หลักสูตรอบรมด้าน การเจรจาต่อรอง (Negotiation)

ทักษะด้านการเจรจาต่อรองสำคัญมากในการติดต่อธุรกิจและประสานงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความประทับใจ โดยเฉพาะสำหรับส่วนงานด้านการขาย การเจรจาต่อรองเป็นการนำเสนอให้สินค้าหรือบริการดูน่าสนใจ เป็นที่ต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างความประทับใจเช่นกัน

Negotiation : หลักสูตรอบรมด้านการเจรจาต่อรอง – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Negotiation Course คือ หลักสูตรที่เน้นการเจรจาต่อรองกันระหว่างคู่ค้าทางธุรกิจ หรือในด้านงานขายระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการโน้มน้าวใจและการเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้น ปรับประยุกต์กับงานต่างๆ รวมทั้งเป็นการสร้างความประทับใจเพื่อสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ

“การเจรจาต่อรองที่ดี ควรอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ที่สมเหตุสมผลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง”

มิฉะนั้นแล้ว การเจรจาต่อรองนั้น อาจจะเป็นการเจรจาต่อรองที่ไม่ได้สร้างความประทับใจ หรือสร้างความสำเร็จที่ที่ยั่งยืนผู้ที่ต้องใช้ทักษะการเจรจาต่อรองจึงควรต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องและพัฒนาอย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ในตำแหน่งระดับบริหาร / ผู้จัดการ หัวหน้างาน และปฏิบัติการ ทักษะด้านการการเจรจาต่อรอง ถือเป็นทักษะสำคัญในการบริหารจัดการภารกิจกับส่วนงานต่างๆที่ต้องรับผิดชอบ และโดยเฉพาะในส่วนฝ่ายขายที่จะถือเป็นสมรรถนะหลักในการบรรลุเป้าของการทำงาน

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

การเจรจาต่อรองไม่ได้ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ดีย่อมเกิดขึ้นได้ยากเช่นกัน เพราะกระบวนการต่างๆจะไม่ลงตัวได้โดยง่ายหรือปัญหาที่ค้างคาย่อมไม่ถูกปรับแก้อย่างถูกทาง ตรงนี้อาจกลายเป็นปัญหาสำคัญหรือปัญหาเรื้อรังขององค์กรได้

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้วยอิสระในเรื่องการทำงาน รูปแบบความคิดและพฤติกรรมของคนทำงาน ย่อมทำให้รูปแบบการเจรจาต่อรองมีความหลากหลายและล้ำลึกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ได้มีการนำความรู้ในด้านการประเมินและแบบวัด MBTI เข้ามาช่วยในการ Coaching การวิเคราะห์ตนเอง และผู้อื่น แบบสามมิติ

– มิติด้านบุคลิกภาพ โดยใช้แบบวัด MBTI
– มิติด้านศักยภาพ : การประเมินตนเองด้วยการเรียนรู้จากกิจกรรม
– มิติด้านผลงาน โดยการวิเคราะห์จากผลการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ลูกน้อง วิเคราะห์ทีมทำงานและเข้าใจความแตกต่างของบุคคล จากแบบวัด MBTI

Negotiation – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • สร้างสายสัมพันธ์ สร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
  • เข้าใจสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง
  • การนำเสนอที่สร้างความประทับใจของลูกค้า
  • การค้นหาความต้องการของลูกค้า
  • ประเด็นสำคัญที่นักเจรจา “ต้องรู้”
  • เทคนิคการติดต่อกับคู่เจรจาแต่ละประเภทและรูปแบบการเจรจาต่อรอง
  • กำหนดเป้าหมายอย่างไรให้เจรจาแล้วประสบความสำเร็จ
  • กระบวนที่สำคัญเพื่อสร้างความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง
  • คุณสมบัติที่ดีของนักเจรจาต่อรอง

Negotiation : หลักสูตรอบรมด้านการเจรจาต่อรอง – เหมาะสมกับใคร?

สำหรับผู้บริหารและผู้จัดการ เป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเจรจาต่อรองอยู่เสมอ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจและในโอกาสสำคัญที่ต้องรับผิดชอบ

สำหรับตำแหน่งต่างๆทั่วไป อาจจะมุ่งเน้นที่ส่วนงานด้านการขายหรือติดต่อประสานงาน เพราะจะเป็นฝ่ายที่ต้องดูแลหรือติดต่อประสานกับลูกค้าที่สนใจในสินค้าและบริหารโดยตรง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Negotiation

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.สุรชาติ กิ่มมณี

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Negotiationเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง