หลักสูตรอบรมด้าน การบริหารความขัดแย้งและจิตวิทยา (Conflict Management & Psychology)

“ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุกทุกองค์กร สามารถบริหารจัดการได้เช่นกัน หากรับรู้และเข้าใจการบริหารจัดการอย่างถ่องแท้ ไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือน้ำผึ้งหยดเดียวได้”

คำว่า ความขัดแย้งอาจจะทำให้ผู้คนในรู้สึกว่าเป็นคำที่รุนแรง หรือสื่อความหมายในทางลบ แต่แท้จริงแล้วความขัดแย้งคือเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปกติ เพียงแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับใด และมีผลกระทบในเรื่องใดบ้าง เพราะความความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ ก็สามารถจบลงได้ หากบริหารจัดการอย่างถูกวิธี มิฉะนั้นอาจจะกลายเป็นภูเขาน้ำแข็งที่มีความไม่พอใจซ่อนอยู่เบื้องล่าง หากมีการกระทบก็จะทำให้เกิดประเด็นต่างๆ หรือทำให้เกิดประเด็นลุกลามเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวไปในวงกว้างได้อย่างไม่ยากเลย สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน

Conflict Management & Psychology : หลักสูตรอบรมการบริหารความขัดแย้งและจิตวิทยา – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Conflict Management & Psychology คือ การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ศิลปะการบริหารความขัดแย้ง สามารถวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมการทำงานของมนุษย์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของความขัดแย้งได้อย่างถูกต้อง มีเทคนิคการรับมือ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมโดยนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์สูงโดยตรง

“ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ก็เพื่อให้คนภายในองค์กรได้เรียนรู้ เข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ในตำแหน่งระดับบริหาร / ผู้จัดการ หัวหน้างาน ถือได้ว่าจะเป็นส่วนแรกๆที่จะต้องรับบทบาทหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างแน่นอน ซึ่งหลายครั้งที่อาจจะสร้างความหนักใจเพราะการไกล่เกลี่ยนั้นอาจจะไม่ได้มาจากหลักการที่ถูกต้อง จนเป็นที่ยอมรับมากนัก จึงถือว่าสำหรับในระดับนี้ทักษะและความเข้าใจในการบริหารความขัดแย้งเป็นสิ่งที่สำคัญ

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

ปัญหาความขัดแย้ง อาจจะเป็นปัญหาสำคัญหรือปัญหาเรื้อรังขององค์กรขึ้นมาได้ หากไม่ถูกบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บั่นทอนความเข้าใจและกำลังใจของบุคลากรภายในองค์กร

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

จากการที่บุคลากรแต่ละคนต้องปฏิบัติงานด้วยความเร่งรีบ ความซับซ้อนของเนื้องาน ย่อมก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งกันได้เป็นเรื่องธรรมดา เป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆต้องประสบด้วยกันทั้งนั้น

Conflict Management & Psychology – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • ประเด็นปัญหาและที่มาของความขัดแย้ง
  • วิธีการปรับทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
  • แบบสำรวจการแก้ปัญหาพฤติกรรมความขัดแย้ง (รายบุคคล)
  • ประเภทการแก้ปัญหาพฤติกรรมความขัดแย้ง
  • การสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
  • Workshop : ฝึกปฏิบัติทักษะการปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงความขัดแย้งให้ประสบผลสำเร็จอย่างสร้างสรรค์
  • กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร

Conflict Management & Psychology : หลักสูตรการบริหารความขัดแย้งและจิตวิทยา – เหมาะสมกับใคร?

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ปฏิบัติงานในทุกกลุ่ม ทุกระดับ เพราะเป็นการทำให้เข้าใจและบริหารจัดการกับความขัดแย้งเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี โดยวิทยากรมืออาชีพ เพราะความขัดแย้งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก เหมือนเป็นสิ่งจับต้องหรือเฉพาะเจาะจงได้ยาก สามรถเกิดได้ทุกกลุ่ม ทุกระดับที่ได้มีการทำงานร่วมกัน ยิ่งสถานการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความเร่งด่วน ความสำคัญ สถานการณ์ในปัจจุบันหรือปัจจัยอื่นๆของงานที่รับผิดชอบเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อมทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ตลอด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Conflict Management & Psychology

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Conflict Management & Psychologyเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง