การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร – ระดับหัวหน้างาน

การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร – ระดับหัวหน้างาน

การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร – ระดับหัวหน้างาน

หลักสูตรอบรม :  การนำค่านิยมสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันทั้งองค์กร ระดับหัวหน้างาน

(Core Value Go to Success)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

องค์กรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องดูแลเอาใจใส่ และจัดระบบระเบียบสมาชิกในทุกระดับให้ร่วมเดินทางไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ร่วมกันนั้น  ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรนับว่าเป็นบุคคลสำคัญมาก ที่จะต้องมีความร่วมแรง ร่วมใจ มีความเข้าใจ มีเครื่องมือที่เหมาะสมในการบริหาร และเหมาะสมกับธรรมชาติของคนในขององค์กร งานจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูง

ซึ่งการเสริมสร้างให้คนในองค์กรมีความเข้าใจร่วมกัน และมีพฤติกรรมการแสดงออกไปในทิศทางเดียวกันนั้น  Core Value ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยสร้างคุณค่าองค์กรได้ โดยแปลง Core Value สู่วัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการ เปลี่ยนความเชื่อและทัศนคติ” ปรับ ความคิด” และ ปรับปรุงพฤติกรรม” ในการอยู่และทำงานร่วมกันของคนในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบมากในสนามแข่งขัน และเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้และเข้าใจถึงความสำคัญของ ค่านิยมองค์กร
 2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ Core Value สู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ และสามารถปรับสไตล์การบริหารงานคน ให้สอดคล้องกับ Core Value เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 4. เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรม ให้สามารถพัฒนาทีมงานและบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. จุดเริ่มต้นของค่านิยมองค์กร “เร็วกว่า ดีกว่า ยั่งยืนกว่า”
 2. ความหมายและความสำคัญของค่านิยมองค์กร (Core Value)
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างวิสัยทัศน์ ภารกิจ และค่านิยม
 4. รูปแบบการสะท้อนค่านิยมองค์กร
  • สินค้าและบริการ
  • สภาพแวดล้อม
  • พฤติกรรมคนในองค์กร
  • การเชื่อมโยงสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 5. การกำหนดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมคนในองค์กร
  • Workshop + Group present:  กิจกรรมใดสะท้อนดีที่สุด?
 6. หลักการนำค่านิยมไปใช้จริงในองค์กร
  • ติดบอร์ดสวยหรู ดูดี แต่ ไม่ได้ทำ
  • กิจกรรมสร้างค่านิยมแบบ “ไฟไหม้ฟาง”
 7. การสร้างและพัฒนาทีมงาน (Developing Team Performance) ตามค่านิยมองค์กร
  • วิธีการกำหนดแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตาม Core Value องค์กร
  • กำหนดผลสำเร็จในทีม /สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นในทีม
  • สร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
 8. แนวทาง และหลักการประเมินค่านิยมองค์กร
 9. บรรยายสรุปและ ถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ผู้บริหารระดับ Middle Management (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus