เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นสูง)

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นสูง)

เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นสูง)

 

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ (ขั้นสูง)

Behavioral and Competencies based Interview (Advance)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

อย่างไรก็ตามการใช้เทคนิคสัมภาษณ์อาจมีข้อจำกัดที่เกิดจากอคติของผู้สัมภาษณ์ เช่น มีความโน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่ง อาทิ ให้คะแนนสูงสำหรับผู้สมัครจากสถาบันเดียวกัน  ท้องถิ่นเดียวกัน หรือ เป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกัน ฯลฯ ดังนั้นการใช้ผู้สัมภาษณ์เป็นคณะ ซึ่งจะประกอบไปด้วยทีม HR  หัวหน้างานหรือผู้จัดการในสายงานนั้นๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการคัดสรรหา จำนวน  2-5 ท่าน โดยมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ในการสัมภาษณ์กันชัดเจน ส่งผลให้มีสัมภาษณ์งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้ผลการสรุปจากสัมภาษณ์ที่ไปตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงความสำคัญของการสัมภาษณ์
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทราบถึงกระบวนการสัมภาษณ์งาน ตั้งแต่การวางแผนการสัมภาษณ์งาน หลักการตั้งคำถาม ประเภทคำถาม และการดำเนินการสัมภาษณ์
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทราบถึงวิธีและเทคนิคการขจัดข้อขัดแย้งระหว่างการสัมภาษณ์
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทราบถึงวิธีการวิเคราะห์ผลหลังการสัมภาษณ์
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และความเข้าใจที่ได้รับจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานในหน้าที่ และต่อองค์กร

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์

 • การสร้างคำถามโดยใช้พฤติกรรม Behavior-based or Job based structure interview การศึกษาคำถามและคำตอบที่ต้องการ
 • การแบ่งบทบาทในคณะผู้สัมภาษณ์ บทบาทของHR ในคณะผู้สัมภาษณ์
 • หน้าที่ของหัวหน้าทีมสัมภาษณ์
 • วิธีการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์ ควรมาจากหน่วยงานใดบ้าง ต้องเป็นหน่วยงานที่มีตำแหน่งว่างหรือไม่
 • การให้คะแนนและแบบฟอร์มบันทึกผลสัมภาษณ์

ระหว่างการสัมภาษณ์

 • การทักทาย สร้างความคุ้นเคย และสร้างบรรยากาศในการสัมภาษณ์
 • การแนะนำองค์กร
 • การถาม คำถามเปิด ทักษะการรับฟัง   สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ
 • การใช้ประโยชน์จากแบบทดสอบทางจิตวิทยาร่วมในการสัมภาษณ์
 • การสังเกตพฤติกรรมการตอบของผู้สมัคร
 • การบันทึกผลคำตอบที่ดี มีประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร
 • การปิดการสัมภาษณ์ :ภาพลักษณ์ต่อองค์กร

หลังจากการสัมภาษณ์

 • การสรุปและประเมินผู้สมัคร ตารางการเปรียบเทียบ ตัดสินใจ
 • อคติในการประเมินและการหลีกเลี่ยง : แนวโน้มสู่ส่วนกลาง, Halo Effect
 • เทคนิคหาข้อสรุปแบบ Delphi technique

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus