หลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสาร Assertiveness communication

หลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสาร Assertiveness communication

หลักสูตรอบรมเทคนิคการสื่อสาร Assertiveness communication

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสื่อสาร
Assertiveness communication

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

จากการศึกษาของ Harvard Business school ปี 1996 ที่ศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ ทางธุรกิจ 500 แห่ง ระบุว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมขององค์กรไม่ได้ขึ้นอยู่กับคู่มือการปฏิบัติการ เอกสารหรือแบบฟอรม์ใดๆ แต่กลับขึ้นอยู่กับคนในองค์กรสามารถสนทนาอย่างเปิดใจได้ในทุกระดับ แต่การทำให้บุคลากรในองค์กร สามารถสนทนาได้อย่างเปิดใจนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง ให้ความรู้ความเข้าใจกับบุคลากร ถึงแนวความคิด และวิธีที่ถูกต้องในการสนทนา เพื่อให้บุคลากรสามารถเปิดใจพูดได้อย่างสร้างสรรค์จนได้ทั้งผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ ผู้เข้าอบรมได้ตระหนัก ถึงความสำคัญของการสนทนาอย่างเปิดใจในเหตุการณ์สำคัญ ได้ฝึกสนทนาเรื่องสำคัญในห้องสัมมนา ตลอดจนได้แนวทางและเครื่องมือการสนทนาเรื่องสำคัญไปปรับใช้ในงานและชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

 1. อธิบายความหมายของ Assertive Communication ได้
 2. ได้ฝึกใช้เครื่องมือการสนทนาเรื่องสำคัญในห้อง สัมมนาพูดอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน
 3. เลือกใช้เครื่องมือการสนทนาเรื่องสำคัญไปปรับใช้ในงานและชีวิตประจำวันให้สนทนาได้อย่างมีผลลัพธ์และ ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีได้

หัวข้ออบรม

 • อะไรคือ Assertive Communication
 • ความแตกต่างของ Aggressive, Assertive, และ Passive
 • อันตรายของความเงียบและความรุนแรงในการสนทนา
 • การรู้ทันอารมณ์และความรู้สึกของตนเองระหว่างการสนทนาที่สำคัญยิ่ง
 • การค้นหาความต้องการที่แท้จริงในการสนทนา
 • เทคนิคการสนทนาแบบ Assertive Communication (สนทนาอย่างไรให้ได้ทั้งใจได้ทั้งงาน)
  • พื้นฐานการสื่อสารที่ควรรู้o  RSAFE เครื่องมือโน้มน้าวใจ
  • การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยในการสื่อสาร (respect, การสร้างเป้าหมายร่วม)
  • การฟังอย่างใส่ใจo  การสื่อสารอารมณ์และความต้องการอย่างสร้างสรรค์
 • VDO ตัวอย่างการสนทนาเรื่องสำคัญที่มีประสิทธิภาพ
 • กิจกรรม : สนทนาเรื่องสำคัญ
 • กิจกรรมปิด
 • ถาม/ตอบ

วิทยากร : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข (ประวัติวิทยากร)