Captivated Presentation

Captivated Presentation

Captivated Presentation

หลักสูตรอบรม : Captivated Presentation

(นำเสนอแบบโดนใจ!! สะกดใจผู้ฟัง)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

พื้นฐานสำคัญของผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต สิ่งหนึ่ง คือจะต้องมีพลังในการดึงดูดจิตใจผู้อื่น ให้เชื่อถือและกระทำตามในสิ่งที่ตนเองพูดหรือนำเสนอ  ซึ่งพลังในการดึงดูดจิตใจผู้อื่นนี้ต้องอาศัย ทักษะและการฝึกฝน อย่างเชี่ยวชาญมาเป็นเวลานาน หรือได้รับการชี้แนะ จากผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์จริงโดยตรง

ดังนั้น การได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้ง ต่อตนเองและองค์การ เพราะภายหลังการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีสิ่งที่ดีขึ้นในด้านบุคลิกภาพโดยรวม  การพูดต่อหน้าสาธารณชน  การโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้เชื่อถือคล้อยตาม  การสื่อสารที่ดี  การทำให้ผู้อื่นรักและศรัทธา  ทักษะผู้นำพร้อมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถเตรียมตัว/ข้อมูลและจัดทำแผนการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาพัฒนาบุคลิกภาพในการปรากฏตัวต่อที่ประชุม/ที่สาธารณชนได้อย่างสง่างาม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างเหมาะสม
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนดและเลือกกลยุทธ์การนำเสนอให้เหมาะสมกับข้อมูล เนื้อหาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • วิเคราะห์คน 16 ประเภท
 • วิเคราะห์ผู้ฟัง 4 กลุ่ม
 • 9 เทคนิคการนำเสนอให้จับใจ
 • การกำหนดกลยุทธ์หลัก หรือกรอบในการพรีเซนต์
 • 6 เทคนิคการเล่าเรื่องให้น่าติดตาม
 • 9 ขั้นตอนในการเรียงเรื่องราว
 • ฝึกปฏิบัติเดี่ยว/ Group Presentation

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง นำเสนอแผนธุรกิจกับ Business Partner /บอร์ดบริหาร
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า) นำเสนอแผนธุรกิจ หรือนำเสนอProject ใหม่.ที่น่าดึงดูดใจ
 3. หัวหน้างาน /Talent Management Group ที่ต้องนำเสนองานให้กระชับ เข้าใจง่าย และน่าติดตาม

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus