หลักสูตร Professional Project Management (2 Days) ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตร Professional Project Management (2 Days) ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตร Professional Project Management (2 Days) ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

หลักสูตรอบรม : Professional Project Management
(
การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ)

วิทยากร : ดร.เอกฤทธิ์ เลี้ยงพาณิชย์

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง (หลักสูตรรับรองใบประกาศนียบัตร)

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

เป็นที่ยอมรับกันว่าในการดำเนินภารกิจขององค์การทั้งหลาย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน แนวคิดเรื่องการบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญ ในการผลักดันให้งานด้านต่างๆ ขององค์กรเหล่านี้ สามารถดำเนินกิจกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ หรือการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการนำเสนอสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ตลอดจนการบริหารการพัฒนาด้วยการลงทุนเพื่อให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ สามารถนำไปสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง  สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท

หลักสูตรการวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีสาระสำคัญครอบคลุมการบริหารและการจัดการตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management)  โดยคำนึงถึงการประยุกต์แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติของนักบริหารมืออาชีพเริ่มตั้งแต่ ด้านแรก การวางแผนโครงการซึ่งครอบคลุมในส่วนของ การกำหนดแนวคิดโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการทั้งในรูปของ Logical Framework และในเชิงพรรณาความ กับ ด้านที่สอง การบริหารโครงการที่เริ่มจาก การตัดสินใจในการคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการบริหารโครงการ
 2. เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะการบริหารโครงการไปประยุกต์ใช้กับการบริหารโครงการได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 3. หน้าที่ของการบริหารโครงการ (Project Management Functions)
  • Managing the Scope
  • Managing Cost
  • Managing Time
  • Managing Quality
  • Managing Human Resources
  • Managing Project Integration
 4. การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงานของโครงการ (Project Risk management)
  • การระบุความเสี่ยง
  • การประเมินความเสี่ยง
  • การตอบโต้ความเสี่ยง (การลด การถ่ายโอน การแบ่งปันความเสี่ยง) การวางแผนการตอบโต้ความเสี่ยง และงบประมาณสำรอง
   (Budget Reserve Management Reserve)
 5. การจัดการทีมงานโครงการ การสร้างทีมงานปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน
 6. ภาวะผู้นำ : การเป็นผู้จัดการโครงการ
  • การระบุผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับโครงการ (Project Stakeholder)
  • การสร้างความร่วมมือและความไว้วางใจ
 7. การบริหารทรัพยากรบุคคลของโครงการ และ การบริหารการสื่อสารของโครงการ
  (Project Human Resources Management & Project Communication Management)
 8. การนําเสนองานกลุ่ม (Project Presentation & Comments)
 9.  การประเมินและวัดความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
  • วงจร “ การวางแผน-ตรวจติดตาม-ควบคุม ” เวลา ค่าใช้จ่าย ผลการดำเนินงาน
 10. การติดตามตรวจสอบและควบคุมโครงการ และ การปิดโครงการ
  (Project Monitoring & Control & Project Closeout)

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนโครงการ และสนับสนุนโครงการสู่ความสำเร็จ

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง