CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing

CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing

CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดแบบองค์รวม

 

หลักสูตรอบรม : การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดแบบองค์รวม

(CRM – Customer Relationship Management and Holistic Marketing)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การบรรยายในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้เข้าฟังเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจในแนวคิดและหลักการพื้นฐานการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดทั้งนี้ เพื่อที่ให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงความจำเป็นของการตลาดและการหาข้อมูลทางการตลาดในสภาพธุรกิจปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. แนวคิดการตลาดองค์รวม – การตลาดภายในองค์กร, การตลาดเชิงบูรณาการ, การสร้างการตลาดเชิงปฎิสัมพันธ์, การตลาดที่สร้างความสัมพันธ์กับสังคมองค์รวม
 2. การแสวงหาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
 3. ให้ความสำคัญในการให้บริการลูกค้าโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 4. แสวงหาคำติชมจากลูกค้าเพื่อนำมาเสนอแนวทางการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมทั้งวิธีการส่งมอบบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 5. กระตุ้นและเน้นย้ำให้เพื่อนร่วมงานปฏิบัติกับลูกค้าด้วยการให้เกียรติจริงใจ เข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบสนองหรือนำเสนอวิธีการที่ทำให้ลูกค้ายอมรับและเข้าใจได้ด้วยหลักการและเหตุผล
 6. กิจกรรมและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Day I:

 • การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
 • การตลาดภายในองค์กร(Internal Marketing) เน้นให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญของการประสานงาน เพื่อจุดประสงค์ในการนำส่งคุณค่าของสินค้าและบริการไปสู่ลูกค้า
 • การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing) เน้นให้พนักงานให้ความสำคัญในพิจารณาผลของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมทางการตลาดต่อภาพรวมขององค์กร
 • การตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing) เน้นให้พนักงานให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้และความเข้าใจต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและกลุ่มที่มีส่วนช่วยสนับสนุน
 • ความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม(Social Responsible Marketing) เน้นให้พนักงานให้ความสำคัญในจัดทำแผน นำเสนอสินค้า และบริการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบทางการตลาดต่อสังคม และผลกระทบทางสังคมที่อาจเกิดกับองค์กร
 • การเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (Get to know and understand the Customers)
 • การแบ่งกลุ่มตลาด (Segmentation) เน้นให้เห็นความสำคัญของความแตกต่างของกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting) & การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์และบริการ(Positioning) เน้นให้เห็นความสำคัญของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและความสำคัญของการแสวงหาความเข้าใจเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย,เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์/บริการ, ปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการรวมถึงวิธีการส่งมอบบริการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

Day II:

 • CRM คืออะไร และทำไมต้องทำ CRM
 • ประสบการณ์ที่มีผลต่อความพึงพอใจที่ดีและความไม่พึงพอใจที่มีต่อความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • ความจำเป็นของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากับสภาพการเคลื่อนไหวทางธุรกิจในปัจจุบัน
 • กิจกรรมต่างๆในการบริหารงานแบบ CRM
 • วงจรการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
 • การเก็บข้อมูลลูกค้าในลักษณะต่างๆ ที่สำคัญเพื่อการนำข้อมูลมาใช้งานให้เกิดประโยชน์เพื่อมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าแต่ละราย
 • กระบวนการสร้างระบบ CRM
 • มุมมองและความสามารถของ CRM กับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สามารถ
 • Up sale หรือ Cross Sale
 • การประยุกต์ใช้ CRM กับ Areas ในองค์กร
 • CRM Process และความสำคัญของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละ Step
 • การสร้าง Profitability ภายใต้การจัดกลุ่มลูกค้าที่มี Portfolio ที่แตกต่างกัน และคล้ายคลึงกัน ตาม Segmentations และตาม Needs ที่แตกต่างกัน
 • การใช้ระบบอย่างคุ้มค่าให้เกิด Value สูงสุด
 • สะท้อนมุมมองทางการตลาด จากการใช้ประโยชน์ CRM
 • เพื่อการวางแผนทางการตลาดโดยการนำเอาผลลัพธ์จาก CRM ไปประยุกต์ จัดปรับ ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus