ภาพลักษณ์และมารยาทของ HR มืออาชีพ

ภาพลักษณ์และมารยาทของ HR มืออาชีพ

ภาพลักษณ์และมารยาทของ HR มืออาชีพ


หลักสูตรอบรม : 
ภาพลักษณ์และมารยาทของ HR มืออาชีพ

(Professional HR Etiquette)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ในการทำงานยุคปัจจุบัน  ภาพลักษณ์ขององค์กร  จะได้รับการนำเสนอให้ปรากฏจากพนักงานภายในองค์กร  บุคลิกภาพของพนักงานในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ  ที่จะสะท้อนหรือสื่อว่าองค์กรนั้นๆ  มีความน่าเชื่อถือ  น่าประทับใจ และมีความเป็นมืออาชีพ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าได้เพียงใด  ทั้งลูกค้าภายนอกและภายใน

การเรียนรู้จักพัฒนาบุคลิกภาพจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งการพัฒนาบุคลิกภายในภายใน  ได้แก่  การมีทัศนคติทางบวกและความเข้าใจของความสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งต่อตนเองและองค์กร การใช้ภาษากาย  การใช้น้ำเสียง  การบริหารใบหน้า และท่าทาง ให้มีท่วงทีลีลาที่สง่างาม  พร้อมไปกับการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  ซึ่งหากพนักงานสามารถปรับเปลี่ยนตนเองให้ดูสง่าขึ้น  ย่อมเป็นการเพิ่มราศีและความเป็น HR Professional ให้แก่ตนเองและองค์กรด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายใน และภายนอก พลังแห่งภาษากายที่มีความเชื่อมั่น สง่างาม อีกทั้งทราบ มรรยาททางสังคม เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบปะ หรือติดต่อด้วย รวมถึงสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเอง และองค์กร
 2. เพื่อฝึกปฏิบัติการปรับบุคลิกภาพภายนอกด้วยการปรับมาดให้สอดคล้องกับการแสดงออก
 3. เพื่อเรียนรู้จักพลังทัศนคติทางบวก และนำมาใช้ในงานSUPPORT เพื่อสร้างความพร้อมในการทำงานแบบมืออาชีพ
 4. เพื่อพัฒนาทักษะในการประสานงานและการสื่อสารระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

9.00 – 10.15 น. 

Module I: การสร้างทัศนคติเชิงบวกในงานบริการ และแนวทางสู่บุคลิกภาพและการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ

 • ความคิดเชิงบวกกับงานบริการและการพัฒนาบุคลิกภาพ
 • การสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์การ และหน้าที่ของตนเอง (Sense of belonging)

10.30-12.00 น.

Module II: เคล็ดลับการสร้างความประทับใจด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับลูกค้าภายใน

 • การใช้ภาษากาย เพื่องานบริการ
  • ท่วงท่าอิริยาบถ การยืน  เดิน  นั่งอย่างมีบุคลิก  สร้างความน่าเชื่อถือ
  • เทคนิคลัดอ่านบุคลิกภาพของผู้ที่จะสื่อสารด้วย ด้วยการสังเกตเมื่อแรกพบโดยไม่ต้องทำแบบทดสอบ
 • การพัฒนาบุคลิกภาพ บริหารสีหน้า และเคล็ดลับการใช้ภาษาเสียง
  • ภาษากายกับงานบริการ
  • หลักการใช้น้ำเสียง   กระแสเสียงในการพูด

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 -14.45 น.

Module II: เคล็ดลับการสร้างความประทับใจด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสารกับลูกค้าภายใน

 • ทักษะการใช้ภาษาที่เหมาะสมเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
  • การปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภท
  • การปรับการสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆ

15.00-16.00 น.

Module III: การเป็น Role Model ในด้านบุคลิกภาพ และการสื่อสาร เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ

 • การวางตัว และการสร้างแบบอย่างที่น่าเชื่อถือ
 • กรณีศึกษา บุคคลต้นแบบ ถอดบทเรียนพฤติกรรมต้นแบบ
 • Q&A

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus