เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสมัยใหม่

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสมัยใหม่

เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสมัยใหม่


หลักสูตรอบรม : การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

(Internal Control & Risk Management)

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระต่างๆ
และภาคเอกชน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่มีรายละเอียดของมาตรฐานและกฏระเบียบที่เข้มข้น
รวมทั้งกลุ่มบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน /12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การบริหารจัดการธุรกิจของกิจการประเภทต่าง ๆ ยอมรับแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยง    (Risk-Based Approach) มากขึ้น แต่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจบนฐานความเสี่ยง (Risk-Based Approach) ยังอยู่ที่กระบวนการนำเอาแนวคิดของการตัดสินใจบนฐานความเสี่ยงมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย เพราะกิจการแต่ละกิจการมีโครงสร้างไม่เหมือนกัน ต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างประสิทธิผลอย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นกิจการที่ดำเนินการอาจจะเกิดความเข้าใจผิดว่าการบริหารจัดการบนฐานความเสี่ยงไม่ได้ผล และละเลิกไปเสียก่อน

หลักสูตร เทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรสมัยใหม่ (Modern Enterprise Risk Management) เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์การได้และได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามแนวคิดสมัยใหม่พร้อม Checklist ในการนำไปใช้ปฏิบัติ ซึ่งจะสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในองค์การ แต่ละแห่งอย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบ ERM ,แนวคิดใหม่ในองค์การ
 2. หลักการและแนวทางในการจัดการความเสี่ยงงานโครงการ
 3. แนวทางและกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) กรณีเกิดภัยพิบัติ
 4. การแบ่งปันแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงจากวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่น ด้วยการทำ Workshop และการนำเสนอ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

วันแรก:

 1. ความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานกิจการ (Risk-Based Performance Management)
 2. แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตาม NEW ERM
 3. เปรียบเทียบแนวคิดของ ERM แบบ COSO กับ ERM แบบ ISO 31000
 4. แนวคิด GRC: Governance , Risk Management and Compliance เพื่อการบริหารผลดำเนินงานตามฐานความเสี่ยง
 5. ความเชื่อมโยงของงานการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน
 6. การปรับรับรู้ความเสี่ยงตามหลักการที่จำเป็นให้ออกจากประเด็นปัญหาสู่ประเด็นที่เป็นมูลค่าเพิ่มของกิจการ
 7. การทำความเข้าใจกับเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ
 8. การบริหารความเสี่ยงของงานโครงการ และการกำกับติดตามระบบบริหารความเสี่ยง

วันที่สอง:

 1. กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ( Enterprise Risk Management )
 2. การนำกรอบ ERM / หลักธรรมาภิบาล สู่การปฎิบัติ
 3. การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ที่หยุดชะงักจากมหันภัย และภัยพิบัติ
 4. การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามแนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร /หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus