หลักสูตรอบรมด้าน การสื่อสาร (Communication)

การสื่อสารภายในองค์กรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งรูปแบบ ความเร็วและปริมาณข้อมูล รวมทั้งการสื่อสาร และประสานงานระหว่างองค์กร ทักษะการสื่อสารจึงเป็นทักษะสำคัญในชีวิตประจำวันที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอยู่เสมอตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

Communication Course : หลักสูตรอบรมด้านการสื่อสาร – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Communication Course คือ หลักสูตรที่เน้นพัฒนาด้านการสื่อสารและประสานงานของบุคคลแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง ตามแต่ความลึกซึ้งในการสื่อสาร ความเข้มข้นของหน้าที่ความรับผิดชอบ ในแต่ละสถานการณ์เพราะทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติและพฤติกรรมในหลักการการสื่อสารและประสานงานทั้งสิ้น

นอกจากนี้ ได้มีการนำความรู้ในด้านอื่นๆเข้ามาช่วยในการสื่อสาร อาทิ เช่น

1.ด้านจิตวิทยา เป็นการใช้หลักการและข้อมูลทางด้านจิตวิทยาเข้ามาให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ ได้เข้าใจในกระบวนการมากขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม การสื่อสารโดยภาษาพูด ภาษาท่าทาง เป็นต้น

2.ทฤษฎี DISC model – เพื่อเรียนรู้สไตล์การสื่อสาร เพื่อให้เข้าใจในกลุ่มคนแต่ละประเภท บุคลิกลักษณะ ข้อดีและอุปสรรคต่างๆ เพื่อการมีกระบวนการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

“การสื่อสารที่จะมีประสิทธิภาพนั้น เป็นหน้าที่หลักของผู้พูดที่จะต้องทำหน้าที่สื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจ”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ตามที่องค์กรกำหนดว่าตำแหน่งนั้นๆจะต้องมีทักษะในการสื่อสาร เพราะด้วยทักษะนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดทักษะอื่นๆ

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

ในองค์กร จะพบว่ามีหลากสถานการณ์อย่างมาก ที่ปัญหาจะเกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจในวิธีการสื่อสาร หรือเลือกที่จะไม่สื่อสาร ทั้งที่หากได้ทำการสื่อสารไปแล้ว ปัญหาบางอย่างจะคลี่คลายอย่างชัดเจน ซึ่งจุดนี้บุคลากรในองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

การทำงานในปัจจุบันเป็นยุคแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในชีวิตประจำวันจะหลีกเลี่ยงการสื่อสารไปไม่ได้เลย จึงควรเข้าใจและสามารถปรับใช้การสื่อสารเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงและเกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

Communicationหลักสูตรอบรม การสื่อสาร – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • แนวคิดและความสำคัญในเรื่องการสื่อสาร
  • หัวใจของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร
  • กระบวนการและเทคนิคต่างๆของการสื่อสาร

DISC Model – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

เรียนรู้สไตล์การสื่อสารของตัวเรา – DISC model

  • สไตล์คนในแต่ละแบบ D / แบบ I / แบบ S / แบบ C
  • แบบประเมินสไตล์ของเรา
  • วิธีการสังเกตสไตล์ผู้อื่น
  • ปรับสไตล์เพิ่มประสิทธิภาพ

Communication Course : หลักสูตรอบรม การสื่อสาร – เหมาะกับใคร?

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ต้องมีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์แทบจะตลอดเวลา และทุกทุกระดับ ความเข้าใจและสามารถสื่อสารได้อย่างดี จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

สำหรับตำแหน่งต่างๆทั่วไป การสื่อสารมีบทบาทและความสำคัญโดยตรงอยู่แล้ว หากได้เข้าใจหลักการและวิธีการนำไปใช้ ก็จะยิ่งทำให้กระบวนการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Communication

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Communication ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Communicationเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง