Our Courses

iPlus เป็นผู้จัดทำและพัฒนาหลักสูตรเพื่อการจัดฝึกอบรมสัมมนา  ทั้งในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น) หรือ การจัดฝึกอบรมเป็นโปรแกรม (ระยะยาว) ที่รองรับตั้งแต่บุคลากรระดับต้นจนถึงผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  โดยเนื้อหา กระบวนการในหลักสูตรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการโดยเฉพาะขององค์กรได้ทั้งหมด  ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง 3 หัวข้อ

โดยมีหัวข้อการอบรมดังต่อไปนี้

  1. Management Course (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  2. HRM & HRD Course (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  3. Marketing Course (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
หลักสูตรแนะนำ

คือ หลักสูตรที่ถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักในการปฏิบัติงานและเป็นตัวอย่างหลักสูตรหลักที่ทาง iPlus ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ มากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นผู้ดูแลจัดงานฝึกอบรมมาโดยตลอด ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการนำเสนอหลักสูตรอบรม โดยเรามีหลักสูตรแนะนำดังต่อไปนี้

หลักสูตรอบรม In-House Training (แนะนำ)

Management Course

Strategic Thinking and Planning

(ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยระบบการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์)

Effective Strategy Execution

(ขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่ผลสำเร็จ)

Professional Business Plan

(การจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร)

Enterprise Risk Management

(การบริหารความเสี่ยงองค์กร)

Professional Project Management

(การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ)

Problem – Solving & Decision Making

(เทคนิคการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ)

Communication Psychology

(จิตวิทยาในการสื่อสาร)

Psychology for Management & Convincing Techniques

(จิตวิทยาการบริหารและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ)

Captivated Presentation

(นำเสนอแบบโดนใจ!!! สะกดใจผู้ฟัง)

Finance for Non Finance

(เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ)

Leader & Leading Change

(ผู้นำการเปลี่ยนแปลง)

HRM & HRD Course

Behavioral and Competencies Based Interview (Basic)

(เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ ขั้นต้น)

Behavioral and Competencies based Interview (Advance)

(เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ ขั้นสูง)

HR for Non HR

(เทคนิคการบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน)

HRM&HRD Strategy of the 21st Century

(การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่)

Core Value Go to Success

(การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร)

OJT Techniques (On the Job Training)

(เทคนิคการสอนงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน)

Professional HR Etiquette

(ภาพลักษณ์และมารยาทของ HR มืออาชีพ)

Individual Development Plan: IDP

(เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล)

Effective Performance Appraisal

(การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ)

Competency Based Human Resource Management and Development

(การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร)

ความเข้าใจ และการกำหนด KPIs  สำหรับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร (ขั้นต้น)

การจัดทำ KPIs ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในงาน (Advance)

Marketing Course

Experiential Marketing and Strategic Brand Management

(การตลาดเชิงประสบการณ์และบริหารแบรนด์อย่างมืออาชีพ)

CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing

(การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดแบบองค์รวม)

Marketing Research and Market Analysis

(การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ตลาด)

Integrated Marketing Communication: IMC

(IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร)

Creative Marketing based on Customer Insights

(การตลาดเชิงสร้างสรรค์…ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า)

Brand Management

(การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด)

Workshop: กลยุทธ์การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและการนำเสนอขาย

4G Marketing Strategies and Designing Competitive Strategies

(กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน)

Strategic Branding Direction and Design

(กลยุทธ์การการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าให้โดดเด่น)

Marketing 4.0 : Marketing Evolution for People

(การตลาด 4.0)

Proactive Customer Relationship Management

(CRM เชิงรุก กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)

Retail 4.0 Business Strategy

(เจาะลึก!! กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก)

.

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน
“Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2561 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

ตัวอย่างภาพบรรยากาศการจัดฝึกอบรม