Consulting Services

ที่ปรึกษาสำหรับองค์กร (Consulting Services)

โครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ที่ปรึกษาทางธุรกิจ คืออะไร ? มีประโยชน์อย่างไร ?

ในโลกของการประกอบธุรกิจ หรือการดำเนินการขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ย่อมมีแนวทางการดำเนินการของแต่ละองค์กรที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าแต่ละองค์กรมีธุรกิจอะไร? หรือมีการดำเนินการอย่างไร? แต่ด้วยสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงมากในทุกภาคส่วน ทำให้เกิดรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการที่มากขึ้น  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ย่อมส่งผลโดยตรงทั้งระบบของงาน ระบบของบุคลากร จึงทำให้ต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขระบบนั่นเอง

จึงได้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการที่มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะอาทิ เช่น ที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่ปรึกษาจัดทำการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นต้น

โครงการที่ปรึกษาที่ให้ข้อมูล ความรู้หรือข้อเสนอแนะ โดยผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงนั้น จะมีผลตอบรับที่ดีมาก อาทิ เช่น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีกลยุทธ์องค์กรที่พร้อมขับเคลื่อนพร้อมกันและไปที่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กร หรือการจัดการความรู้ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จะทำให้องค์กรมีระบบในการจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลที่ดี

โครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรเหมาะสมกับองค์กรใดบ้าง ?

โครงการที่ปรึกษาเหมาะสมกับทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ หรือบุคลากรที่ทำงานในระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง เพราะทุกทุกองค์กรจำเป็นต้องอยู่ในธุรกิจการแข่งขันหรือต้องดำเนินการเพื่อ รักษาสถานะขององค์กร เพื่อการเป็นที่ยอมรับในแต่ละวงการนั้นๆ ซึ่งการจะกระทำการเช่นนั้นได้ ย่อมต้องเกิดจากบุคลากรขององค์กรมีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ซึ่งที่ปรึกษาจะมีบทบาทสำคัญ

เมื่อใดที่องค์กรควรมีโครงการที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ?

โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับองค์กรในการใช้ที่ปรึกษานั้นคือ

1.ช่วงเวลาที่องค์กรต้องการพัฒนาการประกอบธุรกิจหรือการดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ เพื่อความได้เปรียบขององค์กร

2.ช่วงเวลาที่องค์กรเห็นว่ามีความเสี่ยงเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจหรือ การดำเนินงานขององค์กรนั้นๆ เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบกับองค์กรได้

อาทิเช่น ในภาครัฐต้องการมีที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรในช่วงระยะ 3-5 ปี เพื่อรองรับสถานการณ์ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) / FinTech หรือในส่วนการจัดทำการจัดความรู้ภายในองค์กรเพื่อรองรับการเกษียณอายุของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ

แนวคิดในการทำงานที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ของ iPlus

ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันของการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจของแต่ละ องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น จำเป็นต้องมีข้อมูล รายละเอียด และองค์ประกอบในเรื่องการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นมาก

สาเหตุ หลักอันเนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องคำนึงถึง รวมทั้งอุปสรรคปัญหาบางอย่างที่ต้องมีการปรับแก้ไข  เพื่อให้แต่ละองค์กรสามารถก้าวข้ามไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

เราจึง มีแนวคิดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาในรูปแบบที่เป็นการรับฟังความต้อง การและออกแบบนำเสนอในรูปที่พิเศษเฉพาะองค์กร ด้วยรูปแบบ หลักการ และเครื่องมือ ที่เราเชี่ยวชาญอย่างเป็นเหตุเป็นผล ในฐานะที่เราเป็น “Learning Consultant” ที่ปรึกษาด้านการเรียนรู้

รูปแบบในการทำงานที่ปรึกษาสำหรับองค์กร ของ iPlus

เรามีขั้นตอนการทำงาน 4 ขั้นตอนดังนี้

1. รับข้อมูล

รับข้อมูลและความต้องการต่างๆจากผู้บริหาร,ฝ่ายบุคคลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องขององค์กร

2. ออกแบบ

ออกแบบ ค้นหาและสรุปวิธีการ แนวทาง เครื่องมือ ตลอดจนผู้รับผิดชอบหลัก ทีมทำงานในหลักสูตรหรือโครงการดังกล่าว

3. นำเสนอ

นำเสนอข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรหรือโครงการที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อการพิจารณาและยืนยันการปฏิบัติงาน

4. ดำเนินการ

ดำเนินการตามขั้นตอนของหลักสูตรหรือโครงการจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์

 

โครงการที่ปรึกษาที่เราเชี่ยวชาญมีดังนี้

 

1.โครงการที่ปรึกษาจัดทำ แผนยุทธ์ศาสตร์-กลยุทธ์องค์กร (Strategy Consulting Project)

– สามารถจัดทำโครงการที่ปรึกษาแบบย่อหรือเต็มรูปแบบได้ ขึ้นอยู่ขนาดและความต้องการขององค์กร

 

 

iPlus # Consulting Service เพื่อโครงการที่ปรึกษา เพื่อความสำเร็จเฉพาะคุณ

In-depth insight intelligence to increase value infinitely.