หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset)

Leadership & Growth Mindset Course – หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ
คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

ในองค์กรจะมีหน้าที่ บทบาท ซึ่งจะถูกระบุด้วยตำแหน่งแต่ละตำแหน่งต่างๆ ซึ่งตำแหน่งระดับผู้นำ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง มีหน้าที่ขับเคลื่อนองค์กร เพราะจะมีทีมทำงาน ซึ่งจำนวนมากน้อยตามแต่ขนาดของความรับผิดชอบ แต่ตำแหน่งเหล่านั้น ไม่ได้เป็นการการันตีได้ว่าผลงานจะสามารถขับเคลื่อนได้ หากผู้นำนั้น ไม่ได้มี “ภาวะผู้นำที่แท้จริง”

สิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความรู้ ต้องใช้เวลาสะสมประสบการณ์ ต้องผ่านเรื่องราว สถานการณ์ที่ต้องบริหารจัดการมากมาย ทั้งแก้ปัญหา และป้องกันปัญหารอบด้าน จนเป็นที่ยอมรับ

Leadership Course : หลักสูตรภาวะผู้นำ คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีภาวะทางการเป็นผู้นำ เพื่อการชี้นำในการบริหารจัดการ แนะนำผู้ร่วมทีมทำงานอย่างด้วยความเป็นมืออาชีพ

Leadership (ภาวะผู้นำ) คือ การที่ผู้นำนั้นความรู้ ความสามารถ ตลอดจนศิลปะในการโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ สร้างวิสัยทัศน์ในการให้กลุ่มคนได้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน แม้ในบางครั้งทีมทำงานอาจจะไม่พร้อม ไม่เต็มใจ แต่ก็พร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรคตามหลักการที่ผู้นำวางไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสะท้อนภาวะผู้นำของผู้นำนั้นได้เป็นอย่างดี การนำพากลุ่มคนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้น  หากได้นำพาไปในจุดที่ถูกต้องและเหมาะสม ผู้นำนั้นย่อมได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำที่ดี มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งคุณธรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

“เพราะความเป็นผู้นำที่แท้จริง ต้องเกิดจากบุคคลที่อยู่รอบข้างนั้น ให้การยอมรับ นับถือจริงๆ”

ผู้นำนั้นมีทั้งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เพราะการนำคน นำกลุ่มคนเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ หลายสถานการณ์ หลายครั้งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้น ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง หรือองค์กรไม่สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพ อันเนื่องมาจาก ผู้ที่อยู่ในองค์กรในฐานะผู้บริหาร ผู้จัดการหรือหัวหน้างานไม่สามารถเป็นผู้นำในบทบาทของตนเองได้

Leadership & Growth Mindset – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • การเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ
  เพื่อที่จะทำการมองภาพรวมของระบบงานทั้งระบบได้ จึงจะทราบได้ว่าจะต้องดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปรับเปลี่ยนกับทีมทำงานที่กระบวนการใด อย่างไร
 • การเข้าใจบทบาทของผู้นำ และการเข้าใจผู้คน
  ผู้นำต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง เพื่อที่จะมองได้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร เพื่อผลลัพธ์อะไร ไม่ให้ผิดพลาดจากภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าใจในคนแต่ละสไตล์ ที่จำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน
 • การกระตุ้น จูงใจ ผู้คนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้
  การจะจูงใจคนปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ ต้องมีกลยุทธ์ ที่จะสามารถเข้าใจ เข้าถึงไปที่ใจของคนได้ มิฉะนั้นแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับการบังคับ และไม่เกิดผลลัพธฺที่ดี
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง
  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะแนวคิดในการดำเนินการจะดีเพียงใด แต่การสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ย่อมทำให้ภาพรวมที่จะให้เกิดร่วมกันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง
 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
  แม้ระบบจะถูกวางมาดีเพียงใดก็ตาม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้ระบบงานดำเนินการจนสำเร็จได้ในท้ายที่สุด และเมื่อมีความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น ระบบการป้องกันปัญหาก็จะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

Leadership & Growth Mindset – หลักสูตรอบรมการพัฒนาภาวะผู้นำเหมาะสมกับใคร?

หลักสูตรอบรม Leadership

นี้เหมาะสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้บริหารทั้งระดับต้นและระดับสูง ที่ต้องมีทีมทำงาน เพราะการเป็นผู้นำต้องมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของระบบงาน พัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบทบาท กระตุ้น โน้มน้าวใจทีมทำงาน มีการสื่อสารอย่างเป็นระบบที่เข้าใจทั้งกับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าใจปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และป้องกันปัญหาในที่สุด ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาไปตามบทบาท ระยะเวลา สถานการณ์ ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง

“ยิ่งได้เผชิญปัญหาหรือมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากขึ้น ภาวะผู้นำจะถูกนำมาใช้ในสถานการณ์เหล่านั้น ได้อย่างเต็มศักยภาพ”

เรียกได้ว่า “ปัญหา” และ “เป้าหมาย” เป็นสองสิ่งที่ผู้บริหาร หรือ ผู้นำในทุกระดับต้องเผชิญอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้ว ความรู้ ความเข้าใจในส่วนนี้อาจจะไม่มีโอกาสได้เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้เลย

ปัญหา จะบอกกับผู้บริหาร หรือ ผู้นำเหล่านั้น ว่าจะต้องทำอย่างไร? ในสถานการณ์นั้น ต้องแก้ปัญหาอย่างไร และเมื่อผ่านสถานการณ์นั้นจะป้องกันปัญหาในอนาคตอย่างไร? หรือ จะยอมอยู่ในสถานการณ์เดิมๆ กับปัญหาเดิมๆต่อไป

 

เป้าหมาย จะบอกกับผู้บริหาร หรือ ผู้นำเหล่านั้น ว่าสิ่งที่ท้าทายในอนาคตสำหรับตนเองและองค์กรคืออะไร? ศักยภาพที่มีจะบริหารจัดการอะไรได้บ้างเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่า เพื่อนำพาสิ่งที่ต้องรับผิดชอบไปในจุดที่ถูกต้องมากกว่า…

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership & Growth Mindset

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Leadership & Growth Mindset โดย iPlus"

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Leadership & Growth Mindset Course: หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้ความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับความรับผิดชอบของระดับนั้นๆ เพื่อทำให้องค์กรมีสถียรภาพที่ดีในระบบการทำงาน

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นผู้นำเพื่อบริหารจัดการงานในแต่ละส่วนงาน เพราะแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ซับซ้อน ยิ่งแต่ละส่วนงานสามารถบริหารจัดการได้เอง ย่อมส่งผลดีต่อการบริหาร

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม จะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กร มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นระบบมากขึ้นในแต่ละช่วง แต่ละสถานการณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประเภทธุรกิจ เตรียมการสำหรับปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างได้ผลจริงๆ

A.2

การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในแต่ละตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ผู้ที่ดำรงในตำแหน่งนั้นๆต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เพราะมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ ต้องบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันสูงมาก ทำให้ความรู้ ความเข้าใจยิ่งต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ใช้การได้ทัน

ระบบการพัฒนาเหล่านี้จึงต้องถูกวางรากฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับองค์กรอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้พลาดในประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาไปได้

A.3

ในระบบการทำงานในเรื่องความเข้าใจที่ตรงกัน การมองเห็นในภาพเดียวกัน ของทีมทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบการทำงานให้เป็นไป อย่างมีระบบที่ดี
ผู้นำจึงเป็นจุดเริ่มต้นและผู้ดูแลภาพรวมทั้งระบบการทำงาน แนวคิดตั้งแต่เริ่มต้น ที่ต้องถูกวางเอาไว้เป็นรากฐานให้ทีมทำงาน กระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน จนถึงผลลัพธ์สุดท้ายตามเป้าหมาย ล้วนอยู่ในการดูแลของผู้นำทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสถานการณ์ที่ผู้นำจะบริหารจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม

หลักสูตรอบรมด้าน Leadership & Growth Mindset ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Leadership & Growth Mindset – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง