หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาทักษะวิทยากรภายในองค์กร (Train the Trainer)

Train the Trainer Course หลักสูตรอบรมด้านการพัฒนาทักษะวิทยากร ภายในองค์กร คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

การที่องค์กรต่างๆ จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กรเป็นผู้ขับเคลื่อน จึงต้องมีระบบพัฒนาบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสร้างรากฐานด้าน “คน” ย่อมต้องถูกสร้างจาก “คน” ที่เป็นต้นแบบที่มีความรู้ ความสามารถมากเช่นกัน จึงจะทำให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ

Train the Trainer Course : หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรภายในองค์กร เป็นหลักสูตรที่เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรให้สามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ขององค์กรสู่บุคลากรทุกระดับที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งนี้เพราะการสอน การฝึกอบรมภายในองค์กรของผู้สอนมืออาชีพไปสู่บุคลากรต่างๆ นั้น ถือเป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้บุคลากรที่ทำงานด้านนั้นๆ ได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้สอนมืออาชีพนอกจากจะต้องมีความรู้ในงานส่วนนั้นๆ เป็นอย่างดีแล้ว ทักษะในการสื่อสารในด้านต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ ต้องถูกนำมาปรับใช้เป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่

 • ทัศนคติในการเป็นผู้สอนมืออาชีพที่ต้องมีทัศนคติที่เอื้อกับการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
 • ความเข้าใจบทบาทของผู้สอนเองที่ต้องสร้างและรักษาบทบาทให้เหมาะสม
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลากรที่ต้องถูกสอนเพื่อไม่ให้เกิดการต่อต้านที่จะเป็นอุปสรรคใหญ่ในการสอน
 • เทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จะเข้ามาช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ชัดเจนและเห็นเป็นภาพเดียวกันกับผู้สอน

“หากผู้สอนมืออาชีพมีศักยภาพมากเพียงใด ก็จะยิ่งถ่ายทอดความรู้ได้มากขึ้นเพียงนั้น”

การที่ผู้สอนมืออาชีพสามารถเข้าใจ เข้าถึงในการเป็นผู้สอน และสามารถถ่ายทอดข้อมูล ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ จะทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และรวมทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรให้เกิดการถ่ายทอดไปมาระหว่างกันได้

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

  ตามที่องค์กรกำหนดว่าตำแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรภายในเพื่อทำการสอนบุคลากรภายในหรือภายนอกองค์กรตามส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย

 • Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

  หากการสอน การสื่อสารนั้น ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ย่อมส่งผลโดยตรงกับกระบวนการทำงานและผลลัพธ์ของงาน ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้

 • Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

  ด้วยการสื่อสาร นำเสนอข้อมูล แนวคิด วิธีการที่เน้นความชัดเจน ความเข้าใจ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ทักษะด้านนี้ต้องมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

Trainer มีองค์ประกอบอย่างไร ?

 • หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
  เพื่อเข้าใจบทบาทและคุณสมบัติของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 • จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
  การใช้จิตวิทยาในกระบวนการต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพที่ดี
 • การบริหารเนื้อหา (Content Management)
  เนื้อหาการสอนที่ดีจะช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
 • บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
  บุคลิกภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่มองข้ามไปไม่ได้
 • หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
  รูปแบบการสอนที่มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้เรียน
 • สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
  การเลือกใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ
 • แผนการสอน (Lesson Plan)
  การสร้างแผนการสอนที่เป็นระบบ
 • การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
  การประเมินผลเป็นการสรุปความพร้อมก่อนนำไปปฏิบัติจริง

 Train the Trainer  หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรภายในองค์กร – เหมาะสมกับใคร?

หลักสูตรอบรม Train the Trainer นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องทำหน้าที่สอนบุคลากรภายในองค์กร ในแผนกต่างๆ เพราะในองค์กรจะมีแผนกที่หลากหลาย มีระดับของการทำงานที่แตกต่างกันออกไป หากบุคลากรในแต่ละแผนก แต่ละระดับ สามารถที่จะเป็นวิทยากรภายในเพื่อถ่ายทอดความรู้ เทคนิคต่างๆ ซึ่งกันและกันได้ ย่อมทำให้เกิดการแชร์ไอเดีย แลกเปลี่ยนมุมมอง และเกิดความรู้ใหม่ๆ ได้

“ยิ่งเกิดการสอน การถ่ายทอดภายในองค์กรมากเพียงใด  ความรู้ ความเข้าใจก็ย่อมเกิดขึ้นมากเช่นกัน”

ยุคนี้เป็นยุคแห่งข้อมูล ความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ยิ่งเกิดการสอน การถ่ายทอด ทั้งผู้สอนและผู้ถูกสอน จะยิ่งตกผลึกความเข้าใจมากขึ้น ทำให้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะ ความคิด มุมมองในหลายๆ ด้าน เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์การทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Train the Trainer

iPlus Center ขอแนะนำ

"ภาพบรรยากาศการอบรมในหลักสูตร Train the Trainer โดย iPlus"

ถาม-ตอบเกี่ยวกับ Train the Trainer Course : หลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรภายในองค์กร

A.1

ประโยชน์ต่อฝ่ายบุคคล จะทำให้ฝ่ายบุคคลได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในแต่ละแผนก แต่ละระดับ ให้สูงมากขึ้น เพราะข้อมูล ความรู้และเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกออกแบบมาจากผู้ที่เข้าใจในระบบการทำงานภายในองค์กรเป็นอย่างดี มาเป็นวิทยากรภายใน จึงเป็นพัฒนา Competency ของพนักงานในองค์กรได้โดยตรง

ประโยชน์ต่อผู้บริหาร จะทำให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนจากบุคลากรภายในทั้งที่เป็นผู้สอน และผู้ถูกสอน เพราะบุคลากรภายในเป็นผู้ที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ในการทำงานที่ดีมากอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลถึงผลประกอบการที่มากขึ้น การแข่งขันในธุรกิจที่ดีขึ้นและปัญหาภายในที่น้อยลง

ประโยชน์ต่อองค์กรในภาพรวม ทำให้เกิดบรรยากาศการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ และไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในสังคม หากต่อไปองค์กรมีการจัดทำระบบในการจัดเก็บความรู้ ย่อมจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงในการสร้างและจัดเก็บความรู้นั้นได้

A.2

หากได้บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดีต่อการสอน มีความรู้ในระบบงานที่ปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ข้อมูลได้ถูกต้อง ชัดเจน จะทำให้เกิดประสิทธิภาพเพราะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ ยอมรับ เพื่อนำไปปรับใช้และพัฒนาความรู้ ความสามารถนั้นอย่างต่อเนื่อง

A.3

มีด้วยกันในหลายปัจจัย หลายองค์ประกอบ เพราะทุกๆ ส่วนจะสะท้อนถึงหลักการ รูปแบบและกระบวนการที่องค์กรต้องการจะให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งในความรู้ความใจในส่วนการวางระบบนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้ที่มีความรู้อย่างมืออาชีพดำเนินการให้ เพื่อความเข้าใจในปัจจัยต่างๆ นั้น

หลักสูตรอบรมด้าน Train the Trainer ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Train the Trainer – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง