หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset)

สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset”
โดย Satya Nadella : CEO Microsoft

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset)

ในทุกๆ องค์กร ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผู้นำจะมีบทบาท และหน้าที่ที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น ผู้นำระดับต้น ระดับกลาง หรือผู้นำระดับสูง จะต้องมีทักษะภาวะผู้นำที่ดีในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการทีมงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

“การมีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง” ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ผ่านเรื่องราวที่ต้องบริหารจัดการมากมาย และป้องกันปัญหารอบด้านจนกลายเป็นที่ยอมรับ

ดังนั้น หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset) คือ หลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะภาวะผู้นำ มีความรู้ความสามารถ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ตลอดจนศิลปะในการโน้มน้าว การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการงานและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

“เพราะความเป็นผู้นำที่แท้จริง ต้องเกิดจากบุคคลที่อยู่รอบข้างนั้น ให้การยอมรับ นับถือจริงๆ”

Growth Mindset คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

คำว่า Mindset (มายเซท) หมายถึง กรอบความคิดที่จะกำหนดแนวทาง และรูปแบบในการดำเนินชีวิตของคนเรา ซึ่งเบื้องหลังของกรอบแนวคิดจะประกอบไปด้วยความเชื่อ ทัศนคติ และวิธีคิดของคนๆนั้น

แล้วคำว่า “Growth Mindset” คืออะไร? คำนี้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเมื่อ ดร.แครอล เอส ดเว็ค (Dr.Carol S. Dweck) ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนด้านจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกรอบแนวคิดของคน และได้ผลสรุปว่าคนมีกรอบแนวคิดอยู่ 2 แบบ คือ

1.กรอบแนวคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset) คือ กรอบแนวคิดที่เชื่อว่าความเก่งพัฒนาไม่ได้หรอก ความเก่งต้องติดตัวมาตั้งแต่เกิดเท่านั้น (เชื่อเรื่องพรสวรรค์) และมีพฤติกรรมชอบยึดติดกับสิ่งเดิมๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
2.กรอบแนวคิดแบบก้าวหน้า (Growth Mindset) คือ กรอบแนวคิดที่เชื่อว่าความเก่งพัฒนากันได้ ไม่ต้องมีพรสวรรค์ และมีพฤติกรรมชอลเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่กลัวอะไรที่ยากๆ ชอบทำอะไรที่ท้าทาย สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ว่าแนวคิดไหนดีว่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราต้องการจะทำมากกว่า เพราะบางเรื่องควรมีกรอบแนวคิดแบบ Fixed Mindset ก็ช่วยลดความเสี่ยงได้เหมือนกัน ในขณะที่บางเรื่องต้องมีแนวคิดแบบคนหัวก้าวหน้าจึงจะสำเร็จ

“การพัฒนา Growth Mindset ไม่มีสูตรสำเร็จ ต้องหาแนวทางของตัวเองให้เจอ”

ถ้าเราอยากพัฒนาตัวเองเรื่อง Growth Mindset เราต้องตั้งโจทย์หาเป้าหมายในชีวิตที่มีคุณค่าให้เจอ แล้วมาดูว่า เราจะจุดไฟให้เราอยากก้าวจากชีวิตที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไปสู่ชีวิตที่ฝันไว้ในอนาคตหรือไม่ ถ้าเราอยากมากพอแล้วระหว่างการเดินทางไปสู่เป้าหมาย นั่นแหละ คือเวลาที่เราจะสามารถพัฒนากรอบแนวคิดเรื่อง Growth Mindset ได้

เพราะเวลาจะทำอะไรใหม่ๆ เราก็กล้าทำ เวลาเจอปัญหายากๆ เราก็จะไม่ยอมแพ้ เวลาเจอความล้มเหลวระหว่างทาง เราจะมีความคิดว่า ความล้มเหลวคือบทเรียนสู่ความสำเร็จ เวลาเจอใครวิพากษ์วิจารณ์ เราจะได้เปิดใจรับฟังเพื่อนำมาพัฒนาตันเอง ระหว่างทางเกิดความท้อ ก็จะไม่ถอย เราจะอาศัยความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นเชื้อเพลิงเติมแรงบันดาลใจให้เราก้าวเดินต่อไปจนกว่าจะถึงจุดหมาย

“อย่าตกเป็นเครื่องมือของความรู้ แต่จงใช้ความรู้เป็นเครื่องมือ เพื่อกำหนดกลยุทธ์ไปสู่ความสำเร็จ”

หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership & Growth Mindset) เหมาะสำหรับใคร ?

เหมาะสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้บริหารทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เพราะการเป็นผู้นำต้องมองเห็นและเข้าใจภาพรวมของระบบการทำงาน การพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของผู้นำ การกระตุ้น โน้มน้าวใจ และการสื่อสารอย่างเป็นระบบ เข้าใจปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการป้องกันปัญหา ภาวะผู้นำจึงเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาไปตามบทบาท ระยะเวลา สถานการณ์ ที่ปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วง

Leadership & Growth Mindset – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 • การเข้าใจในกระบวนการทำงานอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นระบบ

  เพื่อที่จะทำการมองภาพรวมของระบบงานทั้งระบบได้ จึงจะทราบได้ว่าจะต้องดำเนินการป้องกัน แก้ไข ปรับเปลี่ยนกับทีมทำงานที่กระบวนการใด อย่างไร

 • การเข้าใจบทบาทของผู้นำ และการเข้าใจผู้คน

  ผู้นำต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง เพื่อที่จะมองได้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไร เพื่อผลลัพธ์อะไร ไม่ให้ผิดพลาดจากภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าใจในคนแต่ละสไตล์ ที่จำเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน

 • การกระตุ้น จูงใจ ผู้คนเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้

  การจะจูงใจคนปฏิบัติงานต้องมีกระบวนการ ต้องมีกลยุทธ์ ที่จะสามารถเข้าใจ เข้าถึงไปที่ใจของคนได้ มิฉะนั้นแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับการบังคับ และไม่เกิดผลลัพธ์ที่ดี

 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูง

  ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก เพราะแนวคิดในการดำเนินการจะดีเพียงใด แต่การสื่อสารที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด ย่อมทำให้ภาพรวมที่จะให้เกิดร่วมกันไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง

 • การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

  แม้ระบบจะถูกวางมาดีเพียงใดก็ตาม ปัญหาก็ย่อมจะเกิดขึ้นได้ การแก้ปัญหาที่ถูกต้องจะทำให้ระบบงานดำเนินการจนสำเร็จได้ในท้ายที่สุด และเมื่อมีความรู้ ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามากยิ่งขึ้น ระบบการป้องกันปัญหาก็จะถูกสร้างขึ้นได้ด้วยเช่นกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Leadership & Growth Mindset

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Leadership & Growth Mindset โดย iPlus"

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Leadership & Growth Mindset Course: หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำ

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาบุคลากรในเรื่องการบริหารจัดการโดยใช้ความเป็นผู้นำที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับความรับผิดชอบของระดับนั้นๆ เพื่อทำให้องค์กรมีสถียรภาพที่ดีในระบบการทำงาน

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการเป็นผู้นำเพื่อบริหารจัดการงานในแต่ละส่วนงาน เพราะแต่ละส่วนงานมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่หลากหลาย ซับซ้อน ยิ่งแต่ละส่วนงานสามารถบริหารจัดการได้เอง ย่อมส่งผลดีต่อการบริหาร

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม จะทำให้ภาพรวมของการดำเนินงานขององค์กร มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นระบบมากขึ้นในแต่ละช่วง แต่ละสถานการณ์ พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในประเภทธุรกิจ เตรียมการสำหรับปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างได้ผลจริงๆ

A.2

การเป็นผู้นำหรือผู้บริหารในแต่ละตำแหน่ง เป็นสิ่งที่ผู้ที่ดำรงในตำแหน่งนั้นๆต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาอยู่เสมอ เพราะมีสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ ต้องบริหารจัดการอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาวะการแข่งขันสูงมาก ทำให้ความรู้ ความเข้าใจยิ่งต้องพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพื่อให้ใช้การได้ทัน

ระบบการพัฒนาเหล่านี้จึงต้องถูกวางรากฐานที่ถูกต้องและเหมาะสมสำหรับองค์กรอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วอาจจะทำให้พลาดในประเด็นสำคัญที่จะต้องพัฒนาไปได้

A.3

ในระบบการทำงานในเรื่องความเข้าใจที่ตรงกัน การมองเห็นในภาพเดียวกัน ของทีมทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนระบบการทำงานให้เป็นไป อย่างมีระบบที่ดี
ผู้นำจึงเป็นจุดเริ่มต้นและผู้ดูแลภาพรวมทั้งระบบการทำงาน แนวคิดตั้งแต่เริ่มต้น ที่ต้องถูกวางเอาไว้เป็นรากฐานให้ทีมทำงาน กระบวนการทำงานในแต่ละขั้นตอน จนถึงผลลัพธ์สุดท้ายตามเป้าหมาย ล้วนอยู่ในการดูแลของผู้นำทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบและสถานการณ์ที่ผู้นำจะบริหารจัดการให้ถูกต้องและเหมาะสม

หลักสูตรอบรมด้าน Leadership & Growth Mindset ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Leadership & Growth Mindset – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง