หลักสูตรอบรมด้าน Branding & Brand Management

หลักสูตรอบรมด้านการสร้างแบรนด์ และการบริหารแบรนด์ (Branding and Brand Management)

“แบรนด์ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างมากของผลิตภัณฑ์หรือบริการในทางธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิด ตัวตนทั้งหมดของแบรนด์ให้ลูกค้าประทับใจ และเชื่อถืออย่างมั่นคงในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น”

ดังนั้น หลักสูตรการสร้างแบรนด์ และการบริหารแบรนด์ (Branding and Brand Management) คือหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในคุณค่าของแบรนด์อย่างแท้จริง ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Value Added) จนนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการจัดการการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)

หลักสูตรอบรมด้านการสร้างแบรนด์ และการบริหารแบรนด์ (Branding and Brand Management) เหมาะสำหรับใคร ?

ฝ่ายการตลาดตั้งแต่ผู้บริหารไปจนนักถึงการตลาดที่มีภารกิจในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ และต้องบริหารแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนด้านการทำการตลาด และต้องการทราบถึงแนวคิด กระบวนการ วิธีการทางด้านการตลาด เพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของแผนกต่างๆ ภายในองค์กร เนื่องจากการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ในมิติต่างๆ บุคลากรในองค์กรสามารถร่วมกันทำได้

“คุณค่าของแบรนด์เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กร ร่วมกันสร้างเพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภคได้”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการตลาดที่จะเป็นสมรรถนะหลักอยู่แล้ว เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการร่วมกันสร้างสิ่งที่มีคุณค่าใหม่ๆให้กับแบรนด์ เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่ที่จดจำและสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

หากแบรนด์ถูกบั่นทอนความน่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลที่ไม่ดีให้กับองค์กรในหลายๆด้าน

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

แบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญสูงมากในการตลาดยุคใหม่ เพราะแนวคิดและช่องทางในการรับรู้ของผู้บริโภคจะให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์หรือบริการในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบสูง

Branding and Brand Management – มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) & การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ(Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการจัดการการตลาดแบบองค์รวม
  • ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในแบรนด์
  • Brand Identity – เอกลักษณ์ของแบรนด์
  • บทบาทของพนักงานในฐานะ Brand Ambassador ที่มีคุณค่าขององค์กร
  • Brand Story – เรื่องราวของแบรนด์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding and Brand Management

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Branding and Brand Management ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Brand and Branding Managementเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง