CRM เชิงรุก กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

CRM เชิงรุก กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

CRM เชิงรุก กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

 

หลักสูตรอบรม : CRM เชิงรุก กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

(Proactive Customer Relationship Management)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงอันเนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น สินค้าหรือบริการที่จำหน่ายแทบไม่แตกต่างกัน รวมถึงเงื่อนไขและอุปสรรคทางการตลาดที่บั่นทอนธุรกิจมากขึ้นทุกที  ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจปรับ    กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อยกระดับสู่ผู้สนับสนุนแบรนด์หรือที่เรียกว่า “Brand Advocate” โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพทั้งความเชี่ยวชาญในสายงานและความเต็มใจในการส่งมอบคุณค่าการบริการนั้นด้วยหัวใจ ซึ่งจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับลูกค้าแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ทราบถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารและพนักงานในฐานะทูตของแบรนด์ (Brand Ambassador) ทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในเชิงลึก เชื่อมโยงไปสู่การสร้างประสบการณ์เชิงบวกและบริหารประสบการณ์นั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 • เพื่อให้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของแบรนด์บุคคลในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
 •  เพื่อให้เรียนรู้กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าซึ่งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า การสร้างประสบการณ์เชิงบวก และการบริหารประสบการณ์ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อเสริมสร้างทักษะและกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนากลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยุคใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

ช่วงเช้า

 • Personal Branding สร้างแบรนด์บุคคลให้โดนใจลูกค้า
  • ทำไมต้องสร้างแบรนด์
  • บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในฐานะ Brand Ambassador ที่มีคุณค่าต่อองค์กร
  • การสร้างแบรนด์บุคคลให้โดดเด่น …Personality ต้องใช่ในความรู้สึก !!!
 • Customer Insight ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด
  • Customer Insight…ตอบโจทย์ลูกค้า รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
  • วิเคราะห์พฤติกรรมและสไตล์ลูกค้า
  • กลยุทธ์การรับมือลูกค้าและจัดการข้อร้องเรียน

ช่วงบ่าย

 • CRM บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ต่อยอดสู่ความภักดีในระยะยาว
  • ทำไมต้องสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
  • บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย CRM เชิงรุก
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ CRM อย่างง่าย
 • Consumer Experience Management  บริการด้วยหัวใจสู่คุณค่าเชิงประสบการณ์
  • การสร้างประสบการณ์เชิงบวกผ่าน Touch Points …ความประทับใจในทุกจุดสัมผัส
  • การบริหารประสบการณ์ลูกค้าด้วยกลยุทธ์ CEM เพื่อสร้าง “Brand Advocate”
  • มากกว่า “Service Mind”   คือ “Service Beyond Expectation”

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Management ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
 3. หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย/ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus