หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (1 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (1 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (1 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตรอบรม : Professional Project Design and Management for Execution

วิทยากร : ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills) ขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งโลก การบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงงานที่สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน

การบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจากการออกแบบที่รอบคอบ มองอย่างรอบด้านจากเริ่มต้นจนเสร็จสิ้นโครงกร การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม และการควบคุมโครงการ

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เข้าใจหลักการออกแบบ วางแผน และบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
 3. เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบโครงการให้เชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

 

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 • ความหมาย ความสำคัญ และคำศัพท์หลักของการบริหารโครงการ
 • ลักษณะเฉพาะของโครงการ
 • ความจำเป็นที่ต้องใช้โครงการ
 • จุดมุ่งหมายของโครงการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 • กระบวนการพัฒนาโครงการ
 • การวัดความสำเร็จของโครงการ

Module 2 การออกแบบและวางแผนโครงการ

 • การกำหนดปัญหา (Problem Definition)
 • การตรวจสอบปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Problem Analysis)
 • กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
 • Project stakeholders
 • การวางแผนโครงการด้วย work breakdown structure
 • การแปลง WBS สู่ Activity profile
 • การวางแผนกำหนดเวลาด้วย Gantt Chart
 • การคำนวณค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • การจัดทำตารางการทำงาน
 • ความเข้าใจเบื้องต้นในการใช้ CPM กำกับติดตามการดำเนินโครงการ
 • การสื่อสารในโครงการ /ทีมงานโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนโครงการ และสนับสนุนโครงการสู่ความสำเร็จ

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง