เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ

เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ

เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ

 

หลักสูตรอบรม : เทคนิคง่ายๆในการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ

(Finance for Non Finance)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“เงิน” เป็นสิ่งสำคัญในการบริหารธุรกิจเปรียบเสมือนกระแสโลหิตของกิจการ ถ้าบริหารการเงินได้ดีย่อมเจริญรุ่งเรือง บางกิจการมีเงินเหลือมาก ผู้บริหารส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นการบริหารการเงินที่ดี แต่อาจตรงกันข้าม กิจการนั้นๆ อาจเสียโอกาส ทาง ธุรกิจ

“งบการเงิน” เป็นกระจกที่สะท้อนภาพของกิจการว่าสุขภาพของธุรกิจยังแข็งแรงอยู่หรือไม่ แต่น่าเสียดายที่ผู้บริหาร จำนวนมาก อ่านงบการเงินไม่เข้าใจ ไม่สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ และ ไม่สามารถวางแผนงบประมาณได้จึงส่งผลให้ธุรกิจไม่ประสบผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน และเทคนิคการวิเคราะห์การเงินได้อย่างเข้าใจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถวางแผนการเงิน และจัดทำงบประมาณประจำปีได้

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

เวลา 9.00 – 12.00 น.

 • งบการเงิน : การบัญชี เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
 • “เงิน” ความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
 • การตบแต่งงบการเงิน เขาทำกันอย่างไร ?
 • หลุมพรางในงบการเงิน มีไว้หลอกล่อผู้ที่ไม่รู้ทางการเงิน
 • การอ่านรายงานของผู้สอบบัญชี : เครื่องทุ่นแรงในการอ่านงบการเงิน
 • นโยบายการบัญชี คืออะไร แต่ละกิจการเหมือนกันหรือไม่ ?
 • ใคร ต้องเป็นผู้รับผิดต่อการจัดงบการเงิน ตามกฎหมายต่อผู้ใช้งบการเงิน
 • การวางแผนการเงิน และการจัดทำงบประมาณประจำปี

เวลา 13.00 – 14.30 น.

 • เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน
 • การวิเคราะห์ถึงเบื้องหลังการจัดงบการเงิน
 • การวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเปรียบเทียบ
 • การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน อาทิ
 • อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
 • อัตราส่วนการทำกำไร (Profitability Ratio)
 • อัตราส่วนความมีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Return on Assets)
 • การวิคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาจริง
 • กรณีศึกษา และกิจกรรม Work Shop
 • สรุปการบรรยาย และ Q & A

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร /หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus