iPlus Learning & Consultative

บริษัทจัดฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และที่ปรึกษาสำหรับองค์กร (Consulting)

ทำไมต้อง iPlus

เพราะเราพร้อมสำหรับการร่วมคิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดเพื่อทุกการเรียนรู้ และพร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในด้านการฝึกอบรมสำหรับทุกองค์กร ในฐานะ “Management Solutions Creator

วิทยากร

  • วิทยากรมีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายในองค์กร มากกว่า 100 องค์กร ต่อปีครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • ข้อมูล กรณีศึกษา (Case Study) กิจกรรม และ Workshopอ้างอิงจากทั้งในและต่างประเทศ
  • Dynamic of learning เน้นการได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • จัดทำหลักสูตรขึ้นโดยเฉพาะตามความถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละองค์กร (Tailor Made)
  • หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ที่มีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษา (Consulting) เพื่อความลึกซึ้งของเนื้อหา(เฉพาะหลักสูตรพิเศษ)
  • หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • หลักสูตรเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ
  • สร้างความเข้าใจในภาพเดียวกันและสามารถนำไปสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆให้องค์กร
  • ออกแบบระบบการติดตามผล (Follow Up) ในแต่ละหลักสูตร ภายหลังการจัดฝึกอบรม (บริการเพิ่มเติม)

ผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

  • ประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบหลักสูตรอบรม จัดทำโปรแกรมอบรมและงานที่ปรึกษา เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี
  • เรายินดีรับข้อมูลความต้องการและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมอย่างสูงสุด
  • ทักษะ ความรู้ของเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูล คำปรึกษาและการประสานงานในทุกกระบวนการ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • ด้วยงบประมาณในการให้บริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับองค์กร

Our Instructor & Trainer

วิทยากร

  • วิทยากรมีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศมีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม
  • วิทยากรมีประสบการณ์ทำงาน บริหารจัดการ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือที่ปรึกษาในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายในองค์กร มากกว่า 100 องค์กร ต่อปีครอบคลุมกลุ่มธุรกิจต่างๆ
  • ข้อมูล กรณีศึกษา (Case Study) กิจกรรม และ Workshopอ้างอิงจากทั้งในและต่างประเทศ
  • Dynamic of learning เน้นการได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตัวเอง สื่อสารด้วยวิธีการต่างๆและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

Our Training Courses

หลักสูตรการฝึกอบรม

  • จัดทำหลักสูตรขึ้นโดยเฉพาะตามความถูกต้องและเหมาะสมของแต่ละองค์กร (Tailor Made)
  • หลักสูตรฝึกอบรมภายใน (In-House Training) ที่มีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษา (Consulting) เพื่อความลึกซึ้งของเนื้อหา(เฉพาะหลักสูตรพิเศษ)
  • หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • หลักสูตรเหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับบริหารไปถึงระดับปฏิบัติการ
  • สร้างความเข้าใจในภาพเดียวกันและสามารถนำไปสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆให้องค์กร
  • ออกแบบระบบการติดตามผล (Follow Up) ในแต่ละหลักสูตร ภายหลังการจัดฝึกอบรม (บริการเพิ่มเติม)

Our Professional Services

ผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพ

  • ประสบการณ์ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบหลักสูตรอบรม จัดทำโปรแกรมอบรมและงานที่ปรึกษา เป็นระยะเวลาร่วม 10 ปี
  • เรายินดีรับข้อมูลความต้องการและรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อประสิทธิภาพการจัดฝึกอบรมอย่างสูงสุด
  • ทักษะ ความรู้ของเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูล คำปรึกษาและการประสานงานในทุกกระบวนการ ด้วยความเป็นมืออาชีพ
  • ด้วยงบประมาณในการให้บริการที่คุ้มค่าและเหมาะสมสำหรับองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมของ iPlus

iPlus มีหลักสูตรและโปรแกรมฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ 3 หลักสูตร ได้แก่

i3 In-House Training

in-depth insight intelligence

i3 course คือ หลักสูตรฝึกอบรบภายในองค์กร (In-House Training) แบบพิเศษเฉพาะทางของ iPlus … โดยการผสมผสานเนื้อหา ข้อมูลของกระบวนการในงานที่ปรึกษา และประสบการณ์ด้านการทำงานในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ หลากหลายธุรกิจ มาโดยตลอด

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาข้อมูลในมิติต่างๆเพื่อให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมมีความลึกซึ้งในเนื้อหา ข้อมูล เน้นประสิทธิภาพในการเข้าถึงประเด็นหลักๆ จนมีแนวทางในการบอกเล่าการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดให้กับบุคลากรภายในองค์กร ก่อให้เกิดคุณค่ามากมาย ทั้งการคิด การเรียนรู้ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต เกิดคุณค่าที่แท้จริงกับทุกฝ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

In-depth (ลึกซึ้ง) เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กร

Insight (เข้าถึง) เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับองค์กร

Intelligence (ชาญฉลาด) เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากบุคลากรในองค์กร

ตัวอย่างหลักสูตรอบรม

ด้าน Management

ด้าน HRM & HRD

ด้าน Marketing

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2562 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

iPlus : Corporate Development Agency

To Identify & Satisfy Your Unique Corporate Solution Requirements