การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

 

หลักสูตรอบรม : การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

(Competency Based Human Resource Management and Development)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ในสภาพแห่งการแข่งขันขององค์กรในกระแสของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในสังคมดิจิตอล ที่โลกให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการใช้อุปการณ์อันทันสมัยในการสร้างความสำเร็จให้องค์กร แต่สิ่งหนึ่งที่องค์กรไม่อาจมองข้ามไปได้ก็คือความสามารถ ของบุคลกร ซึ่งถือเป็นทรัพย์สิน และทุนทางความสำเร็จที่จะขับเคลื่อนกลไกลของเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ในองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชื่อมโยงและเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน

ซึ่งในปัจจุบันนวัตกรรมทางปัญญาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้ก้าวล้าไปอย่างต่อเนื่อง หลายเครื่องมือที่ได้ออกแบบขึ้นก็เพื่อตอบสนองต่อการส่งเสริมให้บุคลกรมีความสามารถสูงสุด เพื่อทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยั่นยืนในระยะยาว เครื่องมือที่ถือว่าตอบโจทย์พันธกิจในการเสริมสร้างความสามารถของบุคลากรในองค์กรมากที่สุดประการหนึ่งคือ Competency ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการวิจัยและพัฒนากันมาอย่างยาวนาน อีกทั้งยังได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ถือเป็นยาสามัญประจาองค์กรที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อใช้เสริมคุณค่าของบุคลากรให้มีความสามารถสูงสุด

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้รู้และเข้าใจ ความสาคัญและผลประโยชน์ที่ได้รับจาก Competency
 2. เพื่อให้รู้และเข้าใจขั้นตอน วิธีการพัฒนา การออกแบบ competency ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อให้สามารถนาแนวคิด Competency ไปประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารบุคลากรได้อย่างเป็นรูปธรรม
 4. เพื่อให้ง่ายในการนาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ (HRD Conceptual framework)
 2. แนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่ (Modern Performance appraisal)
 3. ความรู้ความเข้าใจเรื่อง Competency3.1 ที่มา ความหมาย และหลักการของ Competency3.2 ประเภทของ Competency- Core Competency- Functional Competency- Managerial Competency
 4. การกำหนด Competency Model ขององค์กร- กระบวนการกำหนด Core Competency- การะบวนการกำหนดFunctional Competency- กระบวนการกำหนด Managerial Competency- กระบวนการจัดทำ Competency Dictionary- การจัดทำ Competency Mapping
 5. กระบวนการประเมิน Competency- หลักการในการประเมินCompetency- การประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม (Behavior Observation)- การประเมินโดยการวัดความสามารถ (Ability Testing)- การประเมินโดยการใช้เอกสารรายงานอื่นๆ (Documentary report)- การออกแบบระบบการประเมิน Competency ในองค์กร
 6. การเชื่อมโยง Competency กับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์- เชื่อมโยงกับการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development)- เชื่อมโยงกับระบบความก้าวหน้าของพนักงาน (Career path and Succession plan)- เชื่อมโยงกับระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and selection)- เชื่อมโยงกับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. HRD และ HRM Manager ที่ต้องการกำหนดแผนกลยุทธ์ การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เข้ากับแผนกลยุทธ์
 2. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์

วิทยากรผูเชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus