Author Archives

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

10 คุณลักษณะของคนที่มี Growth Mindset = กรอบการคิดเพื่อการเติบโต

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

8 ขั้นตอน สำหรับเตรียมแผนการสอนงาน On the Job Training แบบมืออาชีพ

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Client : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

[ภาพบรรยากาศ] การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results

การอบรมหลักสูตร OKRs – Objective Key Results In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) วิทยากร : ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ Client : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด...

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Change Management to Success Instructor : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ Client : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด...

[ภาพบรรยากาศ] อบรมหลักสูตร Change Management to Success

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Change Management to Success Instructor : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ Client : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด...

Instructor : อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

In-House Training หลักสูตร ทัศนคติและบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ

Instructor : อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

Instructor : อาจารย์อักษร แจ่มศรี Client : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

In-House หลักสูตรอบรม เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ

Instructor : อาจารย์อักษร แจ่มศรี Client : บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)