Category Archives

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

10 คุณลักษณะของคนที่มี Growth Mindset = กรอบการคิดเพื่อการเติบโต

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

8 ขั้นตอน สำหรับเตรียมแผนการสอนงาน On the Job Training แบบมืออาชีพ

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

5สาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้โครงการล้มเหลวได้

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ