Consulting Services

โครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร
ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกของการประกอบธุรกิจ หรือการดำเนินการขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ย่อมมีแนวทางการดำเนินการของแต่ละองค์กรที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละองค์กรมีธุรกิจอะไร? หรือมีการดำเนินการอย่างไร? แต่ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการที่มากขึ้น รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ย่อมส่งผลโดยตรงทั้งระบบของงาน ระบบของบุคลากร จึงทำให้ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบนั่นเอง

จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการที่มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะอาทิ เช่น ที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาจัดทำการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น

โครงการที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล ความรู้หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนั้น จะมีผลตอบรับที่ดีมาก อาทิ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีกลยุทธ์องค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนพร้อมกันและไปที่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร หรือการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ดี

จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการที่มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะอาทิ เช่น ที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาจัดทำการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น

โครงการที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล ความรู้หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนั้น จะมีผลตอบรับที่ดีมาก อาทิ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีกลยุทธ์องค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนพร้อมกันและไปที่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร หรือการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ดี

โครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรเหมาะสมกับองค์กรใดบ้าง?

โครงการที่ปรึกษาเหมาะสมกับองค์กร ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ที่มีพนักงาน 250 คนขึ้นไป และมีบุคลากรที่ทำงานในระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจการแข่งขัน เพื่อรักษาสถานะขององค์กร เพื่อการเป็นที่ยอมรับในแต่ละวงการนั้นๆ ซึ่งการจะกระทำการเช่นนั้นได้ ย่อมต้องเกิดจากบุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ปรึกษาจะมีบทบาทสำคัญ

โครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรเหมาะสมกับองค์กรใดบ้าง?

โครงการที่ปรึกษาเหมาะสมกับองค์กร ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ที่มีพนักงาน 250 คนขึ้นไป และมีบุคลากรที่ทำงานในระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพราะทุกองค์กรจำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจการแข่งขัน เพื่อรักษาสถานะขององค์กร เพื่อการเป็นที่ยอมรับในแต่ละวงการนั้นๆ ซึ่งการจะกระทำการเช่นนั้นได้ ย่อมต้องเกิดจากบุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ปรึกษาจะมีบทบาทสำคัญ

ขนาดธุรกิจ02-01

เมื่อใดที่องค์กรควรมีโครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร?

โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับองค์กรในการใช้ที่ปรึกษานั้นคือ

1.ช่วงเวลาที่องค์กรต้องการพัฒนาการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ เพื่อความได้เปรียบขององค์กร

2.ช่วงเวลาที่องค์กรเห็นว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจหรือ การดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับองค์กรได้

แนวคิดในการทำงานที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ของ iPlus

ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันของการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจของแต่ละ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูล รายละเอียด และองค์ประกอบในเรื่องการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นมาก

สาเหตุ หลักอันเนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องคำนึงถึง รวมทั้งอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ต้องมีการปรับแก้ไข เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถก้าวข้ามไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

เราจึง มีแนวคิดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาในรูปแบบที่เป็นการรับฟังความต้อง การและออกแบบนำเสนอในรูปที่พิเศษเฉพาะองค์กร ด้วยรูปแบบ หลักการ และเครื่องมือ ที่เราเชี่ยวชาญอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในฐานะที่เราเป็น “Learning Consultant” ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้

โครงการที่ปรึกษาที่เราเชี่ยวชาญมีดังนี้

 

 • โครงการ การจัดทำแผนยุทธ์ศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร (Strategy Consulting Project) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ
 • โครงการ การทบทวนแผนยุทธ์ศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ
 • โครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน
  (Build up Core Value for Business Sustainability Project)
 • โครงการพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management Systems)
  ด้วยเครื่องมือ BSC&KPIs, OKRs, MBO เป็นต้น
 • งานที่ปรึกษาสำหรับวิสาหกิจ (SMEs)ขนาดกลางขึ้นไปภายใต้พื้นฐานทางด้านการบริหารการพัฒนาบุคลากรและการบริหารการตลาด
  (สำหรับองค์กรที่ขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดโดยเฉพาะตำแหน่ง Marketing Manager, Marketing Director)

ผลงานที่ผ่านมา

จากหลากหลายโครงการของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรอิสระ ที่ iPLUS ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมวางแผนพัฒนา

 • การกำหนดแผนพัฒนาองค์กร และระบุแนวทางการขับเคลื่อนที่ชัดเจน มีความเชื่อมโยงกันอย่างลงตัว ทั้งในมุมมองระดับ Top – Down และ Bottom – Up พร้อมการสื่อสารให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่ (บุคลากรมากกว่า 500 คน ขึ้นไป)
  .
 • สร้างระบบและจัดทำเครื่องมือสารสื่อสารระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงและสรุปแผนกลยุทธ์ พร้อมการจัดทำโครงการและตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ (Strategy Map)โดยใช้ภาพ Infographic ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ออกแบบแนวคิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และร่วมกำหนด Scope ของแผนฯ นำเสนอ Concept ของ Unique Value ที่จะนำไปสู่การบรรลุโจทย์หลัก และประกาศสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ และแผน VOS สสว. (ฉบับทบทวน) แผนไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน (Announcement and VOS Plan)
 • สรุปและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ สสว.ปี 2563
 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีแผน/กิจกรรม/โครงการ และรายงานการบริหารจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)