จิตวิทยาในการสื่อสาร

จิตวิทยาในการสื่อสาร

จิตวิทยาในการสื่อสาร

หลักสูตรอบรม : จิตวิทยาในการสื่อสาร

(Communication Psychology)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จ และเป็นหนึ่งได้นั้นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งชัยชนะคือการสื่อสารที่ดีภายในองค์การ เพราะการสื่อสารทำให้กิจกรรมต่างๆ แผ่กระจายไปทั่วทั้งองค์การและเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าที่จะช่วยให้สมาชิกขององค์การเข้าใจถึงบทบาทต่างๆ ขององค์การได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้การสื่อสารยังช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในการทราบถึงผลสะท้อนและการติดตามเป้าหมายขององค์การอีกด้วย

การสื่อสารจึงเปรียบเสมือนเชือกที่ร้อยส่วนต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน ดังนั้นการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องมากเท่าไรของบุคลากรในองค์การ ย่อมส่งผลถึงความมีประสิทธิภาพขององค์การมากขึ้นเท่านั้น อีกทั้งหากองค์การมีบุคลากรที่สามารถนำเสนอข้อมูลการให้บริการอย่างถูกต้องเหมาะสม และมีศิลปะในการสื่อสารกับลูกค้าภายนอกด้วยแล้ว ธุรกิจนั่นย่อมก้าวสู่จุดหมายซึ่งเรียกว่าชัยชนะทางการตลาดในยุคปัจจุบันอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงความสำคัญ และหลักการของการสื่อสาร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร และสามารถนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอการฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร
 5. เพื่อใช้เป็นแนวทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ความสำคัญและหลักการของการสื่อสาร
  • การสื่อสารภายในตัวเอง (Model of world)
  • เจตคติและการปรับเปลี่ยน (เจตคติที่ดีต่อตนเอง/ผู้อื่น)
 • ธรรมชาติของมนุษย์ และการทำงานร่วมกัน
  • Workshop: รูปธรรมของเจตคติเชิงบวก
 • มนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารในการทำงานเป็นทีม (การสื่อสารระหว่างบุคคล)
  • การสื่อสารโดยภาษาพูด (Verbal language)
  • การสื่อสารโดยภาษาท่าทาง (Non-verbal language)
 • อภิปราย ปัญหาการสื่อสารที่พบในการทำงานจริง
 • ระดมสมองหากวิธีแก้ไข และการประยุกต์ใช้งาน
 • บรรยายสรุปหลักการ และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้บริหารระดับ Middle Management
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus