หลักสูตรอบรมด้าน Key Performance Indicator – KPIs

การกำหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นเครื่องมือหลักในการบริหารงานและจ่ายค่าตอบแทนขององค์กร แต่เนื่องจากการขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งแต่แนวคิดในการกำหนด การวางหัวข้อตั้งแต่ระดับองค์กร ไปจนถึงระดับบุคคล ย่อมส่งผลโดยตรงและชัดเจนกับระบบต่างๆ ภายในองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกันจนในที่สุดกลายเป็นปัญหาเรื้อรัง ปัญหาใหญ่ขององค์กรไปในที่สุด

KPIs Course: หลักสูตรอบรมการจัดทำ KPIs คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

KPIs Course: หลักสูตรการจัดทำ KPIs คือหลักสูตรที่จะอธิบายตั้งแต่หลักการและแนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดทำ KPIs (ในระดับเริ่มต้น) และ การนำ KPIs ไปใช้และปรับประยุกต์ (ในระดับสูง) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดภายในองค์กร

 

โดยประเด็นที่สำคัญคือ Concept หลักที่เป็นหัวใจขององค์กรในแต่ละระดับ อาจจะหมายรวมถึง Vision / Mission / Core Value / Strategy หลักขององค์กรเพื่อการนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับ KSA (Key Success Areas) และ KPIs (Key Success Indicators) เนื่องจากจะเป็นสิ่งแรกที่ทำให้มุมมองเกี่ยวกับการจัดทำ KPIs และเป็นทั้งการทบทวนกระบวนการภายในองค์กรที่ต้องสมเหตุ สมผลไปด้วยพร้อมๆกัน

“ความเข้าใจในตัวชี้วัดเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องผสมผสานกันเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงของการทำงาน “

ในหลายๆครั้ง จะพบว่าการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ยึดติดในกรอบหรือนโยบายมากจนเกินไป จะทำให้ผลัพธ์ที่สะท้อนจากตัวชี้วัด มีความผิดเพี้ยนไปได้ ส่งผลในแง่ไม่ดีกับองค์กรอย่างมากมาย และเมื่อเกิดปัญหา องค์กรก็จะพยายามสร้างตัวชี้วัดใหม่ๆ เข้าไปเพื่อแก้ปัญหานั้น

จึงยิ่งเป็นการทำให้ปัญหาทับซ้อนและซับซ้อนมากขึ้นไปอีก จนทำให้ยากเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ และในที่สุดปัญหาที่แท้จริงไม่ได้ถูกแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับก็ไม่เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ต้องปฏิบัติงานไปทั้งๆที่ทุกอย่างค้างคาไว้ จนอาจเป็นสาเหตุทำให้องค์กรไม่บรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด

ที่มาของหลักสูตรและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ อิงปัจจัย ดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจในด้าน KPIs ถือเป็นความเข้าใจหลักของบุคลากรทุกระดับชั้นในองค์กร เพราะทุกระดับจะมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด โดยมุ่งไปที่เป้าหมายเดียวกัน จึงควรเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่ง

 

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

หากความรู้ ความเข้าใจหรือการนำไปปรับใช้ด้าน KPIs ของบุคลากรในองค์กร มีเหตุต้องสะดุดหรือไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร ย่อมทำให้เกิดปัญหาในระยะต่างๆได้ จึงอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลหรือปรับปรุงในสิ่งดังกล่าว

 

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆที่รวดเร็วและมหาศาลทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ย่อมส่งผลกระทบทั้งหมดทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี แนวคิดและการกำหนด KPIs จึงเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่องค์กรต้องการอย่างหลีกเลี่ยงไมได้

KPIs Course: หลักสูตรการจัดทำ KPIsมีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • การทบทวนเป้าหมายขององค์กร
  • สร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนด KPI ที่มี Value added ว่าคืออะไร มีกระบวนที่มาอย่างไร
  • สร้างความรู้ ความเข้าใจในการกำหนด KPI ที่สะท้อนความสำเร็จสูงสุดขององค์กร
  • การสร้าง KPI ที่ส่งเสริมกระบวนการทำงานที่สำคัญ
  • การให้น้ำหนัดความสำคัญของ KPI แต่ละตัว
  • การกระจาย KPI ลงในแต่ละระดับขององค์กร
  • การเก็บข้อมูล การประยุกต์ใช้ KPIและสรุปกระบวนการทั้งหมด

KPIs Course: หลักสูตรอบรมการจัดทำ KPIs – เหมาะกับใคร?

เหมาะสมกับทุกตำแหน่ง ทุกระดับในองค์กร เพราะด้วยแนวคิดที่ว่าเมื่อมีการปฏิบัติงาน ย่อมต้องมีการวัดผลและประเมินผลจากการทำงานนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการหลักและบรรลุเป้าหมายขององค์กรในแต่ละช่วง แต่ละปี ผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จาก KPIs ภายในองค์กรจึงถือว่ามีความสำคัญมาก

 

เพราะหากระบบ KPIs ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอแล้ว การวัดผลและการประเมินผลจากการทำงาน ย่อมมีความคลาดเคลื่อน จนนำไปสู่ความไม่เข้าใจกันภายในองค์กรได้”

ด้วยเหตุนี้ เมื่อองค์กรได้นำเอาระบบ KPIs มาใช้ภายในองค์กร ความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงการปรับประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน KPIs

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน KPIs ของ iPlus

หลักสูตร : อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

1.หลักสูตร SMART KPIs for Success

KPIs – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง