หลักสูตรอบรม เทคนิคบริหารงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม เทคนิคบริหารงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม เทคนิคบริหารงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรอบรม : เทคนิคบริหารงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

(MBO: Management by Objectives)

วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

มีคำกล่าวว่า “ถ้าท่านไม่สามารถวัดผลงานได้ท่านก็ไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม” (If you can’t measure you can’t manage) ผลที่ตามมาคือท่านจะไม่สามารถทราบว่าผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลให้ท่านไม่สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ปรากฏการณ์เช่นนี้หากเกิดขึ้นกับองค์กรใดก็ตาม ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่จะลดทอนความสามารถการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจขององค์กร แต่เนื่องจากความสำเร็จขององค์กรจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพนักงาน พนักงานทุกคนจึงควรปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บรรลุเป้าหมายการทำงานตามที่กำหนดไว้  มีผลการวิจัยที่เชื่อถือได้พบว่า สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้พนักงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่หัวหน้างานคาดหวังไว้ คือ พนักงานไม่มีความชัดเจนในเป้าหมายการทำงาน และขาดการสนับสนุนการทำงานอย่างเหมาะสมจากหัวหน้างาน

ดังนั้นหัวหน้างานจะต้องสามารถ “บริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives หรือ MBO)”  ที่ชัดเจน สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และต้องสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถอธิบายได้ อันจะส่งผลให้การพิจารณาจ่ายผลตอบแทนการส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติมีความชัดเจน เป็นธรรม และเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของ MBO
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักตามแนวทาง MBO ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
 3. เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางในการจ่ายผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม การปรับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล เป็นต้น
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการโน้มน้าวจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่พนักงาน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • ความสำคัญของการบริหารงานตามแนวทางของหลักการ MBO (Management by objective)
 • องค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางของหลักการ MBO
 • ปัญหาที่มักพบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (คน VS ระบบ)
 • การสร้างตัวชี้วัดผลงาน (KPI) เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • ลักษณะของตัวชี้วัดผลงานที่ดีและไม่ดี (SMART KPI VS POOR KPI)
 • การนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เช่น การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน การปรับตำแหน่งงาน การพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคล เป็นต้น
 • การโน้มน้าวและจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • ข้อพึงระวังในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการให้ Feedback
 • ถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ
 • สรุป และถาม-ตอบ