Category Archives

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

10 คุณลักษณะของคนที่มี Growth Mindset = กรอบการคิดเพื่อการเติบโต

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

8 ขั้นตอน สำหรับเตรียมแผนการสอนงาน On the Job Training แบบมืออาชีพ

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

หลายๆครั้ง HRD หรือแม้กระทั่งบุคลากรในองค์กรอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอน รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง? แล้วแต่ละวิธีการมีข้อดีอะไร? เพื่อการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด

“ความแตกต่างของ Teacher / Trainer / Instructor / Coach / Counselor/ Consultant / Adviser / Mentor และ Guest Speaker“

หลายๆครั้ง HRD หรือแม้กระทั่งบุคลากรในองค์กรอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอน รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง? แล้วแต่ละวิธีการมีข้อดีอะไร? เพื่อการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด

แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย และตกม้าตายในบางจุด เราจึงได้รวบรวมปัจจัยบางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จนั้น

3 ปัญหาสำคัญ ที่(มักจะ)ทำให้กลยุทธ์..ตกม้าตายจนไม่บรรลุเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย และตกม้าตายในบางจุด เราจึงได้รวบรวมปัจจัยบางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จนั้น

ความสำคัญของกลไกการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ เพื่อเรียงร้อยขั้นตอนในการคิดที่เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ และนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ แต่ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อกระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญ...ทำไมขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธ์จึงมักถูกมองข้าม???

6 เหตุผลหลักที่ทำให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ถูกมองข้าม

ความสำคัญของกลไกการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ เพื่อเรียงร้อยขั้นตอนในการคิดที่เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ และนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ แต่ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อกระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญ...ทำไมขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธ์จึงมักถูกมองข้าม???

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์ ในกระบวนกาคิดกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลากหลาย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉียบคม ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได้วางข้อห้ามในการคิดกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง iPlus จึงขอดึง 5 ข้อห้ามสำคัญในการคิดกลยุทธ์ออกมาดังนี้

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์ ในกระบวนกาคิดกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลากหลาย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉียบคม ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได้วางข้อห้ามในการคิดกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง iPlus จึงขอดึง 5 ข้อห้ามสำคัญในการคิดกลยุทธ์ออกมาดังนี้