หลักสูตรอบรมด้านการประเมินตนเอง (Feedback & Self Evaluation)

เมื่อกระบวนการของงานได้เสร็จสิ้น ผลลัพธ์นั้น ย่อมต้องถูกพัฒนาต่อยอดอยู่เสมอ บุคลากรที่ปฏิบัติงานก็เช่นกัน ย่อมต้องการที่จะได้รับข้อมูล ความเห็นต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานนั้น รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้ผลลัพธ์ของงานให้ดี ยิ่งๆขึ้นไป

Feedback & Self Evaluation : หลักสูตรอบรมด้านการให้ความคิดเห็นต่อผลงานและ
การประเมินตนเอง – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Feedback & Self Evaluation Course คือ หลักสูตรที่เน้นให้มีการร่วมกันตรวจสอบความก้าวหน้าของผลงานด้วยกัน ระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมิน เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและผลหารปฏิบัติงาน โดยอยู่บนพื้นฐานของการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันและกัน มิได้เป็นการมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดการจับผิดกันแต่อย่างใด

“การให้ความเห็นต่อผลงานและการประเมินตนเอง ควรมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศที่ดีระหว่างกัน ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และความจริงใจที่มีร่วมกัน”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ในตำแหน่งระดับบริหาร / ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน ล้วนต้องมีกระบวนการที่ต้องได้ Feedback & Self Evaluation เพราะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ต้องรับผิดชอบประจำอยู่แล้ว แต่การเรียนรู้และพัฒนาในส่วนนี้ จะยิ่งทำให้ผู้เรียนได้ทำการ Feedback & Self Evaluation ได้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความใจในการทำงานภายในองค์กร

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

หากบุคลากรไม่มีทักษะด้านการ Feedback & Self Evaluation จะก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานอย่างมาก เพราะแทนที่จะเป็นการให้ความเห็น แนวคิด หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ จะกลายเป็นการติติงโดยยึดจากอารมณ์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีใดใด และอาจจะลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ได้ในที่สุด

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

แนวโน้มของการปฏิบัติงานในปัจจุบันต้องการรับความเห็น ข้อมูลที่มีประโยชน์มากกว่าการติติงในเชิงอารมณ์ เพราะบุคลากรยุคใหม่ต้องการทราบจุดที่ถูกต้องและจุดที่ผิดพลาดอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเป็นระบบ

Feedback & Self Evaluation – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • ประเมินผลก่อนเรียนรู้หลักสูตรการให้ Feedback & Self Evaluation
  • ทำความเข้าใจภาพรวมของ Feedback & Self Evaluation เพื่อประสิทธิผลในการบริหารจัดการ
  • ประโยชน์ของการให้ Feedbackระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในทีมงานในระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • กระบวนการให้ Feedback เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • กลยุทธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้การ Feedback มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
  • วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ Feedback & Self Evaluation เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

Feedback & Self Evaluation : หลักสูตรอบรม Feedback & Self Evaluation – เหมาะสมกับใคร?

สำหรับผู้บริหาร / ผู้จัดการหรือหัวหน้างาน หน้าที่ด้านการ Feedback & Self Evaluation ถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และต้องทำให้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดี เพราะมีความสำคัญสูงมาก เนื่องจากหากบุคลากรในทีมทำงานหรือองค์กร ไม่เข้าใจหรือผิดหวังจากการถูกประเมินที่ไม่ได้รับความยุติธรรม ข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้ว จะทำให้เกิดอคติในการปฏิบัติงานซึ่งกันและกันได้อย่างมาก

“การให้ความเห็นต่อผลงานและการประเมินตนเอง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำการเชื่อมสายสัมพันธ์ ความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน เพื่อให้สร้างผลงานที่ดีในอนาคต”

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Feedback & Self Evaluation

iPlus Center ขอแนะนำ

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Feedback & Self Evaluation เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง