หลักสูตรอบรมด้าน เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม

การวางระบบการสัมภาษณ์งานมาอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสัมภาษณ์งานจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะกระบวนหนึ่งกระบวนการใดจะถูกดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีจุดสิ้นสุดในเวลาที่กำหนด องค์กรได้คนที่ใช่ในมิติที่กำหนด คนทำงานได้งานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทุกส่วนล้วนเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันทั้งหมด

Behavioral and Competencies Based Interview เทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรมคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Behavioral and Competencies Based Interview คือ หลักสูตรด้านการสัมภาษณ์งานโดยอิงจากเชิงพฤติกรรมและสมรรถนะที่เป็นที่ต้องการขององค์กร เพื่อให้องค์กรมีระบบการสัมภาษณ์งานที่เป็นมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูง

โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 1. Behavior ในเชิงพฤติกรรมจะบ่งบอกถึงบุคลากรที่องค์กรต้องการว่าออกมาเป็นในรูปแบบใด เพื่อให้องค์กรสามารถนำข้อมูลที่ได้นั้นไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจเชิงลึก
 2. Competency แต่ละองค์กรย่อมมีสมรรถนะหลักของบุคลากรที่องค์กรต้องการจะให้เข้าทำงาน ซึ่งต้องวางระบบการสัมภาษณ์เพื่อจะให้ได้บุคลากรที่กำหนดนั้น
 3. Problematic เพื่อไม่ให้องค์กรเสียเวลา เสียทรัพยากรไปกับการคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานมากเกินไป ซึ่งกลายเป็นปัญหาที่สำคัญขององค์กร
 4. Mega Trend and Impact ในอนาคตที่จะมีจำนวนประชากรที่เกิดน้อยลง หรือบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานถูกแย่งชิงมากขึ้น ตลอดจนแนวคิด พฤติกรรมของประชากรที่จะเลือกงานที่ชอบมากขึ้น

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจับหนึ่งที่ระบบการสัมภาษณ์งานจะเข้ามาช่วยได้

“การหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถถือเป็นเรื่องสำคัญ และการหาบุคลากรที่เหมาะสมกับองค์กรก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน”

Behavioral and Competencies Based Interview มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ
  (Behavioral and Competencies Based Approach)

 • การวางแผนการสัมภาษณ์
  (Planning for Selection)

 • กระบวนการสัมภาษณ์
  (Conducting the Interview)

 • เทคนิคการตั้งคำถาม และตัวอย่างคำถาม
  (Questioning Technique and Example)

 • การตัดสินใจเลือก
  (Making the Decision)

 Behavioral and Competencies Based Interview –หลักสูตรอบรมเทคนิคการสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม เหมาะสมกับใคร

 1. สำหรับผู้บริหาร ที่จะต้องทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญมากๆ

 2. สำหรับผู้จัดการ ที่จะต้องทำการสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเข้าทำงานในแผนกที่ผู้จัดการรับผิดชอบ และดูภาพรวมสำหรับแผนก

 3. สำหรับพนักงาน อาจจะเป็นในลักษณะหัวหน้างานของเพื่อนร่วมงานที่จะต้องทำการสอนงานหรือทำงานร่วมกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Behavioral and Competencies Based Interview

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Behavioral and Competencies Based Interview โดย iPlus"

หลักสูตรอบรมด้าน Behavioral and Competencies Based Interview ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Behavioral and Competencies Based Interviewเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง