หลักสูตรอบรมด้าน การสร้างแบรนด์และบริหารแบรนด์ (Branding & Brand Management)

แบรนด์ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างมากของผลิตภัรฑ์หรือบริการในทางธุรกิจ เพราะเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิด ตัวตนทั้งหมดของแบรนด์ให้ลูกค้าประทับใจและเชื่อถืออย่างมั่นคงในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น

Branding and Brand Management Course : หลักสูตรอบรมด้าน การสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Branding and Brand Management Course: หลักสูตรการสร้างแบรนด์และการบริหาร คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นทำให้เกิดความเข้าใจในแบรนด์ในแบบที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง ซึ่งจะประกอบไปด้วยองค์กรประกอบ ที่มีคุณค่ากับลูกค้า จนไปสู่การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ(Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการจัดการการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)

“คุณค่าของแบรนด์เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์กร ร่วมกันสร้างเพื่อถ่ายทอดไปสู่ผู้บริโภคได้”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการตลาดที่จะเป็นสมรรถนะหลักอยู่แล้ว เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการร่วมกันสร้างสิ่งที่มีคุณค่าใหม่ๆให้กับแบรนด์ เพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่ที่จดจำและสร้างความประทับใจกับผู้บริโภค

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

หากแบรนด์ถูกบั่นทอนความน่าเชื่อถือ ย่อมส่งผลที่ไม่ดีให้กับองค์กรในหลายๆด้าน

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

แบรนด์เป็นสิ่งที่สำคัญสูงมากในการตลาดยุคใหม่ เพราะแนวคิดและช่องทางในการรับรู้ของผู้บริโภคจะให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์หรือบริการในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบสูง

Branding and Brand Management Course – หลักสูตรอบรมการสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์
– มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) & การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ(Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและการจัดการการตลาดแบบองค์รวม
  • ความเข้าใจและเห็นความสำคัญในแบรนด์
  • Brand Identity – เอกลักษณ์ของแบรนด์
  • บทบาทของพนักงานในฐานะ Brand Ambassador ที่มีคุณค่าขององค์กร
  • Brand Story – เรื่องราวของแบรนด์

Branding and Brand Management Course : หลักสูตรอบรมการสร้างแบรนด์และการบริหารแบรนด์ – เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับฝ่ายการตลาดตั้งแต่ผู้บริหารจนนักการตลาดที่มีภารกิจในการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์และต้องบริหารแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับต่อผู้บริโภค

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นที่ต้องการทราบถึงแนวคิด กระบวนการ วิธีการทางด้านการตลาดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของแผนกต่างๆภายในองค์กร เนื่องจากการสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ในมิติต่างๆ บุคลากรในองค์กรสามารถร่วมกันทำได้

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Branding and Brand Management

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

หลักสูตรอบรมด้าน Branding and Brand Management ของ iPlus

หลักสูตร : อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

1.หลักสูตร Brand Strategy
(Focus on Brand Personality)

.

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Brand and Branding Managementเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง