การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม : การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Performance Appraisal)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารที่จะต้องทำการสังเกต เก็บข้อมูล และลงความเห็นในผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการประเมินผลเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะเห็นความสามารถและข้อบกพร่องของผู้ใต้บังคับบัญชาในด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินผลจะเป็นแนวทางในการวางแผน แก้ไขปรับปรุงงาน วางแผนพัฒนาบุคลากร และเป็นข้อมูลในการพิจารณาการโยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง การให้ผลประโยชน์ตอบแทน

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เข้าใจแนวทางการกำหนดปัจจัยผลงานและสมรรถนะที่จำเป็นในการบริหารผลงาน
 2. เพื่อให้เข้าใจทักษะที่จำเป็นของหัวหน้างานที่ต้องใช้ในการประเมินผลฯรวมถึงแนวทางการนำผลการประเมินฯไปใช้ในทางปฏิบัติให้เข้าใจแนวคิด หลักการ วัตถุประสงค์ และกระบวนการบริหารผลงาน
 3. เพื่อให้รู้จักเครื่องมือขั้นตอน และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล
 4. เพื่อให้มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาระบบฯที่ใช้ให้ดีขึ้น รวมถึงการนำผลการประเมินไปใช้ได้ถูกต้อง

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

เวลา 9.00 – 12.00 น.

 • แนวคิด หลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการบริหารผลการปฎิบัติงาน
 • กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
 • การกำหนด KPI และ การวางแผนปฏิบัติงาน
 • ปัญหาและสาเหตุ KPI ไม่บรรลุเป้าหมาย
 • การติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างปี /ปลายปี
 • หลักการประเมินผล และแจ้งผลการปฏิบัติงาน
 • ความสำคัญและประโยชน์ของติดตามผลการปฏิบัติงานระหว่างปี

เวลา 13.00 – 16.00 น.

 • การออกแบบเครื่องมือสำหรับการประเมินผล
 • ออกแบบข้อสอบวัดทักษะการเรียนรู้ (Skill Evaluation)และทักษะการทำงาน
  • การสัมภาษณ์รายบุคคลและกลุ่ม (Interview)
  • การแสดงบทบาทสมมติ (Role Play)
  • การประชุมกลุ่ม (Group Discussion)
  • การสังเกตการณ์ในพื้นที่ (On-site Observation)
  • การเป็นสายลับ (Mystery Call / Shopper)
 • ขั้นตอนการติดตามผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
 • ฝึกปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือต่างๆ สำหรับการประเมินผลงาน
 • เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาผลงาน และการสื่อสารเพื่อให้ Feedback ในการประเมินผลงาน
 • แนวทางการนำผลปฏิบัติงานไปจ่ายผลตอบแทน
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ระดับผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus