หลักสูตรอบรมด้านทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD Course)

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ระบบงานบุคคลเป็นส่วนงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากรทุกคนในองค์กร เป็นระบบงานที่รองรับและดูแลบุคลากรตั้งแต่ แรกเข้ามาในองค์กร > เมื่อได้เข้าอยู่ในองค์กร > รวมทั้งกำลังจะออกจากองค์กรหรือออกจากองค์กรไปแล้ว หากบุคลากรได้รับข้อมูล ความรู้ในด้านนี้เป็นอย่างดีแล้วจะทำให้ทั้งระบบงาน HRM และ HRD ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก

โดยระบบงานบุคคลสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทคือ

1. HRM = Human Resource Management

(การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี)

HRM เป็นส่วนงานด้านการบริหาร จัดการระบบงานบุคคล ทุกองค์กรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบด้านการจัดการที่มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด เพื่อให้องค์กรมีซึ่งข้อมูลในด้านต่างๆ นำไปบริหารจัดการต่อได้ ดูแลอย่างสมดุล ตั้งแต่พนักงานเข้ามาทำงาน ระหว่างปฏิบัติงาน ลาป่วย สวัสดิการต่างๆจนกระทั่งออกจากองค์กรไป ล้วนเป็นสิ่งเกิดขึ้นและมีข้อมูล สถิติที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์กับองค์กรได้ทั้งนั้น หากมีการจัดวางระบบที่ดีมากเพียงพอจะเป็นสิ่งที่ ฝ่าย HRM ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก

2. HRD = Human Resource Development

(การวางแผนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างที่องค์กรต้องการ)

HRD เป็นส่วนงานด้านการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร องค์กรมากมายเริ่มตั้งการวางแผนการอบรมขององค์กรที่ต้องประสิทธิภาพสูง เพื่อปิด Gap (ช่องว่าง) ของระบบการทำงานภายในองค์กร หากการอบรมเป็นไปตามแผนตามที่องค์กรคาดหวังไว้ บุคลากรภายในองค์กรจะถูกพัฒนาอย่างถูกทาง บุคลากรนั้นก็กลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรเพื่อทำให้องค์กรสามารถรับมือกับทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาได้หรือสร้างความเติบโตให้เกิดขึ้นได้

หลักสูตรในงานระบบงานบุคคลจะกล่าวถึงทั้งหลักการและเครื่องมือที่เข้ามามี ส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีอยู่มากมายโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นขององค์กรเป็นหลักในการเลือกมา ใช้ อาทิ เช่น ระบบการสัมภาษณ์บุคลากร ,การสอนงาน ,การดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ , การวางแผนการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

หลักสูตรด้าน HRM / HRD คืออะไรเหมาะสมกับใคร ?

เนื่องจากหลักสูตรด้าน HRM / HRD เป็นระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคลากร ในด้านสำคัญๆ เช่น ด้านรายได้และสวัสดิการ ด้านการประเมินผลงาน ด้านความเจริญเติบโตในสายงาน จึงทำให้เป็นส่วนงานที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรสูงมาก จึงจะทำให้หลักการและเครื่องมือนั้นประสบความสำเร็จได้

นอกจากหลักสูตรด้านนี้จะมีประโยชน์โดยตรงกับฝ่ายบุคคลทั้ง HRD และ HRM แล้ว ยังมีความเหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการและหัวหน้าในหน่วยงานต่างๆ เพราะทุกส่วนงานต้องมีส่วนช่วยในการใช้ความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรได้เช่น
เดียวกัน

ทุกองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็ก ขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ล้วนต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีบุคลากร เป็นตัวขับเคลื่อนแถบทั้งสิ้น จึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการภายในเกี่ยวกับงานจัดการทรัพยาบุคคล ซึ่งยิ่งหากวางรากฐานระบบการจัดการได้เร็วและมีประสิทธิภาพมากเท่าใด ย่อมมีประโยชน์ในการใช้งานแก่องค์กรมากขึ้นเท่านั้น

iPlus : HRM & HRD Course

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้
ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรม
ด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2562 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

"ภาพบรรยากาศการอบรม HRM & HRD"