หลักสูตรอบรมด้าน เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม (Interview)

การสรรหาพนักงานเพื่อให้ได้พนักงานที่มี Competencies เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ในกระบวนการสรรหาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางกระบวนการสัมภาษณ์งานอย่างเป็นระบบ ผู้สัมภาษณ์งานมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี ใช้เวลาที่มีอย่างคุ้มค่าในการคัดสรรผู้สมัครที่เป็นคนเก่งและคนดีมีคุณสมบัติเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรและลักษณะงานที่ต้องการ

Behavioral and Competencies Based Interview เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Behavioral and Competencies Based Interview คือ หลักสูตรด้านการสัมภาษณ์งานโดยอิงจากพฤติกรรมและสมรรถนะของผู้สมัครในการทำงานที่ผ่านๆมา โดยกระบวนการสรรหาต้องมีความสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีระบบการสัมภาษณ์งานที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง

โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 1. Behavior ในเชิงพฤติกรรมจะบ่งบอกถึงบุคลากรที่องค์กรต้องการว่าออกมาเป็นในรูปแบบใด เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเชิงลึก
 2. Competency แต่ละองค์กรย่อมมีสมรรถนะหลักของบุคลากรที่องค์กรต้องการจะให้เข้าทำงาน ซึ่งต้องวางระบบการสัมภาษณ์เพื่อจะให้ได้บุคลากรที่กำหนดนั้น
 3. Problematic เพื่อไม่ให้องค์กรเสียเวลา เสียทรัพยากรไปกับการคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานมากเกินไป ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สำคัญขององค์กร
 4. Mega Trend and Impact ในอนาคตที่จะมีจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลง หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานถูกแย่งชิงมากขึ้น ตลอดจนแนวคิด พฤติกรรมของประชากรที่จะเลือกงานที่ชอบมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจับหนึ่งที่ระบบการสัมภาษณ์งานจะเข้ามาช่วยได้

“การหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถถือเป็นเรื่องสำคัญ และการหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน”

Behavioral and Competencies Based Interview มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ
  (Behavioral and Competencies Based Approach)
 • การวางแผนการสัมภาษณ์
  (Planning for Selection)
 • กระบวนการสัมภาษณ์
  (Conducting the Interview)
 • เทคนิคการตั้งคำถาม และตัวอย่างคำถาม
  (Questioning Technique and Example)
 • การตัดสินใจเลือก
  (Making the Decision)

 Behavioral and Competencies Based Interview –หลักสูตรอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
เหมาะสมกับใคร

 1. สำหรับผู้บริหาร ที่จะต้องทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆ

 2. สำหรับผู้จัดการ ที่จะต้องทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้าทำงานในแผนกที่ผู้จัดการรับผิดชอบ และดูภาพรวมสำหรับแผนก

 3. สำหรับพนักงาน อาจจะเป็นในลักษณะหัวหน้างานของเพื่อนร่วมงานที่จะต้องทำการสอนงานหรือทำงานร่วมกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavioral and Competencies Based Interview

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Behavioral and Competencies Based Interview"

หลักสูตรอบรมด้าน Behavioral and Competencies Based Interview ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Behavioral and Competencies Based Interviewเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง