หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset)

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset)

ในทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผู้นำจะมีบทบาท และหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ผู้นำระดับต้น ระดับกลาง หรือผู้นำระดับสูง จะต้องมีทักษะภาวะผู้นำที่ดีในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการทีมงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การมีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง” ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการมากมาย และป้องกันปัญหารอบด้านจนกลายเป็นที่ยอมรับ

ดังนั้น หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset) คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนศิลปะในการโน้มน้าว การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

“เพราะความเป็นผู้นำที่แท้จริง ต้องเกิดจากบุคคลที่อยู่รอบข้างนั้น ให้การยอมรับ นับถือจริงๆ”

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset) เหมาะสำหรับใคร ?

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้บริหารทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพราะการเป็นผู้นำต้องมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของระบบการทำงาน การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ การกระตุ้น โน้มน้าวใจ และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เข้าใจปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา ภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาไปตามบทบาท ระยะเวลา สถานการณ์ ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง

Leadership & Growth Mindset – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • การเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ

  เพื่อที่จะทำการมองภาพรวมของระบบงานทั้งระบบได้ จึงจะทราบได้ว่าจะต้องดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปรับเปลี่ยนกับทีมทำงานที่กระบวนการใด อย่างไร

 • การเข้าใจบทบาทของผู้นำ และการเข้าใจผู้คน

  ผู้นำต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง เพื่อที่จะมองได้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร เพื่อผลลัพธ์อะไร ไม่ให้ผิดพลาดจากภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าใจในคนแต่ละสไตล์ ที่จำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

 • การกระตุ้น จูงใจ ผู้คนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้

  การจะจูงใจคนปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ ต้องมีกลยุทธ์ ที่จะสามารถเข้าใจ เข้าถึงไปที่ใจของคนได้ มิฉะนั้นแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับการบังคับ และไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง

  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะแนวคิดในการดำเนินการจะดีเพียงใด แต่การสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ย่อมทำให้ภาพรวมที่จะให้เกิดร่วมกันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

  แม้ระบบจะถูกวางมาดีเพียงใดก็ตาม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้ระบบงานดำเนินการจนสำเร็จได้ในท้ายที่สุด และเมื่อมีความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น ระบบการป้องกันปัญหาก็จะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership & Growth Mindset

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Leadership & Growth Mindset โดย iPlus"

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Leadership & Growth Mindset Course: หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้ความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับความรับผิดชอบของระดับนั้นๆ เพื่อทำให้องค์กรมีสถียรภาพที่ดีในระบบการทำงาน

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นผู้นำเพื่อบริหารจัดการงานในแต่ละส่วนงาน เพราะแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ซับซ้อน ยิ่งแต่ละส่วนงานสามารถบริหารจัดการได้เอง ย่อมส่งผลดีต่อการบริหาร

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม จะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กร มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นระบบมากขึ้นในแต่ละช่วง แต่ละสถานการณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประเภทธุรกิจ เตรียมการสำหรับปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างได้ผลจริงๆ

A.2

การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในแต่ละตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ผู้ที่ดำรงในตำแหน่งนั้นๆต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เพราะมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ ต้องบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันสูงมาก ทำให้ความรู้ ความเข้าใจยิ่งต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ใช้การได้ทัน

ระบบการพัฒนาเหล่านี้จึงต้องถูกวางรากฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับองค์กรอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้พลาดในประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาไปได้

A.3

ในระบบการทำงานในเรื่องความเข้าใจที่ตรงกัน การมองเห็นในภาพเดียวกัน ของทีมทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบการทำงานให้เป็นไป อย่างมีระบบที่ดี
ผู้นำจึงเป็นจุดเริ่มต้นและผู้ดูแลภาพรวมทั้งระบบการทำงาน แนวคิดตั้งแต่เริ่มต้น ที่ต้องถูกวางเอาไว้เป็นรากฐานให้ทีมทำงาน กระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน จนถึงผลลัพธ์สุดท้ายตามเป้าหมาย ล้วนอยู่ในการดูแลของผู้นำทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสถานการณ์ที่ผู้นำจะบริหารจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม

หลักสูตรอบรมด้าน Leadership & Growth Mindset ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Leadership & Growth Mindset – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง