Marketing 4.0: Marketing Evolution for People

Marketing 4.0: Marketing Evolution for People

Marketing 4.0: Marketing Evolution for People

การตลาด 4.0

 

หลักสูตรอบรม : การตลาด 4.0

(Marketing 4.0 : Marketing Evolution for People)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การตลาดยุค 4.0 เป็นยุคแห่งการก้าวผ่านจากโลกยุคเก่าเข้าสู่โลกยุคใหม่ ที่เทคโนโลยีเชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดน จะเห็นรูปแบบการสื่อสารใหม่ๆเช่น Facebook/ Line / Instagram เป็นต้น

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้ลูกค้ามีการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนการค้นหาข้อมูล ซื้อ ขาย สินค้าและบริการที่สะดวกและไร้พรหมแดนยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีไปใช้กับทุกเครื่องมือ เชื่อมโยงการตลาด Online Offline เป็น Noline การเชื่อมโยงการขายหน้าร้านกับ ออนไลน์เป็น Omni Channel มีการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้าในระบบการตลาดที่ทำเป็นอัตโนมัติ มีการรวบรวมข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลการตลาดภายใน และนำไปรวมกับฐานข้อมูลภายนอก เพื่อให้มีข้อมูลของลูกค้าทุกมิติ เรียกว่า Big data  ทำให้บริการลูกค้าได้ตรงกลุ่มและโดนใจลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเชื่อมโยงไปถึงการสร้าง CRM หรือ Relationship Marketing เป็นการรักษาตำแหน่งในใจของลูกค้า Brand Royalty รวมถึงสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนโดยไร้เส้นกั้นทางภูมิศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจโลกครั้งยิ่งใหญ่

การตลาดยุค 4.0 จึงเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการตลาด “Marketing Evolution for People”  อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ายุคใดๆที่ผ่านมา องค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อพัฒนาธุรกิจให้สมัยอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจ หลักและแนวคิดของการตลาด แบบ 4.0 ที่แตกต่างจาก การตลาด แบบ 1.0 , 0 และ 3.0
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การตลาดเน้นยุทธศาสตร์/ยุทธศิลป์ Marketing 4.0 ในวิธีคิดแบบ การตลาดแบบ Meatual benefit ที่มุ่งผลประโยชน์ร่วมกัน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจวิธีการทำการตลาดต่างๆ ตามแบบ Marketing 4.0 ที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับใช้กับองค์กรได้

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ทิศทางและแนวโน้มของการตลาดในปัจจุบัน (Trend of Today’s Marketing)
 • อะไรคือ การตลาด 4.0 (What is Marketing 4.0)
 • แนวคิดการตลาด 4.0 เปรียบเทียบกับการตลาด 1.0 และ 2.0 และ 3.0 (Marketing 4.0 concepts)
 • แนวคิดของ Social Business Entreprise
 • การปรับแนวคิดและทิศทางการตลาดสู่ยุค 4.0
  • Holistic Marketing Model
  • Business Model Canvas
  • ROI Marketing
  • New Customer Journey
 • การปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อของตลาดยุค 4.0
  • Omni channel
  • New Media, Social Media and
  • Traditional Media
 • เราจะสร้าง Meatual Benefit Marketing ได้อย่างไร?
 • บรรยายสรุป และถามตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
 3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
 4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus