หลักสูตรอบรมด้าน Marketing

หลักสูตรอบรมด้านการตลาด ( Marketing )

หลักสูตรด้านการตลาด Marketing คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ทางด้านการกำหนดแนวทาง รูปแบบในการสร้างยอดขายให้กับองค์กร หากฝ่ายการตลาดเข้าใจสถานการณ์และสามารถกำหนดแนวทางได้ดีมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ยอดธุรกิจขององค์กรมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเท่านั้น

หลักสูตรอบรมด้านการตลาด
( Marketing )

หลักสูตรด้านการตลาด Marketing คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไร ?

ฝ่ายการตลาดมีหน้าที่ทางด้านการกำหนดแนวทาง รูปแบบในการสร้างยอดขายให้กับองค์กร หากฝ่ายการตลาดเข้าใจสถานการณ์และสามารถกำหนดแนวทางได้ดีมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้ยอดธุรกิจขององค์กรมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเท่านั้น

หลักสูตรด้านการตลาด เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดได้รับข้อมูล ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างชื่อให้กับแบรนด์เพื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า โดยเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่ …

  • แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy)
  • เครื่องมือในการความต้องการ (Marketing Research)
  • จนถึงการบริหารจัดการด้วยวิธีการต่างๆเช่น การทำ IMC / CRM / CEM / Branding

หลักสูตรด้านการตลาด เป็นหลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านการตลาดได้รับข้อมูล ความรู้ที่มีประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การสร้างชื่อให้กับแบรนด์เพื่อเป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้า โดยเนื้อหาเริ่มต้นตั้งแต่ …

  • แผนกลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing Strategy)
  • เครื่องมือในการความต้องการ (Marketing Research)
  • จนถึงการบริหารจัดการด้วยวิธีการต่างๆเช่น การทำ IMC / CRM / CEM / Branding

หลักสูตรอบรบการตลาด (Marketing) เหมาะสมกับใคร ?

การทำงานด้าน Marketing หากได้รับข้อมูล ความรู้ที่ถูกต้อง จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูง สามารถสร้างแนวทางการที่ปรับเปลี่ยนเร็วอย่างสูงมากในสภาวการณ์ปัจจุบัน จึงเหมาะสำหรับฝ่ายการตลาด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการตลาด

ระบบการคิด-วิเคราะห์ในรูปแบบ Marketing ถือได้ว่ามีประโยชน์สูงมากหากสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะระบบแนวคิดที่ผสมผสานกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เข้าไป เชื่อมโยงไปถึงการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือที่จับต้องได้ หากเรานำเอาระบบการทำงานในรูปแบบ Marketing เข้ามาใช้อย่างจริงจัง จะทำให้ระบบการทำงานมีความเป็นระบบมาก และยังช่วยเรื่องอื่นๆเช่น งาน Creative อีกด้วย

พฤติกรรมของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ตั้งแต่ที่ระบบ Internet เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน การที่จะเข้าใจ เข้าถึงพฤติกรรมของตลาดเหล่านั้น จึงทำให้การตลาดมีความสำคัญมาก หากมีการวางแผนการตลาดที่ดี จะช่วยส่งผลโดยตรงต่อการขายที่เป็นรายได้หลักขององค์กร

ระบบการคิด-วิเคราะห์ในรูปแบบ Marketing ถือได้ว่ามีประโยชน์สูงมากหากสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะระบบแนวคิดที่ผสมผสานกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมของมนุษย์เข้าไป เชื่อมโยงไปถึงการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล ตลอดจนเครื่องมือที่จับต้องได้ หากเรานำเอาระบบการทำงานในรูปแบบ Marketing เข้ามาใช้อย่างจริงจัง จะทำให้ระบบการทำงานมีความเป็นระบบมาก และยังช่วยเรื่องอื่นๆเช่น งาน Creative อีกด้วย

พฤติกรรมของตลาด พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุดปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก ตั้งแต่ที่ระบบ Internet เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้คน การที่จะเข้าใจ เข้าถึงพฤติกรรมของตลาดเหล่านั้น จึงทำให้การตลาดมีความสำคัญมาก หากมีการวางแผนการตลาดที่ดี จะช่วยส่งผลโดยตรงต่อการขายที่เป็นรายได้หลักขององค์กร

รูปแบบบริการจัดฝึกอบรมสัมมนา In-House Training ของ iPlus

การจัดฝึกอบรมเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสำหรับยุคปัจจุบัน ด้วยรูปแบบความต้องการที่หลากหลายเราจึงขอแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหลักสูตร)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

1. การจัดฝึกอบรมเป็นรายหลักสูตร (ระยะสั้น)

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่ 1- 3 วัน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

เป็นการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในระยะสั้น จนถึงกลาง จากในระยะเวลาที่ทำการสอน ตั้งแต่ 1-3 วัน จะเน้นไปที่การให้ความรู้ตั้งพื้นฐานจนถึงระดับสูงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละองค์กรเป็นหลัก โดยในแต่ละหลักสูตรจะมีการใช้หลักการ ทฤษฎี เครื่องมือ รวมทั้งประสบการณ์ของวิทยากรในการถ่ายทอดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและ องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุด…

2.การจัดฝึกอบรมระยะยาว i3 Program

คือ ใช้ระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต่ 1 – 12 เดือน
(ตามความเหมาะสมของหลักสูตร)

การอบรมที่เป็นรูปแบบโปรแกรม จะมีความลึกซึ้งและความต่อเนื่องของโปรแกรมการอบรมมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่จะมุ่งโฟกัสไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งขององค์กรที่เป็นหลักสำคัญใน ส่วนงานนั้นๆก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาให้กับองค์กรโดยตรง

**เนื้อหาของหลักสูตรและระดับของผู้ที่เข้าฝึกอบรมสามารถ

ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้องการและความเหมาะสมขององค์กร

null

Course Outline รายละเอียดหลักสูตร

null

Instructor's Profile ประวัติวิทยากร

null

Quotation ใบเสนอราคา

Marketing Learning Category

Marketing Learning Category

"ภาพบรรยากาศการอบรม Marketing โดย iPlus"

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรม
แบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูง สำหรับลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน”Public Training” ของ iPlus เนื่องจากในปี 2563 นี้

ทาง iPlus ยังไม่มีแผนการจัดฝึกอบรมแบบ Public Training

หากทาง iPlus จัดทำแผนฝึกอบรมในด้าน “Public Training” เป็นที่เรียบร้อย จะขอทำการประชาสัมพันธ์ทาง Website และ Social Media ของ iPlus ในโอกาสต่อๆไป

ขอขอบพระคุณลูกค้าและผู้ที่สนใจหลักสูตรฝึกอบรมด้าน “Public Training” ของทาง iPlus เป็นอย่างสูง