หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy)

“การตลาดที่ชนะในการแข่งขัน ย่อมมาจากการคิดวางกลยุทธ์เฉียบคมและแผนการทำตลาดที่ลึกซึ้ง”

ด้านการตลาดถือเป็นอาวุธสำคัญอย่างมากในระบบการตลาดยุคใหม่ เนื่องจากความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี และความคิด พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซับซ้อน และหลากหลายมากขึ้น จึงทำให้ทั้งสองปัจจัยเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อน ผลักดันด้านการตลาดให้มีการแข่งขันที่สูงอย่างมาก และหากแบรนด์ใด องค์กรใด บกพร่องในส่วนนี้ไป ย่อมส่งผลอย่างมากกับการแข่งขันในตลาดธุรกิจนั้นๆ

Marketing Strategy & Marketing Plan Course : หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Marketing Strategy Course:  หลักสูตรอบรม การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นความเข้าใจ ความสำคัญของกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่เพื่อนำแนวคิด ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้เพื่อการวางกลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจนั้นๆ โดยวิเคราะห์จากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะสถานการณ์ สภาพแวดล้อม ความคิด พฤติกรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค สภาพตลาด การแข่งขันและรวมถึงคู่แข่ง มาใช้เพื่อการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อการได้มาซึ่งแผนกลยุทธ์ทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมในการมีส่วนแบ่งทางการตลาดและชนะคู่แข่ง

Marketing Plan Course: หลักสูตรการวางแผนการตลาด คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นการวางแผนการตลาดโดยใช้ข้อมูลที่มี ปรับ ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และใช้เครื่องมือ แนวคิดทางการตลาดต่างๆที่ถูกต้อง เหมาะสม อาทิเช่น 4P / 8P’s / ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Strategy) เป็นต้น ตลอดจนถึงการจัดสรรงบประมาณและการติดตามผลจากการขับเคลื่อนแผนการตลาดนั้น เพื่อให้สามารถทำการวางแผนการจัดการตามแผน บริหารทรัพยากรและติดตามผลการดำเนินงานได้

“เมื่อความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคมีอิสระมากขึ้น การสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนทางการตลาด ย่อมต้องมีอิสระมากเช่นกัน”

ทั้งสองสิ่งนี้มีความสัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่างมาก โดยหลักการคิดและวางแผนควรอยู่บนความสมเหตุสมผลและรับบิดชอบต่อสังคมด้วย จึงจะทำให้สิ่งที่ได้นั้นมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอย่างแท้จริง

ที่มาของหลักสูตรและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ อิงปัจจัย
ดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการตลาดที่จะเป็นสมรรถนะหลักอยู่แล้ว เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการสร้างกลยุทธ์การตลาดและการวางแผนทางการตลาด ที่นำไปสู่การบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ชนะคู่แข่งและสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

เมื่อสินค้าและบริการขององค์กรไม่พัฒนาและเติบโตอย่างที่องค์กรต้องการ ย่อมทำให้สภาพการแข่งขันต่างๆด้อยประสิทธิภาพลง จึงถือเป็นประเด็นใหญ่ที่องค์กรจะต้องเร่งปรับ แก้ไข

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ด้วยปัจจัยและสถานการณ์ต่างๆที่รวดเร็วและมหาศาลทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ย่อมส่งผลกระทบทั้งหมดทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี กลยุทธ์การตลาดและการวางแผนทางการตลาดขององค์กรจึงต้องมีการติดตามและพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

Marketing Strategy & Marketing Plan Course : หลักสูตรอบรมการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • วิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง สถานการณ์ของประเภทธุรกิจนั้น ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในตลาด และตัวองค์กรเอง
  • วิเคราะห์เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดและผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการขององค์กร
  • วิเคราะห์ลูกค้าหลัก ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขององค์กร
  • การมองภาพปัจจุบันเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต ตั้งเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
  • การวางแผนการตลาด การสร้างนวตกรรมทางการตลาด หรือคุณค่าใหม่ๆเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้า ร่วมด้วยเครื่องมือทางการตลาดต่างๆ เพื่อสรุป Action Plan
  • การจัดสรรทรัพยากร และการติดตามผลในภาพรวม

Marketing Strategy & Marketing Plan Course : หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด – เหมาะกับใคร?

เหมาะกับผู้บริหารทั้งระดับต้น
ระดับกลางและเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์ในส่วนงานด้านการตลาด
ซึ่งต้องรับผิดชอบเกี่ยกวับการวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาด

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing Strategy & Marketing Plan

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Marketing Strategy ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Customer Insightเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง