โปรแกรมเรียนรู้และปฏิบัติการเชิงลึกภายในองค์กร

i3 Program

i3 Program คือ แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ ปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงช่วยแก้ปัญหาหรือกำหนดแนวทางการจัดการให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีพื้นฐาน เป็นหลักสูตรการอบรมภายในองค์กร (In-House Training) ออกแบบพิเศษเฉพาะของ iPLUS แบบเชิงลึกและลงมือปฏิบัติ มากกว่าการอบรมภายในทั่วไป

ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของทีมงาน iPLUS ทางด้านการจัดฝึกอบรมในองค์กรต่างๆ หลากหลายธุรกิจ  การพัฒนาขีดความสามารถต่างๆให้กับบุคลากร ตลอดจนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานที่ปรึกษาระดับต้นๆ ของด้านต่างๆ (Management, HRM&HRD, Marketing) จึงทำให้เรามีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบที่แตกต่าง โดยใช้ Data intelligence ในการออกแบบพิเศษเฉพาะองค์กร  และเป็นหลักสูตรพิเศษที่ผสมผสานเนื้อหาในทุกมิติที่สำคัญ เพื่อการตอบโจทย์ความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรอย่างแท้จริง ให้สามารถพร้อมรับการแข่งขัน และรับมือกับสถานการณ์ที่จะส่งผลอย่างมากมาย อาทิ เช่น

  • Customer Centric & Omni Channel / Gig Economy / Business Transformation
  • IOT: Internet of thing & Internet 5 G / Disruptive Technology
  • Ecosystem, AI and Robotics / Blockchain เป็นต้น

Concept of i3 Program

“In-depth insight intelligence to increase value infinitely.”  

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาข้อมูลในมิติต่างๆเพื่อให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมมีความลึกซึ้งในเนื้อหา ข้อมูล เน้นประสิทธิภาพในการเข้าถึงประเด็นหลักๆ จนมีแนวทางในการบอกเล่าการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดให้กับบุคลากรภายในองค์กร ก่อให้เกิดคุณค่ามากมาย ทั้งการคิด การเรียนรู้ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต เกิดคุณค่าที่แท้จริงกับทุกฝ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

In-depth (ลึกซึ้ง)เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือเป้าหมาย

รวบรวมความต้องการจากองค์กรของลูกค้าอย่างเพียงพอ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ได้แนวทางการทำงานเพื่อตอบสนองอย่างถูกต้อง เหมาะสม และลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Insight (เข้าถึง)เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

แนวทางการแก้ไชปัญหาหรือวิธีการบริหารจัดการใดใดที่เรานำเสนอ อยู่ภายใต้แนวคิดที่เน้นประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อการเข้าถึงในจุดที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง

Intelligence (ชาญฉลาด)เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราคาดหวังให้ผลลัพธ์จากการทำงานของเราก่อให้เกิดการสิ่งดีดีในความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของผู้คน จนเป็นที่น่าพอใจกับความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กร

ด้วยแนวคิดของการพัฒนาข้อมูลในมิติต่างๆเพื่อให้เกิดหลักสูตรฝึกอบรมมีความลึกซึ้งในเนื้อหา ข้อมูล เน้นประสิทธิภาพในการเข้าถึงประเด็นหลักๆ จนมีแนวทางในการบอกเล่าการบริหารจัดการที่ชาญฉลาดให้กับบุคลากรภายในองค์กร ก่อให้เกิดคุณค่ามากมาย ทั้งการคิด การเรียนรู้ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต เกิดคุณค่าที่แท้จริงกับทุกฝ่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

In-depth (ลึกซึ้ง)เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือเป้าหมาย

รวบรวมความต้องการจากองค์กรของลูกค้าอย่างเพียงพอ เป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ได้แนวทางการทำงานเพื่อตอบสนองอย่างถูกต้อง เหมาะสม และลึกซึ้งที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Insight (เข้าถึง)เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

แนวทางการแก้ไชปัญหาหรือวิธีการบริหารจัดการใดใดที่เรานำเสนอ อยู่ภายใต้แนวคิดที่เน้นประสิทธิภาพอย่างสูงสุดเพื่อการเข้าถึงในจุดที่องค์กรต้องการอย่างแท้จริง

Intelligence (ชาญฉลาด)เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เราคาดหวังให้ผลลัพธ์จากการทำงานของเราก่อให้เกิดการสิ่งดีดีในความสามารถในการคิดและการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของผู้คน จนเป็นที่น่าพอใจกับความคาดหวังและเป้าหมายขององค์กร

* เพื่อคุณภาพในการสอนอย่างสูงสุด ผู้เข้าฝึกอบรมควรมีจำนวนไม่เกิน 15 – 21 ท่าน

Highlight i3 Program

Request for Our Training Course / Program and Quotation

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER

In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely

iPlus : WE ARE THE NEW GENERATION OF CORPORATE DEVELOPMENT SOLUTION PROVIDER
In-depth , Insight , Intelligence to Increase Value Infinitely