กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

หลักสูตรอบรม : กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

( 4G Marketing Strategies and Designing Competitive Strategies )

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การเข้ามาของเทคโนโลยี 4G ที่มีมาตรฐานความเร็วสูงจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งแรงกระเพื่อมไปยังทุกๆ อุตสาหกรรม เกิดการพัฒนาในเชิงบวกหลายๆ รูปแบบแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในหลายๆอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมสื่อที่ได้รับผลกระทบคืออุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ สำนักพิมพ์ต่างๆ จะต้องมีการปรับตัว เพราะการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนต่างๆ หรือกระทั่งการซื้อขายสินค้าจากช่องทางการขายต่างๆ ด้วย หากผู้ประกอบการไม่ปรับตัวให้เข้ากับความเป็นดิจิทัลที่กำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด องค์กรนั้น อาจกำลังพบกับคลื่นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ดังนั้นการอบรมในหลักสูตร  กลยุทธ์การตลาดในยุคดิจิตอล 4G (Strategic 4G Marketing) จะช่วยเติมเต็มศักยภาพการบริหารการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งหากองค์กรมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีแล้วก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้บริหาร สามารถ วิเคราะห์ และ วางแผน การตลาด ธุรกิจได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของ Marketing Competitive Strategic
 3. เพื่อให้สามารถวางกลยุทธ์ ต่างๆในการแข่งขัน เพื่อสร้าง Brand ได้
 4. เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาด
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามรถวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มี กระทบ ต่อธุรกิจ ทั้งปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายใน
 6. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถวิเคราะห์ แนวโน้มลูกค้าที่เกิด ขึ้นปัจจุบันเพื่อวางแผนการตลาด
 7. เพื่อให้สามรถเข้าใจ ตำแหน่ง ทางการแข่งขัน ใน ธุรกิจได้
 8. เพื่อให้สามารถจัดทำ แผนการสร้างความสัมพันธ์และวางแผนการตลาดได้

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

ช่วงเช้า

 • สาเหตุที่ทุกธุรกิจต้องปรับในปัจจุบัน
 • แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค ในการวิเคราะห์ ตลาด (Consumer Trend)
 • พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาด ยุค 4G
 • แนวโน้มลูกค้า ที่พบปัจจุบัน และการเข้าใจ พฤติกรรมลูกค้าปัจจุบัน 4G
 • พื้นฐานและความเข้าใจการตลาด
 • ลักษณะการตลาด 4 P’s  /  8 P’s / 11 P’s
 • วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางการตลาด Market Environment (PETS+D Analysis)

ช่วงบ่าย

 • การวิเคราะห์ ปัจจัย ทาง การตลาด
  • วิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก External Factors และ วิเคราะห์ ปัจจัยภายใน Internal Factors
  • ปัจจัยทางการแข่งขัน การตลาด ทางธุรกิจ 5 Force Model ในยุค 4G
  • ประเมิน ธุรกิจ ปัจจัย ภายใน Value Chain /SWOT  Matrix
 • การสร้างภาพลักษณ์ และ การสร้างตราสินค้า ยุค 4G (4GBrand Management)
  • ** Work Shop แบ่งกลุ่ม การสร้าง Brand ยุค 4G **
 • การตลาดบริการ ยุค 4G  (4G Service Marketing Management)
  • ** Work Shop แบ่งกลุ่ม 4G Service Marketing **
 • Service Mapping/Blueprint
 • สรุปแนะนำ และให้ แนวทาง การตลาด เชิงกลยุทธ์

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Management ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า
 3. หัวหน้างาน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus