หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนอัตรากำลังคน (Manpower Planning)

การบริหารกำลังคนในองค์กรเป็นเรื่องใกล้ตัว แต่อาจจะเป็นเรื่องที่หลายองค์กรไม่ได้คาดการณ์หรือวางแผนระบบการบริหารจัดการไว้อย่างดีเพียงพอ ปัญหากำลังคนไม่เพียงพอจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่องค์กรต้องปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบและปริมาณงานที่มหาศาล สุดท้ายการการแก้ปัญหาจึงไม่พ้นการเพิ่มอัตรากำลังคนในแต่ละแผนก ซึ่งอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไป

Manpower Planning Course : หลักสูตรอบรมการวางแผนอัตรากำลังคน คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Manpower Planning คือ กระบวนการ การวางแผน การคำนวณความต้องการของอัตรากำลังคนและการบริหารจัดการกำลังคนในองค์กรให้เพียงพอ เหมาะสมกับความต้องการจริงขององค์กร หลักสูตรจะเป็นในรูปแบบ เน้น Workshop และข้อมูลที่ได้จากการคำนวณสูตร Excel เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆ

โดยเนื้อหาหลักสูตรที่อธิบายหลักการวิเคราะห์ปริมาณงาน แนวทางการจัดแบ่งงานของหน่วยงาน เรียนรู้หลักการ เทคนิควิธีการวิเคราะห์เวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งการคำนวณค่า FTE (Full Time Equivalence) ของหน่วยงานและตำแหน่งงานต่างๆในหน่วยงาน รวมทั้งฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปริมาณงานและทำการวิเคราะห์ปริมาณงานในส่วนงานของตนเพื่อนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้จริง

“เมื่อองค์กรต้องการเพิ่มอัตรากำลังคนในองค์กร ควรมีมาตรฐานในการคำนวณและบริหารจัดการอัตรากำลังคนนั้น”

มิฉะนั้นแล้ว การเพิ่มอัตรากำลังคนที่ไม่สอดคล้องกับเนื้องานที่แท้จริง อาจจะยิ่งทำให้งานที่แผนกหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติพบกับความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ต้นทุน รวมทั้งการพร้อมในการแข่งขันทางธุรกิจ

 

Manpower Planning Course : มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • ความสำคัญ และแนวคิดเกี่ยวกับการคำนวณความต้องการกำลังคนในหน่วยงาน
  • กระบวนการคำนวณความต้องการกำลังคน (Workload Analysis Process)
  • จัดทำแผนที่งาน (Job Map) ของหน่วยงาน
  • จัดทำตารางการคำนวณ Workload ของงานทั้งหมดของหน่วยงานจากข้อมูลในแผนที่งาน (Job Map)
  • คำนวณ Workload ของงาน เพื่อหาค่า FTE (Full Time Equivalence) เบื้องต้นของแต่ละงานและแต่ละบุคคล โดยโปรแกรม Microsoft Excel
  • วิเคราะห์งานที่ทำการคำนวณ Workload เพื่อหาทางปรับปรุงงานที่จะนำไปสู่การประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
  • หาข้อสรุปการปรับปรุงงานที่เหมาะสม
  • สรุปกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานที่สอดคล้องกับปริมาณงานและเนื้องานที่ปรับปรุงแล้ว

Manpower Planning Course : หลักสูตรอบรมการวางแผนอัตรากำลังคน เหมาะสมกับใคร?

หลักสูตรอบรม Manpower Planning เหมาะกับผู้บริหารทั้งระดับต้น ระดับกลางและระดับสูง รวมทั้งหัวหน้าแผนก หน่วยงานต่างๆ เพราะทุกหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องในเรื่องอัตรากำลังคนภายในองค์กรด้วยกันทั้งนั้น

ทั้งนี้เพราะข้อมูลที่ได้เหล่านั้น เป็นข้อมูลที่ได้ชัดเจน ถูกต้องจากการคำนวณอย่างแท้จริง อาทิ เช่น

1.การคำนวณอัตรากำลังคนในหน่วยงานทั้งเล็กและใหญ่

2.การวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร

3.ช่วยในการกระจายงานลงสู่ตำแหน่งต่างๆ

4.ผู้บริหารมีเครื่องมือที่เป็นวิทยากศาสตร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจ เป็นต้น

“ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณและวางแผนด้านบริหารจัดการอัตรากำลังคน นำไปต่อยอดและเชื่อมโยงในระบบขององค์กรได้อย่างหลากหลาย”

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Manpower Planning

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.สุรชาติ กิ่มมณี

หลักสูตรอบรมด้าน Manpower Planning ของ iPlus

Manpower Planningเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง