HRM&HRD Strategy of the 21st Century

HRM&HRD Strategy of the 21st Century

HRM&HRD Strategy of the 21st Century

หลักสูตรอบรม : HRM&HRD Strategy of the 21st Century

(การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่)

ระยะเวลาหลักสูตร :  1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อองค์กรมาตลอด แต่จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปสู่อนาคตอย่างน้อย 20-30 ปี เหตุผลเนื่องจากในโลกปัจจุบันและอนาคต ประชากรในวัยทำงาน (15-60 ปี) จะมีสัดส่วนลดลงเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน แต่ละองค์กรก็มีความพยายามที่จะพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเติบโตขององค์กรในอนาคตจะอยู่ในลักษณะของการกระจาย กล่าวคือองค์กรที่ต้องการขยายตัวทางธุรกิจ   เมื่อองค์กรต้องการเติบโตมากขึ้น ความต้องการบุคลากรก็ต้องมีมากขึ้น แต่สัดส่วนของประชากรวัยทำงานมีน้อยลง จึงส่งผลให้ Workforce มีทางเลือกมากขึ้น ส่งผลกระทบถึง 1)การสรรหา (Recruit) 2)การพัฒนา (Improve/Develop) 3)การรักษาไว้ (Retain) และ 4)การใช้ประโยชน์ (Utilize/Deploy และ Redeploy) บุคลากรที่ต้องการจึงเป็นเลือกที่มีความท้าทายมากขึ้นทุกวัน และจะมีความท้าทายสู่อนาคตมากขึ้นเรื่อยๆ

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การบริหารจัดการและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กรนั้น  ถึงแม้ว่าจะมีการจัดทำแผนฯอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้ว  แต่…

 • แผนฯ ยังขาดความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่าง 4 เรื่อง ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
 • แผนฯ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังคงขาดความชัดเจน และเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 • แผนฯ ที่ถูกเขียนขึ้นมาอาจยังไม่ละเอียดเพียงพอ และไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 • แผนฯ นั้น…จึงทำให้การบริหารงาน คน และทรัพยากร ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เข้าใจหลักการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพคนและนำไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน
 2. เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนกลยุทธ์ให้เข้ากันอย่างลงตัว (สร้าง Alignment ระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 3. เพื่อให้ถึงวิธีกำหนดแนวทาง และ/หรือ ในการสรรหา พัฒนา รักษาไว้ และใช้ประโยชน์จากบุคลากร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบันและวางรากฐานสู่อนาคต
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทิศทางในการกำหนดแผนฯหรือปรับแผนเดิม ได้อย่างเหมาะสมและชัดเจนขึ้น

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • Overview ของบทบาทของ HR ในอนาคต
  • Trend ของ Future Business และ Market Fragmentation
  • Challenges ของ HR ในอนาคต
  • Integrating the Three Generations การบูรณาการข้าม 3 Generation เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ทักษะที่จำเป็นของ Future HR
  • ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • คิดเชิงบูรณาการ และเป็นระบบ
  • High EQ
 • การกำหนด Competency ของบุคลากรในอนาคต
  • Competency ที่ต้องพัฒนาสำหรับ Information Age
  • หลักการประเมิน Competency และ การให้ Feedback กับ Future Workforce
  • แนวทางการจัดโครงสร้างใหม่ (Restructure) ในเชิง Project based organization
 • Reward Strategy for Future Workforce
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. HRD และ HRM Manager ที่ต้องการกำหนดแผนกลยุทธ์ การสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เข้ากับแผนกลยุทธ์
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus