หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (2 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (2 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตร Professional Project Design and Management for Execution (2 Day) ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

หลักสูตรอบรม : Professional Project Design and Management for Execution

วิทยากร : ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

“การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills) ขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งโลก การบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงงานที่สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน

หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีสาระสำคัญครอบคลุมการบริหารและการจัดการตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management) ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้และการประยุกต์แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและตรงกับการใช้งานจริงของบุคคลที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project Manager) เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การตัดสินใจคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เข้าใจหลักการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
 3. เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เทคนิคการวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM และการประยุกต์ใช้กำหนดตารางการทำงานและเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

Module 1 ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารโครงการ

 • แนวคิดการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกับการบริหารโครงการ
 • ความหมาย ความสำคัญ และคำศัพท์หลักของการบริหารโครงการ
 • ลักษณะเฉพาะของโครงการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)

Module 2 การออกแบบและวางแผนโครงการ

 • การกำหนดแนวคิดโครงการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
 • การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR)
 • การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการคัดเลือกโครงการ
 • การวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ
 • การวางแผนโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการ
 • การออกแบบโครงสร้างองค์กรโครงการ
 • การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ

Module 3 แนวทางและเครื่องมือในการจัดการโครงการเพื่อความสำเร็จ

 • บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
 • การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
 • เครื่องมือ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility studies
 • การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

Workshop

 • กรณีศึกษา
 • แบบฝึกปฏิบัติในการกำหนดแนวคิดโครงการ
 • การฝึกออกแบบโครงการ
 • แบบฝึกในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ
 • การฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น PERT/CPM

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. ผู้ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนโครงการ และสนับสนุนโครงการสู่ความสำเร็จ

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง