หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD

หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล ( HRM & HRD )

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ระบบงานบุคคลเป็นส่วนงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรทุกคนในองค์กร เป็นระบบงานที่รองรับและดูแลบุคลากรตั้งแต่ แรกเข้ามาในองค์กร > เมื่อได้เข้าอยู่ในองค์กร > รวมทั้งกำลังจะออกจากองค์กรหรือออกจากองค์กรไปแล้ว หากบุคลากรได้รับข้อมูล ความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดีแล้วจะทำให้ทั้งระบบงาน HRM และ HRD ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

โดยระบบงานบุคคลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. HRM = Human Resource Management

(การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี)

HRM เป็นส่วนงานด้านการบริหาร จัดการระบบงานบุคคล ทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กรมีซึ่งข้อมูลในด้านต่างๆ นำไปบริหารจัดการต่อได้ ดูแลอย่างสมดุล ตั้งแต่พนักงานเข้ามาทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ลาป่วย สวัสดิการต่างๆจนกระทั่งออกจากองค์กรไป ล้วนเป็นสิ่งเกิดขึ้นและมีข้อมูล สถิติที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ทั้งนั้น หากมีการจัดวางระบบที่ดีมากเพียงพอจะเป็นสิ่งที่ ฝ่าย HRM ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

2. HRD = Human Resource Development

(การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ)

HRD เป็นส่วนงานด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร องค์กรมากมายเริ่มตั้งการวางแผนการอบรมขององค์กรที่ต้องประสิทธิภาพสูง เพื่อปิด Gap (ช่องว่าง) ของระบบการทำงานภายในองค์กร หากการอบรมเป็นไปตามแผนตามที่องค์กรคาดหวังไว้ บุคลากรภายในองค์กรจะถูกพัฒนาอย่างถูกทาง บุคลากรนั้นก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรเพื่อทำให้องค์กรสามารถรับมือกับทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้หรือสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นได้

หลักสูตรในงานระบบงานบุคคลจะกล่าวถึงทั้งหลักการและเครื่องมือที่เข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่มากมายโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์กรเป็นหลักในการเลือกมา ใช้ อาทิ เช่น ระบบการสัมภาษณ์บุคลากร ,การสอนงาน ,การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ , การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

โดยระบบงานบุคคลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. HRM = Human Resource Management

(การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี)

HRM เป็นส่วนงานด้านการบริหาร จัดการระบบงานบุคคล ทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กรมีซึ่งข้อมูลในด้านต่างๆ นำไปบริหารจัดการต่อได้ ดูแลอย่างสมดุล ตั้งแต่พนักงานเข้ามาทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ลาป่วย สวัสดิการต่างๆจนกระทั่งออกจากองค์กรไป ล้วนเป็นสิ่งเกิดขึ้นและมีข้อมูล สถิติที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ทั้งนั้น หากมีการจัดวางระบบที่ดีมากเพียงพอจะเป็นสิ่งที่ ฝ่าย HRM ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

2. HRD = Human Resource Development

(การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ)

HRD เป็นส่วนงานด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร องค์กรมากมายเริ่มตั้งการวางแผนการอบรมขององค์กรที่ต้องประสิทธิภาพสูง เพื่อปิด Gap (ช่องว่าง) ของระบบการทำงานภายในองค์กร หากการอบรมเป็นไปตามแผนตามที่องค์กรคาดหวังไว้ บุคลากรภายในองค์กรจะถูกพัฒนาอย่างถูกทาง บุคลากรนั้นก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรเพื่อทำให้องค์กรสามารถรับมือกับทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้หรือสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นได้

หลักสูตรในงานระบบงานบุคคลจะกล่าวถึงทั้งหลักการและเครื่องมือที่เข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่มากมายโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์กรเป็นหลักในการเลือกมา ใช้ อาทิ เช่น ระบบการสัมภาษณ์บุคลากร ,การสอนงาน ,การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ , การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรเหมาะสมกับใคร ?

เนื่องจากหลักสูตรด้าน HRM / HRD เป็นระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากร ในด้านสำคัญๆ เช่น ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านการประเมินผลงาน ด้านความเจริญเติบโตในสายงาน จึงทำให้เป็นส่วนงานที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรสูงมาก จึงจะทำให้หลักการและเครื่องมือนั้นประสบความสำเร็จได้

นอกจากหลักสูตรด้านนี้จะมีประโยชน์โดยตรงกับฝ่ายบุคคลทั้ง HRD และ HRM แล้ว ยังมีความเหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆ เพราะทุกส่วนงานต้องมีส่วนช่วยในการใช้ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรได้เช่น
เดียวกัน

เนื่องจากหลักสูตรด้าน HRM / HRD เป็นระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากร ในด้านสำคัญๆ เช่น ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านการประเมินผลงาน ด้านความเจริญเติบโตในสายงาน จึงทำให้เป็นส่วนงานที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรสูงมาก จึงจะทำให้หลักการและเครื่องมือนั้นประสบความสำเร็จได้

นอกจากหลักสูตรด้านนี้จะมีประโยชน์โดยตรงกับฝ่ายบุคคลทั้ง HRD และ HRM แล้ว ยังมีความเหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆ เพราะทุกส่วนงานต้องมีส่วนช่วยในการใช้ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรได้เช่น
เดียวกัน

ทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีบุคลากร เป็นตัวขับเคลื่อนแถบทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการภายในเกี่ยวกับงานจัดการทรัพยาบุคคล ซึ่งยิ่งหากวางรากฐานระบบการจัดการได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ย่อมมีประโยชน์ในการใช้งานแก่องค์กรมากขึ้นเท่านั้น

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Training ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2. การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2. การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2. การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่
1 – 12 เดือน
(ตามความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

HRM and HRD Learning Category

"ภาพบรรยากาศการอบรม HRM & HRD"

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรม
ด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป
ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง