IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

 

IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร

หลักสูตรอบรม : Integrated Marketing Communication: IMC

(IMC การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ทำไมสินค้าอย่าง Louis Vuitton นอกจาก ราคาของสินค้า ถึงทำให้เรารู้สึกว่าเป็นสินค้าที่หรูหราไฮโซ หรือ การบริการ ของสายการบินไทย ที่ให้ความรู้สึกว่าถ้าเลือกบินกับการบินไทย เราจะได้รับ บริการแบบ Smooth as silk และ ถ้านึกถึงเครื่องดื่มชาเขียว ทำไมต้องโออิชิ รวมถึงทำไมโทรศัพท์มือถือ iPhone สามารถสร้างปรากฏการณ์ AppleFever ไปทั่วโลกได้ ทำไม?

เพราะไม่ว่าจะในยุคสมัยใดก็ตาม กลยุทธ์ IMC ด้านการตลาดก็ยังถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่นักการตลาดและเจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและสร้างความสัมพันธ์ ในระยะยาวระหว่างตราสินค้าและลูกค้า ขยายความให้ชัดเจนคือเมื่อมีการสื่อสารการตลาดจะมีคำว่าการสร้างตราสินค้า (Branding) เข้ามาใช้ร่วมกันด้วยการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ถูกช่องทาง ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้การสื่อสารที่ถูกส่งออกไปนั้นมีประสิทธิผลที่สุด ยอดขายและกำไรจะตามมาเมื่อการสื่อสารนั้นมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือการสื่อสารการ ตลาดแต่ละชนิด และสามารถมองเห็นศักยภาพที่แตกต่างของเครื่องมือการสื่อสารเหล่านั้น ในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวางแผนการใช้สื่อแบบครบวงจร และกำหนดสัดส่วนเพื่อสร้างสมดุลย์ในการใช้สื่อ ที่มีผลต่อการสร้างแบรนด์ให้แก่สินค้าหรือบริการขององค์กร
  • เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างแผน IMC และเรียนรู้การกำหนด KPI’s ตลอดจนวิธีการประเมินผล

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Topic Detail
What is about brand for today ทิศทางการสร้างแบรนด์ในยุคนี้ แบรนด์เครื่องมือช่วยชีวิตของสินค้าและบริการต่างๆ ให้ผ่านวิกฤติเศรษฐกิจนี้ สร้างความรู้และสัมผัสแห่งแบรนด์ ในหลากหลายแง่มุม
What is about brand for today IMC Hi-light มุมมองใหม่เพื่อการสื่อสารแบบครบวงจร
IMC Goals การกำหนดเป้าหมายของการสร้างกิจกรรมการสื่อสารแบบครบวงจร
IMC Strategies for Brand Building การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนสัดส่วนการใช้เครื่องมือการสื่อสารแต่ละประเภท เพื่อให้การสร้างแบรนด์นั้นเกิดเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่น
IMC Plan Development and Framework เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร พร้อม Work Shop เพื่อการฝึกพัฒนาแผน IMC
  บรรยายสรุปหลัก และถาม-ตอบ

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

  1. ผู้บริหารระดับสูง
  2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า
  3. หัวหน้างาน และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus