Author Archives

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Project Management Date :  7 November 2018 Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท...

IN-HOUSE หลักสูตร Project Management ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร) Course : Project Management Date :  7 November 2018 Instructor : ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล Client : บริษัท...

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

งานเสวนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561 @S31 Sukhumvit Hotel

iPlus Learning ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การตอบรับเข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะวิทยากร กูรู ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนจนภารกิจในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยภาพแห่งความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

พบกับงานสัมมนา KPIs vs OKRs Sharing กับกระแสที่ฮอตมากๆ ที่ผู้บริหาร และ HR พลาดไม่ได้ !! กับ 5 สุดยอด กูรูผู้มีประสบการณ์ในงานปรึกษาด้าน การวัดผล และการบริหารผลงาน ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน...

งานสัมมนา KPIs vs OKRs Sharing วันที่ 29 ตุลาคม 2561

พบกับงานสัมมนา KPIs vs OKRs Sharing กับกระแสที่ฮอตมากๆ ที่ผู้บริหาร และ HR พลาดไม่ได้ !! กับ 5 สุดยอด กูรูผู้มีประสบการณ์ในงานปรึกษาด้าน การวัดผล และการบริหารผลงาน ให้กับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน...

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 8

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร CUSTOMER ANALYSIS & CONSULTATIVE SKILL รุ่นที่ 3

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร Customer Analysis & Consultative Skill รุ่นที่ 2

Instructor : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์ Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Persuasive Communication (การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจผู้อื่น) รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)

IN-HOUSE หลักสูตร : Problem Analysis & Solving รุ่นที่ 1

Instructor : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข Client : บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)