โปรแกรมหลักสูตรอบรม การวางแผนบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์

Highlight i3 Program

MARKETING MANAGEMENT & STRATEGIC PLANNING SOLUTIONS

หลักการและเหตุผล

ด้วยการแข่งขันที่รุนแรงมากในยุคปัจจุบัน การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี สภาวะ Disruption หรือการมี Big Data รวมถึงการสื่อสารผ่านโลกดิจิตอลในหลากหลายรูปแบบ ยุคที่ Influencers มีความสำคัญมากขึ้น และยุคที่พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป

เช่น ลูกค้ามีความสามารถในการเรียนรู้และหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อได้มากขึ้น

ดังนั้นบุคคลากรภายในองค์กรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในกลไลตลาดที่กำลังเผชิญอยู่ แต่นอกจากความรู้ความเข้าใจทางด้านการตลาดแล้ว สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่ง คือ การจัดการและการบริหารกระบวนการทางการตลาดภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เจาะจงเฉพาะธุรกิจนั้น เพราะจะเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจลูกค้าได้อย่างถูกต้องอีกด้วย

หลักสูตรการเรียนรู้และทำความเข้าใจเชิงลึกแบบ i3 เฉพาะของ iPLUS นี้ ออกแบบมาเพื่อช่วย กำหนดบทบาทแนวทางการบริหารและกลยุทธ์ทางด้านการตลาด ที่เหมาะกับองค์กรของลูกค้าอย่างเฉพาะเจาะจง โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึกด้านต่างๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ข้อมูลทางด้านงานวิจัย (Marketing Research) ข้อมูลอ้างอิงจากลูกค้า หรือ Customer insight มาร่วมกำหนดแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ภายใต้แนวคิด การบริหารการตลาดและวางกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ประกอบกับข้อมูลเชิงลึกต่างๆ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหลักสูตรต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ situation ของลูกค้า

ภาพรวมของหลักสูตร คือ การวางแนวทางหรือทิศทางด้านกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) ตลอดจนถึงแนวทางการทำงานจริง Action Plan และการบริหารจัดการต่างๆในภาพรวมขององค์กร ในด้านการตลาด

*แตกต่างจากหลักสูตร In-House Training : Marketing Strategy เพราะจะเป็นการเรียนรู้เชิงลึก และการทำ workshop เพื่อวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

เนื้อหาหลักสูตรที่ครอบคลุม

 • Marketing Managment & Stratgey
  เรียนรู้และทำความเข้าใจการวางแผนด้านกลยุทธ์ทางด้านการตลาดในภาพรวมก่อนจะกำหนดแผนกลยุทธ์
 • Postioning & Branding identifying
 • Market Research, Market Analysis
 • Data Analysis: Customer Data, Customer Insight , Customer Analysis, CRM database  (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ)
 • Other Operation or Process Systems: เช่น ระบบ Customer Service  (ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจ)
 • Holistic IMC Plan to Action (offline – online)
 • ฺImplementation & Budgeting
 • Evaluation plan

กลุ่มเป้าหมาย

 • องค์กรหรือธุรกิจ ที่ยังไม่เชี่ยวชาญในด้านการตลาด และยังไม่มีบุคคลากรที่เข้าใจวิธีการวางแผนทางการตลาดอย่างถูกต้อง และหรือ องค์กรที่ไม่มีผู้ดูแลงานหรือขับเคลื่อนกระบวนการด้านการตลาดในระดับ Executive level มีเพียงบุคคลากรที่ดูแลงานการตลาดทั่วไป เช่น Marketing Officer, Marketing Admins
 • บุคคลากรระดับบริหาร ผู้จัดการ หรือผู้ที่ดูแลในส่วนงานทางด้านตลาดขององค์กร

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด