หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD

หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล ( HRM & HRD )

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ระบบงานบุคคลเป็นส่วนงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรทุกคนในองค์กร เป็นระบบงานที่รองรับและดูแลบุคลากรตั้งแต่ แรกเข้ามาในองค์กร > เมื่อได้เข้าอยู่ในองค์กร > รวมทั้งกำลังจะออกจากองค์กรหรือออกจากองค์กรไปแล้ว หากบุคลากรได้รับข้อมูล ความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดีแล้วจะทำให้ทั้งระบบงาน HRM และ HRD ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

โดยระบบงานบุคคลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. HRM = Human Resource Management

(การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี)

HRM เป็นส่วนงานด้านการบริหาร จัดการระบบงานบุคคล ทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กรมีซึ่งข้อมูลในด้านต่างๆ นำไปบริหารจัดการต่อได้ ดูแลอย่างสมดุล ตั้งแต่พนักงานเข้ามาทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ลาป่วย สวัสดิการต่างๆจนกระทั่งออกจากองค์กรไป ล้วนเป็นสิ่งเกิดขึ้นและมีข้อมูล สถิติที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ทั้งนั้น หากมีการจัดวางระบบที่ดีมากเพียงพอจะเป็นสิ่งที่ ฝ่าย HRM ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

2. HRD = Human Resource Development

(การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ)

HRD เป็นส่วนงานด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร องค์กรมากมายเริ่มตั้งการวางแผนการอบรมขององค์กรที่ต้องประสิทธิภาพสูง เพื่อปิด Gap (ช่องว่าง) ของระบบการทำงานภายในองค์กร หากการอบรมเป็นไปตามแผนตามที่องค์กรคาดหวังไว้ บุคลากรภายในองค์กรจะถูกพัฒนาอย่างถูกทาง บุคลากรนั้นก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรเพื่อทำให้องค์กรสามารถรับมือกับทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้หรือสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นได้

หลักสูตรในงานระบบงานบุคคลจะกล่าวถึงทั้งหลักการและเครื่องมือที่เข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่มากมายโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์กรเป็นหลักในการเลือกมา ใช้ อาทิ เช่น ระบบการสัมภาษณ์บุคลากร ,การสอนงาน ,การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ , การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรเหมาะสมกับใคร ?

เนื่องจากหลักสูตรด้าน HRM / HRD เป็นระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากร ในด้านสำคัญๆ เช่น ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านการประเมินผลงาน ด้านความเจริญเติบโตในสายงาน จึงทำให้เป็นส่วนงานที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรสูงมาก จึงจะทำให้หลักการและเครื่องมือนั้นประสบความสำเร็จได้

นอกจากหลักสูตรด้านนี้จะมีประโยชน์โดยตรงกับฝ่ายบุคคลทั้ง HRD และ HRM แล้ว ยังมีความเหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆ เพราะทุกส่วนงานต้องมีส่วนช่วยในการใช้ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรได้เช่น
เดียวกัน

ทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีบุคลากร เป็นตัวขับเคลื่อนแถบทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการภายในเกี่ยวกับงานจัดการทรัพยาบุคคล ซึ่งยิ่งหากวางรากฐานระบบการจัดการได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ย่อมมีประโยชน์ในการใช้งานแก่องค์กรมากขึ้นเท่านั้น

HRM and HRD Learning Category

แผนกลยุทธ์สำหรับฝ่ายบุคคลจะมุ่งเน้น ความชัดเจนของแผนการทำงานและความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องความสอดคล้องนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญมาก และเป็นปัญหาขององค์กรจำนวนไม่น้อยเลย เมื่อมีปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบในส่วนอื่นๆไปด้วย อ่านต่อ >>

การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาตลอด แต่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปสู่อนาคตอย่างน้อย 20-30 ปี เหตุผลเนื่องจากในโลกปัจจุบันและอนาคต ประชากรในวัยทำงาน (15-60 ปี) จะมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ
อ่านต่อ >>

กระบวนการ การวางแผน การคำนวณความต้องการของอัตรากำลังคนและการบริหารจัดการกำลังคนในองค์กรให้เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการจริงขององค์กร หลักสูตรจะเป็นในรูปแบบ เน้น Workshop และข้อมูลที่ได้จากการคำนวณสูตร Excel เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ อ่านต่อ >>

เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ปริมาณงานและแนวทางการจัดแบ่งงานของหน่วยงานให้กับระดับตำแหน่งงานต่างๆในหน่วยงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน
อ่านต่อ >>

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานและจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร แต่เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งแต่แนวคิดในการกำหนด การวางหัวข้อตั้งแต่ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ย่อมส่งผลโดยตรงและชัดเจนกับระบบต่างๆ อ่านต่อ >>

ระบบOKR (Objective and Key result) มาใช้ในกูเกิลเพื่อให้ “ทุกคนในองค์กรทำงานภายใต้ผลลัพธ์เดียวกัน” ทำให้มุ่งเน้นและทำงานสอดคล้องกัน โดยมีการทบทวนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ในสามช่วง เป้าหมายประจำปี เป้าหมายรายไตรมาสและผลงานรายสัปดาห์ ภายใต้เป้าหมายที่มีความท้าทายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการที่จะทำให้บรรลุ อ่านต่อ >>

ระบบการบริหารจัดการต่างๆในองค์กรนั้น ต้องมีที่มาที่ไปและใช้รากฐานแนวคิดในการบริหารจัดการระบบที่สมเหตุสมผล เพราะเมื่อได้นำเข้ามาใช้ในองค์กรแล้ว สิ่งที่จะชี้ชัดถึงผลลัพธ์และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปได้ ก็ด้วยการวัดและประเมินผลงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์กรไปพร้อมๆกัน อ่านต่อ >>

หลักสูตรที่เน้นให้มีการร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของผลงานด้วยกัน ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและผลหารปฏิบัติงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน อ่านต่อ >>

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่จะต้องทำการสังเกต เก็บข้อมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงงาน อ่านต่อ >>

องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่ และจัดระบบระเบียบสมาชิกในทุกระดับให้ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ร่วมกันนั้น ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรนับว่าเป็นบุคคลสำคัญมาก ที่จะต้องมีความร่วมแรง ร่วมใจ มีความเข้าใจ มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหาร และเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในขององค์กร อ่านต่อ >>

การสัมภาษณ์งานจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะกระบวนหนึ่งกระบวนการใดจะถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีจุดสิ้นสุดในเวลาที่กำหนด องค์กรได้คนที่ใช่ในมิติที่กำหนด คนทำงานได้งานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทุกส่วนล้วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน อ่านต่อ >>

หลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม อ่านต่อ >>

การใช้เทคนิคสัมภาษณ์อาจมีข้อจำกัดที่เกิดจากอคติของผู้สัมภาษณ์ เช่น มีความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อาทิ ให้คะแนนสูงสำหรับผู้สมัครจากสถาบันเดียวกัน ท้องถิ่นเดียวกัน หรือ เป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน อ่านต่อ >>

ระบบการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างบุคลากรให้สามารถเป็นพี่เลี่ยงในองค์กรได้หรือเพื่อเป็นแนวทางในการก่อให้เกิดโครงการสร้างระบบการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring System) ในองค์กรมากขึ้น ทั้งนี้ข้อมูล ความรู้ภายในองค์กรจะไม่สูญหายไป ยังคงถูกถ่ายทอดอยู่ในภายองค์กรจากบุคลสู่บุคคล อ่านต่อ >>

หลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “พี่เลี้ยง” ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นพี่เลี้ยงด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” และพัฒนาตนเองให้เป็นพี่เลี้ยงมืออาชีพ
อ่านต่อ >>

Mentor ที่มีประสิทธิภาพ คือผู้ที่สามารถเลือกใช้วิธีการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างสมดุล และกลมกลืนถูกต้อง ตามสถานการณ์ของ Mentee เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ที่สาคัญ Mentor จาเป็นต้องมีจิตวิทยาในการเป็น Mentor ที่ดี อ่านต่อ >>

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีการที่สามารถช่วยเหลือให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพนักงานใหม่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีความสามารถ อ่านต่อ >>

ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้กับผู้บริหาร ให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อ่านต่อ >>

สิ่งหนึ่งที่องค์กรไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือความสามารถ ของบุคลกร ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน และทุนทางความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนกลไกลของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยง อ่านต่อ >>

ภาพลักษณ์ขององค์กร จะได้รับการนำเสนอให้ปรากฏจากพนักงานภายในองค์กร บุคลิกภาพของพนักงานในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ที่จะสะท้อนหรือสื่อว่าองค์กรนั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ น่าประทับใจและมีความเป็นมืออาชีพพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้เพียงใด ทั้งลูกค้าภายนอกและภายใน อ่านต่อ >>

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Traning ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรม
ด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2562 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

"ภาพบรรยากาศการอบรม HRM & HRD"