เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

 

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล

(Individual Development Plan: IDP)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“บุคลากร” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีคุณค่าอันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร พบว่าหากองค์กรใดมีบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performance) และมีศักยภาพในการทำงานสูง (High Potential) องค์กรนั้น ๆ ย่อมประสบผลสำเร็จในเป้าหมายที่กำหนดขึ้นไว้อย่างแน่นอน

จากความมุ่งหวังที่ต้องการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร จึงทำให้เกิดคำถามที่เป็นประเด็นสำคัญว่า “จะทำอย่างไรในการพัฒนาความสามารถของพนักงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น” คำตอบก็คือ การหาเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงความสามารถ หรือ Competency ที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยชี้นำ (Lead Indicators) ซึ่งเป็นพลังผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานที่ดี และนำไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีด้วยเช่นกัน

การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล หรือ Individual Development Plan : IDP ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือการบริหาร (Management Tool) ที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานให้ดีขึ้น  IDP จึงเป็นเสมือนช่องทางหรือโอกาสให้หัวหน้างานและพนักงานได้พูดคุยกัน และปรึกษาหารือซึ่งกันและกันมากขึ้น  โดยเน้นไปที่การสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันถึงเป้าหมายในการทำงานของพนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์ร่วมกันระหว่างหัวหน้าและลูกน้องถึงความสามารถที่เป็นจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ที่จำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น

การจัดทำ IDP ไม่ใช่เฉพาะแต่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานเท่านั้น  IDP ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจูงใจและรักษาพนักงานไว้อีกด้วย  โดยเฉพาะพนักงานที่ถือได้ว่าเป็นคนดีและคนเก่งขององค์กร (Talent Person)  พบว่าจากการสำรวจและวิเคราะห์ถึงเหตุผลการลาออกของพนักงานกลุ่มนี้ โดยส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึก หรือ Feeling ที่คิดว่าความรู้ ความสามารถและศักยภาพของตนไม่ได้รับการพัฒนา การขาดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  และด้วยเหตุผลต่าง ๆ นี้เองจึงทำให้ IDP ได้เป็นเครื่องมือที่จะต้องถูกนำมาใช้มากขึ้นต่อไปในองค์กรแต่ละแห่งเพื่อพัฒนา จูงใจ และรักษาบุคลากรภายในของตนไว้ให้ได้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ของการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล หรือ IDP กับการตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภารกิจทั้งในระดับองค์กร หน่วยงาน และบุคคล
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของความสามารถ หรือ Competency ที่มีต่อการจัดทำ IDP
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดทำ IDP ซึ่งกันและกัน
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงในการจัดทำ IDP
 5. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. การเชื่อมโยงแผน IDP กับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร
 2. ความหมายและความสำคัญของแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล หรือ IDP
 3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำ IDP (พนักงาน  หัวหน้างาน  ทีมงาน และองค์กร)
 4. บุคคลที่มีบทบาทและมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ IDP
 5. ความสัมพันธ์ของ Competency และการจัดทำ IDP
 6. กระบวนการหลักในการจัดทำ IDP ได้แก่
  • การกำหนดขีดความสามารถและพฤติกรรมของขีดความสามารถแต่ละตัว
  • การประเมินหาช่องว่างความสามารถของพนักงาน (Competency Gap Assessment)
  • การวิเคราะห์หาความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล (จุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนาปรับปรุง)
  • การจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย
   • ขีดความสามารถที่เป็นจุดอ่อน
   • เครื่องมือหรือกิจกรรมในการพัฒนา/ผู้รับผิดชอบ
   • เป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงาน
   • ระยะเวลาการพัฒนา
  • การติดตามและทบทวนผลการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล
 7. แนวคำถาม หรือ Check List เพื่อประเมินพนักงานเป็นรายบุคคล
 8. การจัดเตรียมแบบฟอร์ม IDP และติดตามผล IDP ที่กำหนด
 9. ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ IDP ที่จัดทำขึ้นไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 2. ผู้บริหารระดับ Middle Management (หรือ สูงกว่า)
 3. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus