เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนต่าง Gen ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนต่าง Gen ให้ประสบความสำเร็จ

เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนต่าง Gen ให้ประสบความสำเร็จ

 

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการทำงานร่วมกันกับคนต่าง Gen
ให้ประสบความสำเร็จ
(Learning to Work with Multi Generations)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ในวันที่…โลก…เปลี่ยนไป …คนในโลก…ก็เปลี่ยนไป…

คนรุ่นใหม่จึงมีความคิด มีพฤติกรรมที่ไม่เหมือนเดิม…

จากความแตกต่างเรื่องวัยวุฒิ เริ่มนำไปสู่ปัญหาความไม่เข้าใจกัน กลายเป็นปัญหาในการทำงานร่วมกัน ปัญหาการประสานงาน ไปจนถึงปัญหาความขัดแย้งในที่สุดไม่มียุคใดที่ความแตกต่างเรื่อง Generation จะสร้างปัญหาในการทำงานร่วมกันได้เท่ายุคนี้เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมโหฬาร จนทำให้ทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เมื่อเป็นเช่นนี้…เราจะทำอย่างไรให้ปัญหาความขัดแย้งในองค์กรลดน้อยลง… และเปลี่ยนเป็นการนำเอาจุดแข็งของคนแต่ละ Gen มาสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืนให้แก่องค์กร?

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

ในหลักสูตรนี้…เราจะสร้างความเข้าใจในพนักงานทุก Gen

 1. ให้เห็นถึงความแตกต่าง จุดแข็ง จุดด้อย ของคนแต่ละ Gen
 2. เพื่อนำเอาความแตกต่างนั้น มาเติมเต็มและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
 3. เพื่อนำองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ และประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Module 1: มาเข้าใจพนักงานทุก Gen กันเถอะ

 • ต้นกำเนิดของปัญหา Generation ในสังคม
 • สภาพแวดล้อมที่ก่อกำเนิดลักษณะคน Gen (Baby Boomer, X, Y)
 • ทัศนคติและพฤติกรรมของคนแต่ละ Gen
 • ประเภทของพนักงาน Gen Y

Module 2: เทคนิคในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่น

 • เทคนิคการประสานงานร่วมกับพนักงานแต่ละ Gen
 • เทคนิคการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เคล็ดลับการสื่อสารชนะใจคนอื่น
 • เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
 • พฤติกรรมการสื่อสารที่สร้างความไม่พอใจ
 • แนวทางการสร้างความร่วมมือที่ดีในการทำงาน
 • Workshop: กรณีศึกษาและบทบาทสมมติการทำงานร่วมกับคนแต่ละ Gen

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. พนักงานทุกระดับที่ให้ความสนใจเรียนรู้เทคนิคการทำงานร่วมกับคนต่าง Generation
  (Baby Boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z)
 2. พนักงานยุคใหม่ที่ต้องการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอ่านคนออก เข้าใจคนที่ต่างวัย
  ต่างสไตล์ ต่างความชอบความสนใจ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus