การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ MBO (Management by Objectives)

ระบบการบริหารจัดการต่างๆในองค์กรนั้น ต้องมีที่มาที่ไปและใช้รากฐานแนวคิดในการบริหารจัดการระบบที่สมเหตุสมผล เพราะเมื่อได้นำเข้ามาใช้ในองค์กรแล้ว สิ่งที่จะชี้ชัดถึงผลลัพธ์และสามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขึ้นไปได้ ก็ด้วยการวัดและประเมินผลงาน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับระบบการดูแลและพัฒนาบุคลากรในองค์กรไปพร้อมๆกัน

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ MBO (Management by Objectives) คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ MBO (Management by Objectives) คือ การบริหารจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการทำงาน ได้มีการนำหลักการต่างๆมาใช้ อาทิ เช่น Six Sigma, Balance Scorecard, KPI, Supply Chain, Cost Reduction รูปแบบต่างๆ มาใช้ภายในองค์กร โดยอาจจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน อาทิ เช่น KPI (Key Performance Indicator) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดผลงานของพนักงานในองค์กร โดยการหลักการที่จะใช้นี้ควรต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร  สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถอธิบายได้กับทุกฝ่าย  ซึ่งจะส่งผลให้การพิจารณาจ่ายผลตอบแทน ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานและยังเป็นการเสริมสร้างกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานภายในองค์กร

“การใช้ตัวชี้วัดที่ผิดพลาดหรือไม่สมเหตุสมผล จะก่อให้เกิดคำถามตามมาอย่างมากมาย”

การสร้างตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในองค์กร เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและถูกใช้อย่างมีเหตุมีผล และเหมาะสม  เพราะตัวชี้วัดบางตัวอาจก่อให้เกิดปัญหาบางอย่างในท้ายที่สุด ตัวชี้วัดบางตัวต้องปรับเปลี่ยน แก้ไขตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หรือตัวชี้วัดบางตัวไม่ควรถูกนำมาใช้ตั้งแต่แรก สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการประเมินที่ผิดพลาดได้ทั้งสิ้นกับองค์กร

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ MBO (Management by Objectives) – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

  • ปัญหาที่มักพบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คน VS ระบบ)

 

  • การสร้างตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

  • ลักษณะของตัวชี้วัดผลงานที่ดีและไม่ดี (SMART KPI VS  POOR KPI)

 

  • การนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ

 

  • ข้อพึงระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการ MBO (Management by Objectives) เหมาะสมกับใคร?

จะเหมาะสมกับผู้บริหารหรือผู้จัดการที่มีพนักงานอยู่ใต้บังคับบัญชา เพราะในตำแหน่งดังกล่าวจะต้องมีการประเมินผลงานของพนักงานเหล่านั้น รวมทั้งการสนับสนุนการทำงาน โน้มน้าวจูงใจ รวมทั้งการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

“การประเมินผลงานที่จะเป็นที่ยอมรับและมีประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเป็นการประเมินที่ปราศจากอคติและมีข้อมูลมากเพียงพอ”

ขั้นตอนการประเมินผลงานถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการ เพราะการประเมินผลงานที่ดีนั้น ต้องไม่เกิดจากภาพลวงตาของการบริหาร  อคติระหว่างบุคคลที่ทำงานร่วมกัน  รวมทั้งข้อมูลการทำงานของพนักงานผู้ที่จะถูกประเมิน ซึ่งจะกลายเป็นหลักการที่แท้จริงจนเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management by Objectives

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Management by Objectives โดย iPlus"

Management by Objectives – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง