โครงการอบรมภาวะผู้นำ High Potential Leaders and Growth Mindset 4.0

โครงการอบรมภาวะผู้นำ High Potential Leaders and Growth Mindset 4.0

โครงการอบรมภาวะผู้นำ High Potential Leaders and Growth Mindset 4.0

โครงการอบรมและเรียนรู้ภาวะผู้นำพร้อมทั้งปฏิบัติการเชิงลึก 5 วัน / 30 ชั่วโมง

iPLUS พร้อมให้บริการครอบคลุมการเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขปัญหาขององค์กรเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำทั้งปัจจุบันและอนาคต

หลักการและเหตุผล

 • เป็นที่ยอมรับกันมาตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วว่าไม่มีใครเป็นผู้นำมาตั้งแต่เกิด  ทุกคนอาจมีสมรรถนะบางอย่างที่สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้นำได้มากน้อยแตกต่างกันไป  ดังนั้น การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำให้แก่ผู้ที่เป็นผู้นำระดับสูง ผู้บริหาร ผู้จัดการและผู้ที่เป็นผู้นำอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังจะขึ้นเป็นผู้นำ แต่ต้องการพัฒนาให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่องค์กรเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้นำในแต่ละระดับขององค์กร ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะการนำชั้นเลิศเท่านั้น จึงจะนำองค์กรไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
 • เพราะว่าผู้นำในทุกหน่วยงาน เป็นผู้ที่นำผู้อื่นและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้นั้น ต้องมีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตัวเองที่ดีเสียก่อน โดยต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณ  มีการบริหารจัดการตนเองและพัฒนาตนเองในทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้อื่นย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความไว้วางใจและสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น เป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นผู้นำมืออาชีพที่สามารถนำพาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าและชนะการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักการอันแท้จริงในการพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลิกภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำระดับมืออาชีพที่มีสัมฤทธิ์ผลสูงสุดตามที่องค์กรต้องการ
 • เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะและพฤติกรรมในหลักการคิดและการมีภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อบริหารและกำกับดูแลบุคคลากรในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบังคับบัญชาระบบงานและบุคคลในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลให้ประสบความสำเร็จในทุกวิถีทางรวมทั้งแผนงานต่างๆ ในหน่วยงานสามารถดำเนินการเป็นไปตามที่ฝ่ายบริหารต้องการ
 • เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะในการนำเสนอผลงาน/การเจรจาต่อรอง/การสื่อสารประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกองค์กร
 • เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (การทำงานเชิงรุก / การนำ การบังคับบัญชา / การสื่อสารประสานความร่วมมือ / การสอนงาน / การจัดลำดับความสำคัญของงาน การสั่งงาน ติดตามควบคุมงาน / การแก้ปัญหาและตัดสินใจในธุรกิจ) ที่มีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีศิลปะในการสร้างแรงบันดาลใจโน้มน้าวจูงใจและการได้ใจพนักงานเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานเป็นทีมงานที่ประสบความสำเร็จ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตและประสบการณ์การทำงานร่วมกันระหว่างผู้เข้าอบรมและวิทยากรเพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิต
 • เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 : CEO / ผู้ช่วย CEO / GM / ผู้จัดการฝ่าย / ผู้จัดการแผนกและกลุ่มผู้บริหาร / ฝ่ายสนับสนุนในสำนักงานใหญ่ที่เป็นกำลังสำคัญ

กลุ่มที่ 2 : ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา / หัวหน้างานสาขาจากสาขาทั่วประเทศและหัวหน้างานฝ่ายสนับสนุนในสำนักงานใหญ่

Poster high potential leader-01

High Potential Leaders and Growth Mindset 4.0

วิทยากรและที่ปรึกษา อาจารย์ประสงค์  ทองสุขประสงค์

ที่ปรึกษาด้าน Employee Training & Development

เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารระดับกลาง-ระดับต้น /การสื่อสารเพื่อสร้าง New DNA ให้ทั่วทั้งองค์กร /การออกแบกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาพลังทีมในองค์กร และมีการติดตามผลฝึกอบรม ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี