Category Archives

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1...

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น