การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด

การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด

การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด

การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด (Brand Management)

หลักสูตรอบรม : Brand Management

(การบริหารจัดการแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จทางการตลาด)

ระยะเวลาหลักสูตร :  2 วัน /12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ตราสินค้านับเป็นตัวแทนขององค์กรในสายตาของผู้บริโภคและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการทำการตลาด แต่เนื่องจากตราสินค้าเป็นสิ่งที่หลายคนมองเห็นแต่ไม่ได้นึกถึงว่าสิ่งนี้มีตัวตนและสามารถส่งผลต่อการทำการตลาด คนส่วนใหญ่จึงไม่ตระหนักถึงความสำคัญของตราสินค้า

ด้วยเหตุนี้ก่อนที่องค์กรจะทำตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักในสายตาของผู้บริโภคได้นั้นคนในองค์กรนั้นจำเป็นจะต้องเล็งเห็นความสำคัญในตราสินค้าก่อน องค์กรจึงจะสามารถพัฒนาตราสินค้าของตนเองให้เป็นที่รู้จักและสร้างผลบวกทางการตลาดให้กับองค์กรได้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ตระหนักถึงความสำคัญ และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ เครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกปฏิบัติการระดมสมองในการกำหนดโครงการที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ตราสินค้าขององค์กรในปัจจุบัน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ปรับเปลี่ยนและพัฒนาตราสินค้าขององค์กรได้อย่างแท้จริง

หัวข้อการอบรม  ( Topics & Issues to be addressed ) :

Day I :

 • หลักแนวคิด และ หลักการพื้นฐานของ Brand Management
 • Branding Challenges and Opportunities
 • Strategic Brand Management Processes (กระบวนการในการสร้างตราสินค้า)
 • Brand Positioning and Brand Values (การกำหนดตำแหน่ง และ การสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า)
 • Target Market
 •  Competition
 • Points of Parity และ Points of Difference
 • Brand Positioning Guidelines
 • Choosing Brand Elements (การเลือกองค์ประกอบให้กับตราสินค้า)
 • Criteria ในการเลือกองค์ประกอบให้กับตราสินค้า
 • Tactics for Brand Elements

Day II :

 • Leveraging Brand & Brand Extension (การนำตราสินค้าเดิมไปใช้กับสินค้า/บริการใหม่ และ/หรือ การสร้าง
 • ภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าเดิม)
 • Leveraging Processes
 • Co-Branding
 • Brand Extension
 • Snapple: การสร้างชีวิตใหม่ให้กับ Brand
 • Hello Kitty: การขยาย Brand
 • เครื่องมือเพื่อใช้ในการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ และ เตรียมพร้อมในการปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้า
 • Brand Analysis Checklist
 • Strategy Map (ใช้ในการกำหนดปัจจัย และ/หรือ โครงการที่มีส่วนร่วมต่อการสร้างภาพลักษณ์ และ ระบุถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านั้นในการนำมาซึ่งผลลัพท์ที่ต้องการ)

 • Gantt Chart (ใช้ในการกำหนด Scheduling Timeline)
 • Workshop Activity
 • ร่วมระดมสมองเพื่อคิดโครงการ
 • กำหนดเวลาในการทำกิจกรรมในอนาคต (Creating Initiative และ
 • Scheduling Timeline) เพื่อปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้าขององค์กร

กลุ่มเป้าหมาย  (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus