หลักสูตรอบรมด้าน Marketing

หลักสูตรอบรมด้านการตลาด ( Marketing )

หลักสูตรด้านการตลาด Marketing คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ทางด้านการกำหนดแนวทาง รูปแบบในการสร้างยอดขายให้กับองค์กร หากฝ่ายการตลาดเข้าใจสถานการณ์และสามารถกำหนดแนวทางได้ดีมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ยอดธุรกิจขององค์กรมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเท่านั้น

หลักสูตรด้านการตลาด เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดได้รับข้อมูล ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างชื่อให้กับแบรนด์เพื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า โดยเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่ …

  • แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy)
  • เครื่องมือในการความต้องการ (Marketing Research)
  • จนถึงการบริหารจัดการด้วยวิธีการต่างๆเช่น การทำ IMC / CRM / CEM / Branding

หลักสูตรอบรบการตลาด (Marketing) เหมาะสมกับใคร ?

การทำงานด้าน Marketing หากได้รับข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างแนวทางการที่ปรับเปลี่ยนเร็วอย่างสูงมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเหมาะสำหรับฝ่ายการตลาด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการตลาด

ระบบการคิด-วิเคราะห์ในรูปแบบ Marketing ถือได้ว่ามีประโยชน์สูงมากหากสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะระบบแนวคิดที่ผสมผสานกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เข้าไป เชื่อมโยงไปถึงการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือที่จับต้องได้ หากเรานำเอาระบบการทำงานในรูปแบบ Marketing เข้ามาใช้อย่างจริงจัง จะทำให้ระบบการทำงานมีความเป็นระบบมาก และยังช่วยเรื่องอื่นๆเช่น งาน Creative อีกด้วย

พฤติกรรมของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ตั้งแต่ที่ระบบ Internet เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน การที่จะเข้าใจ เข้าถึงพฤติกรรมของตลาดเหล่านั้น จึงทำให้การตลาดมีความสำคัญมาก หากมีการวางแผนการตลาดที่ดี จะช่วยส่งผลโดยตรงต่อการขายที่เป็นรายได้หลักขององค์กร

Marketing Learning Category

จะมุ่งเน้นการวางแผนการตลาดโดยใช้ข้อมูลที่มี ปรับ ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้เครื่องมือ แนวคิดทางการตลาดต่างๆที่ถูกต้อง เหมาะสม อาทิเช่น 4P / 8P’s / ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Strategy) เป็นต้น ตลอดจนถึงการจัดสรรงบประมาณและการติดตามผลจากการขับเคลื่อนแผนการตลาด
อ่านต่อ >>

กลยุทธ์การบริหารการค้าปลีก จะช่วยเพิ่มมุมมองผู้บริหารธุรกิจในธุรกิจค้าปลีกให้มีความสามารถในการบริหารจัดการคิดเชิงกลยุทธ์ ปรับทิศทางการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีรูปแบบการทำงานที่สร้างสรรค์งาน อ่านต่อ >>

การตลาดในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ รอบตัว การปรับตัวและการปรับกลยุทธ์การตลาดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แนวโน้มการตลาด 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีถือว่าเป็นเทรนด์การตลาดยุคใหม่ อ่านต่อ >>

ความเข้าใจการแบ่งกลุ่มตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้มาจากกระบวนการ การวิจัยตลาด วิจัยข้อมูลทางด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการตัดสินใจ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย อ่านต่อ >>

จุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าฟังเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดทั้งนี้ เพื่อที่ให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงความจำเป็นของการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดในสภาพธุรกิจปัจจุบัน อ่านต่อ >>

การเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่ามุ่งเน้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจทางความคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค เข้าใจในมุมมองการตลาดที่แตกต่างในด้านพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และนำแนวคิดการตลาดมาวิเคราะห์ อ่านต่อ >>

การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการการนำเอาสิ่งที่มีอยู่มาวางแผนประยุกต์ใช้ให้เกิดความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเริ่มจากการคิดให้ต่างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Differentiation) แล้วนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า (Taste) อ่านต่อ >>

การสร้างแบรนด์และการบริหาร คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นทำให้เกิดความเข้าใจในแบรนด์ในแบบที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรประกอบ ที่มีคุณค่ากับลูกค้า จนไปสู่การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการเน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการจัดการการตลาดแบบองค์รวม
อ่านต่อ >>

องค์กรจะทำตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในสายตาของผู้บริโภคได้นั้นคนในองค์กรนั้นจำเป็นจะต้องเล็งเห็นความสำคัญในตราสินค้าก่อน องค์กรจึงจะสามารถพัฒนาตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและสร้างผลบวกทางการตลาดให้กับองค์กรได้ อ่านต่อ >>

กลยุทธ์ IMC ด้านการตลาดก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า อ่านต่อ >>

เนื้อหาของหลักสูตรเทคนิคจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ บวกกับประสบการณ์ตรงของวิทยากรในฐานะ Call Centre ที่เคยรับเรื่องร้องเรียนมาก่อน จะสามารถตอบโจทย์การให้บริการแบบต่อหน้า (Face to Face) และการให้บริการทางโทรศัพท์ (Ear to Ear) ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่ ต้องมีความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ได้ อ่านต่อ >>

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานด้านการตลาด โดยเฉพาะแนวคิดการตลาดยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้กับลูกค้า เริ่มต้นจากการเข้าใจสถานการณ์การตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อ่านต่อ >>

การฝึกอบรมได้ทราบถึงหลักการและกลยุทธ์ที่สำคัญทางการตลาด เพื่อให้ได้เรียนรู้ถึงประโยชน์และข้อจำกัดของกลยุทธ์และเครื่องมือทางการตลาดแต่ละประเภท อ่านต่อ >>

ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาและเข้าใจการทำการตลาดแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในสภาวะการณ์ปัจจุบัน อ่านต่อ >>

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Traning ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรแกรม)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2562 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

"ภาพบรรยากาศการอบรม Marketing โดย iPlus"