Creative Marketing based on Customer Insights

Creative Marketing based on Customer Insights

Creative Marketing based on Customer Insights

การตลาดเชิงสร้างสรรค์…ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า

 

หลักสูตรอบรม : การตลาดเชิงสร้างสรรค์…ด้วยมิติการคิดจากมุมมองลูกค้า

(Creative Marketing based on Customer Insights)

ระยะเวลาหลักสูตร :  2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“การตลาดเชิงสร้างสรรค์” คือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือการการนำเอาสิ่งที่มีอยู่มาวางแผนประยุกต์ใช้ให้เกิดความแตกต่าง และสามารถตอบโจทย์ที่ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งต้องเริ่มจากการคิดให้ต่างอย่างสร้างสรรค์ (Creative Differentiation) แล้วนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อให้ตรงกับความต้องการหรือความรู้สึกของลูกค้า (Taste) นอกจากการสร้างความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์แล้ว องค์กรควรวัดผลเพื่อวางแผนพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการให้เกิดความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักมุมมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric)

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อทำให้ผู้บริหารเกิดแรงบันดาลใจทางความคิดสร้างสรรค์ด้วยมุมมองและเนื้อหาจากด้านการตลาด
 2. เพื่อให้สามารถนำมาต่อยอดใช้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้ โดยเน้นที่การนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 3. เพื่อให้ผู้บริหารได้เข้าใจในมุมมองการตลาดที่แตกต่างบนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง
 4. เพื่อให้ผู้บริหารมีโอกาสนำแนวความคิดสร้างสรรค์ แนวคิดการตลาดมาปรับใช้กับองค์กรเพื่อความ สำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Day I:

 • การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
 • การตลาดภายในองค์กร(Internal Marketing) เน้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญของการประสานงาน เพื่อจุดประสงค์ในการนำส่งคุณค่าของสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า
 • การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) เน้นให้พนักงานให้ความสำคัญในพิจารณาผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทางการตลาดต่อภาพรวมขององค์กร
 • การตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) เน้นให้พนักงานให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
 • การแสวงหาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
 • การกำหนดแนวทางการและการสร้างการตลาดเชิงคุณค่าแก่สินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์

Day II:

 • Creative Marketing การตลาดเชิงสร้างสรรค์?
 • รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปัญหาด้านการตลาด (Introduction to marketing problems)
 • จิตวิทยาของผู้บริโภค (Consumer psychology)
 • มุมมองของ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Product Centric VS Customer Centric)
 • สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงจะต้องรู้เกี่ยวกับการวิจัยตลาดและผลประโยชน์                                                                               (Things that top management must know about marketing research and its benefits)
 • การตลาด 6 เรื่อง ที่มีต่อความรู้สึกของผู้บริโภค ( Marketing toward consumer’s six senses)

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus