เทคนิคการสอนงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน

เทคนิคการสอนงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน

เทคนิคการสอนงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน

หลักสูตรอบรม : เทคนิคการสอนงานไปพร้อมกับการปฏิบัติงานจริงที่หน้างาน

OJT Techniques (On the Job Training)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

On The Job Training (OJT) หรือ การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน  เป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากสถานที่จริง เป็นการให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติในลักษณะตัวต่อตัว (One-on-One) หรือเป็นกลุ่มเล็กๆ ในพื้นที่การทำงาน ในช่วงเวลาการทำงานปกติ ซึ่ง OJT นั้นจะออกแบบเพื่อเน้นประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเป็นพื้นฐาน (Skill – Based) ให้พนักงานเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง อีกทั้งองค์การสมัยใหม่มักจะใช้เครื่องมือ OJT ในการสร้างบรรยากาศการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ หรือที่เรียกว่า Knowledge Sharing เพื่อลดช่องว่างความรู้ของคนในองค์กรให้มากที่สุด

การฝึกอบรมในขณะทำงานสามารถดำเนินการโดยผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานคนอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เครื่องมือพัฒนานี้มักนำมาใช้สำหรับพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำงาน สับเปลี่ยน โอนย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการปรับปรุงงานหรือต้องอธิบายงานใหม่ๆ   ผู้บังคับบัญชาจะมีหน้าที่ทำ OJT ให้กับพนักงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อสอนให้พนักงานทราบและเรียนรู้เกี่ยวกับคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction) คู่มือการทำงาน (Manual) ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการรักษาองค์ความรู้ และคงไว้ซึ่งมาตรฐานการทำงาน แม้ว่าจะเปลี่ยนพนักงานที่รับผิดชอบ แต่บริษัทยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานต่อไปได้

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการชี้แนะ และนำเสนอเทคนิค OJT ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกฝนทักษะการสอนงานด้วยเทคนิค OJT อย่างมีหลักการ และวิธีการตามขั้นตอน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. ทำความเข้าใจกับความหมายการฝึกอบรมด้วยเทคนิค
  • OJT (On the Job Training)
  • Coaching
  • Monitoring
  • Training for a Training
 2.  ความสำเร็จของงานกับ On the Job Training
 3. 5 วิธีการดำเนิน On the Job Training ให้ได้ประสิทธิผล
 4. วิธีการชี้แนะสอนงานตลอดจนกิจกรรมการปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน
 5. วิธีการสอน และสร้างแรงจูงใจแก่ลูกน้องในทีม
 6. วิธีการในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างแรงจูงใจ
 7. การพัฒนาความสามารถ และวิธีการในการถ่ายทอด (Workshop)
 8. Checklist สำหรับการนำเทคนิค OJT ไปใช้ปฏิบัติงาน
 9. บรรยายสรุปและถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับ Middle Management
 2. ระดับหัวหน้างาน

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus