หลักสูตรอบรมด้านการคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy)

หลักสูตรอบรมด้านการคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ขององค์กรที่ตกผลึกอย่างแท้จริง จะทำให้องค์กรถูกขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

หลายครั้ง หลายสถานการณ์ ที่องค์กรต่างๆยังขาดกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้แต่ละระดับ แต่ละแผนกในองค์กรสามารถไปในจุดมุ่งหมายเดียวกัน ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ กล่าวคือ

 1. Destination คือ จุดหมายหรือเป้าหมายที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับองค์กร โดยผ่านทางวิสัยทัศน์ มุมมองของผู้บริหารขององค์กรหรือหลักการถูกต้องจากข้อมูลที่ตกผลึกแล้ว
 2. Direction คือ กระบวนการที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นระบบ มีความชาญฉลาด เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดจุดหมาย หรือเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และอาจจะสามารถต่อยอดในด้านคุณค่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสุดท้ายแล้วทั้ง Destination และ Direction ต้องไปในทิศทางเดียวกัน และรวมเป็นภาพเดียวกัน

Strategy Courseหลักสูตรด้านการคิดและวางแผนกลยุทธ์ – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Strategy Course: หลักสูตรด้านกลยุทธ์ คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นความเข้าใจ ความสำคัญของกลยุทธ์เพื่อนำแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เพื่อการวางกลยุทธ์ในธุรกิจนั้นๆ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ความคิด พฤติกรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค สภาพตลาด การแข่งขันและรวมถึงคู่แข่ง เพื่อให้นำไปสู่การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย

 

ความหมายของคำว่า กลยุทธ์ (Strategy) นั้น มีหลากหลายอยู่มากพอสมควร แม้ในการบริหารระดับโลก ก็ยังไม่อาจสรุปได้เพียงความหมายใด ความหมายหนึ่ง ซึ่งทำให้ความหมายและความลึกซึ้งของความหมายนั้น อาจจะขึ้นอยู่กับมุมมอง ความเข้าใจของแต่บุคคล แต่ละองค์กรเป็นสำคัญ

“แต่ความหมายโดยรวมแล้ว กลยุทธ์จะมุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง สร้างจุดขาย จุดได้เปรียบ จนนำไปสู่การชนะคู่แข่งในธุรกิจนั้น เมื่อมีกระบวนการทางความคิดที่ดี มีประสิทธิภาพสูงแล้ว ย่อมสามารถจะคิดได้อีก เพื่อปรับเปลี่ยนไปในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้งสะท้อนคุณประโยชน์ในมิติต่างๆ ทั้งกับองค์กร ผู้คน สภาพแวดล้อม

และในองค์กรระดับโลก เป้าหมายอาจจะไปถึงการช่วยโลกของเราใบนี้ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่สามารถมองเห็นภาพ จับต้องได้ เกิดผลลัพธ์ที่แท้จริง”

 

กลยุทธ์ควรเป็นกระบวนการทางความคิดโดยไม่ยึดติดระบบใดๆ วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เป็นอิสระ จนตกผลึกอย่างแท้จริง

และจะถูกถ่ายทอดออกมาอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นระบบที่ถูกต้อง เหมาะสม

เครื่องมือต่างๆ ในการคิดและวางแผนกลยุทธ์

 • โดยเครื่องมือในการช่วยคิด วิเคราะห์กลยุทธ์ จะมีเครื่องมือต่างๆที่คุ้นเคย อาจจะนำมาช่วยในกระบวนการคิด มากน้อย ตามแต่การเห็นสมควร อาทิ เช่น SWOT Analysis , BCG Matrix , TOWS Matrix ,Five Force Analysis เป็นต้นหรือเครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้ ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานได้ทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับโจทย์หรือสิ่งที่องค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ
 • กลยุทธ์มีประโยชน์อย่างมากสำหรับองค์กรในปัจจุบัน กลยุทธ์ถือเป็นหลักการสำคัญขององค์กร เป็นสิ่งที่ช่วยให้การขับเคลื่อนองค์กรทั้งในระดับใหญ่ ไปจนถึงการทำงานในระดับเล็กๆมีความหมายมากยิ่งขึ้น
 • ทั้งในเรื่องต้นทุน คุณภาพและเวลา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆขององค์กรและโดยเฉพาะในสถานการณ์ของการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน สถานการณ์จากพฤติกรรมของผู้บริโภคในธุรกิจต่างๆจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนทำให้ประเทศไทยเอง ต้องกำหนดนโยบายของประเทศยุคใหม่ ในนิยาม “Thailand 4.0” ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ไปจนถึงสถานการณ์ระดับโลก ที่มีความเคลื่อนไหวที่เข้มข้นกว่า จนเป็นปรากฏการณ์ Disruption อย่างมากมาย

โดยธุรกิจจำเป็นต้องมุ่งมั่นในส่วนสำคัญเพื่อให้อยู่รอด คือ

1. Cost ต้นทุนของสินค้า บริการต่างๆของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ เพราะหากต้อทุนสูงเกินไป ย่อมส่งผลต่อราคาจำหน่ายของสินค้าหรือบริการ แต่หากต้นทุนต่ำเกินไปจะส่งผลกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ต้นทุนจึงต้องมีจุดที่ถูกต้องและเหมาะสม

2. Competitive Advantage ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน หากการแข่งขันใดใดแล้ว องค์กรนั้นไม่สามารถได้เปรียบในจุดสำคัญๆของการแข่งขัน ย่อมทำให้โอกาสอยู่รอดขององค์กรเป็นไปได้ยากเสมอ

กลยุทธ์จึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในปัจจุบัน และยิ่งทวีความเข้มข้นในแต่ละช่วงไตรมาศ แต่ละช่วงปี เพราะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันเกิดได้จากทุกทุกส่วนในระบบ ระบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้น การแข่งขันที่เปิดกว้างมากขึ้น รูปแบบที่ไม่คงที่ รวมถึงเทคโนโลยีระดับสูงที่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ

Strategyมีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

กระบวนการของการจัดทำกลยุทธ์ขององค์กรจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการเก็บข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร อาทิ เช่น

 • เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomics)
 • Trend และ Dynamics ของธุรกิจ
 • Demand และ Supply Condition ในองค์กร
 • การปฏิบัติการของ องค์กร
 • Stakeholders Survey ขององค์กร

ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ในข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น

 • การมองแบบ Outside in และ Inside out
 • การใช้ข้อมูลในแบบ Data Intelligence
 • การค้นหา Unique Value
 • การแยกความแตกต่างระหว่าง Strategic Thinking และ Routine

รวมทั้งมีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องมากมาย ตามแต่ความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

โดยภาพรวมของวางแผนกลยุทธ์ในองค์กร
สามารถถูกแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ

1.Visioning หรือในภาษาง่ายๆ อาจจะใช้คำว่า Think ซึ่งก็คือการคิดเพราะกระบวนการต่างจะเกิดขึ้นได้ ก็ด้วยการคิด

2.Planning หรือในภาษาง่ายๆ อาจจะใช้คำว่า Plan ซึ่งก็คือการวางแผนเพราะผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนั้น จะต้องมีการวางแผนอย่างถูกต้องและเหมาะสม

3.Execution หรือในภาษาง่ายๆ อาจจะใช้คำว่า Act ซึ่งก็คือการลงมือทำการดำเนินการ จุดนี้ถือเป็นปัจจัยที่ต้องยืดหยุ่นสูง เนื่องจากจะเป็นกระบวนการที่จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่แท้จริงแต่หากว่ากระบวนการคิดได้ทำมาอย่างลึกซึ้งแล้ว กระบวนการนี้ก็จะสัมฤทธ์ตามที่คาดหมายไว้ หรืออาจจะดียิ่งกว่า ก็เป็นได้

ในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้โดยที่กลยุทธ์ขององค์กรถูกคิดจากฝ่ายบริหารแล้วลงไปสู่ระดับปฏิบัติการ (หรือที่เรียกว่า Top-Down) แล้วจึงลดหลั่นลงไปตามลำดับขั้นปฏิบัติการ โดยฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่คิดกลยุทธ์ด้วยวิสัยทัศน์ และข้อมูลในมิติที่หลากหลาย เพื่อให้ได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับองค์กร ฝ่ายผู้บริหารระดับกลางจะทำหน้าที่คิดกลยุทธ์ให้เป็นระบบงานมากที่สุด เพื่อถ่ายอดไปสู่ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายปฏิบัติการจะทำหน้าที่ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ที่ได้แล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้นั้น นำเสนอเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาต่อไป (หรือที่เรียกว่า Bottom Up)

Strategyหลักสูตรอบรมด้านการคิดและวางแผนกลยุทธ์เหมาะสมกับใคร?

1.Corporate Executive หรือฝ่ายบริหารระดับสูง เพราะผู้บริหารจะทำหน้าที่คิด พิจารณาตามวิสัยทัศน์และวางแนวทางของการดำเนินการในภาพรวมขององค์กร

2.Business Unit Manager หรือฝ่ายบริหารระดับกลาง หรือระดับผู้จัดการ เพราะจะทำหน้าที่คิดค้น สร้างสรรค์กลยุทธ์และอาจจะครอบคลุมในส่วนการดูแลระบบการทำงานหรือการดำเนินการต่างๆตามกลยุทธ์

3.Supervisor หรือฝ่ายปฏิบัติการ เพราะจะทำหน้าที่ดำเนินการตามกลยุทธ์เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้นั้น ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดและวางแผนกลยุทธ์ (Strategy)

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตรกลยุทธ์ โดย iPlus"

หลักสูตรอบรมด้าน Strategy ของ iPlus

Strategy – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง