หลักสูตร Proactive Project Management (1-2 Days) อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

หลักสูตร Proactive Project Management (1-2 Days) อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

หลักสูตร Proactive Project Management (1-2 Days) อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

หลักสูตรอบรม : Proactive Project Management

วิทยากร : อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

ระยะเวลาหลักสูตร : 1-2 วัน / 6-12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การบริหารโครงการ คือการบริหารกิจกรรม ต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ในระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นการบริหารโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างสม่ำเสมอหรือองค์กรที่มีการบริหารภายในที่สลับซับซ้อน

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ พนักงานในระดับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการ พื้นฐานที่จำเป็นที่ผู้บริหารโครงการทุกคนต้องรู้ ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในระดับสากลเพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมการบริหารโครงการ และลักษณะที่จำเป็นต่อการวางแผนโครงการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโครงการ กำหนดและมีทิศทางการควบคุมโครงการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสาร และควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการ ลิดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการเลือก และประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการในการทำงานจริง
 6. เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองสู่สุดยอดผู้จัดการโครงงาน

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • กิจกรรมเปิด Project Management simulation game: Rocket จาก Lou Russell, HRDQ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการอะไรคือการบริหารโครงการ
  • ประโยชน์และความสำคัญของการบริหาร โครงการ
  • ลักษณะการบริหารโครงการ
 • ประเมินความต้องการที่แท้จริงของโครงการ ด้วยหลัก SPRINT (situation, Problem, Risk, Impact, Needs, and Timing)
  • กิจกรรม: การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง ของโครงการ
 • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • รู้จักกับปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการบริหารโครงการ (Scope, Time, and Budget)
  • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยหลัก SMART
  • กิจกรรม: การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
  • ลักษณะที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ
  • องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนโครงการ
  • การเลือกทีมงาน
  • การวางแผนโครงการโดย Gantt Chart
  • การวิเคราะห์หาและการบริหารกิจกรรมที่
 • สำคัญยิ่งของโครงการโดยหลัก Arrow Diagram
  • การประเมินโอกาส และความเสี่ยง
  • กิจกรรม : วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนางบโครงการและการกำหนดทรัพยากรที่ จำเป็น
  • การวางทรัพยากร การกระจายและสร้างความสมดุลของทรัพยากร
 • การควบคุมโครงการ
  • หลักการควบคุมโครงการ
  • การควบคุมคุณภาพ
  • กำหนดการและงบประมาณ
  • การวัดผลการดำเนินการ
  • เทคนิคการสื่อสารและการติดตามที่มีประสิทธิผล

ในการบริหารโครงการโดยหลัก SCOREBOARD

 • กิจกรรม : การติดตามผลแบบ SCOREBOARD
 • ภาวะผู้นำสำหรับโครงการ
  • การสร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน ด้วยหลักบัญชีออมใจ
  • การบริหารทีมงานตามสถานการณ์ตามหลัก Ken Blanchard
  • การบริหารโครงการตามหลักผู้จัดการ 1 นาที ของ Ken Blanchard
 • การปิดโครงการด้วยหลัก Knowledge management )

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนโครงการ และสนับสนุนโครงการสู่ความสำเร็จ

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง